Mẫu báo cáo chung

Mẫu báo cáo chung

Mẫu báo cáo chung được sử dụng phổ biến cho phù hợp với nội dung công việc mình cần báo cáo. Báo cáo chia thành các phần rõ ràng, tiêu đề báo cáo, phần nội dung của báo cáo, xác nhận của cấp trên... Mẫu báo cáo được dùng khi báo cáo kết quả công việc, báo cáo thành tích cá nhân, báo cáo kết quả thử việc.... Mời bạn đọc tải về để tham khảo thêm.

Báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Các báo cáo thuế hàng tháng doanh nghiệp phải nộp

Thủ thuật kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Mẫu báo cáo chung:

Mẫu báo cáo chung

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo chung như sau:

ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-ĐH Ngày ....tháng ......năm 20..

BÁO CÁO

......................................(1)................................

..............................................................(2).................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................./.

Nơi nhận:
-.......................;
-.......................;
-.......................;
- Lưu: VT,....(4)

HIỆU TRƯỞNG (3)

Ghi chú:

(1) Trích yếu nội dung của văn bản.

(2) Nội dung của báo cáo (nếu báo cáo có nhiều nội dung thì bố cục của báo cáo có thể gồm phần, mục từ mục lớn đến mục nhỏ, nếu báo cáo có nội dung ngắn gọn thì bố cục thành các đoạn văn, ngoài ra còn có thể báo cáo bằng bảng biểu).

(3) - Nếu người ký văn bản là Phó Hiệu trưởng thì ghi:

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Nếu người ký văn bản là Trưởng phòng thì ghi:

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

- Nếu người ký văn bản là Phó trưởng phòng thì ghi:

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

Đánh giá bài viết
15 119.006
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo