Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện

BẢO HIỂM XÃ HỘI………….

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--------------------------

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Y TẾ TỰ NGUYỆN

Số:…………… HĐ-BHYT-TN

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 14/11/2008.

Căn cứ Quyết đđịnh số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

Căn cứ……………………………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ……… tháng ………… năm 200……, tại …………………………................. Chúng tôi gồm:

1. Bên A: Bảo hiểm xã hội ………………………………

Đại diện là: Ông (Bà) ……………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….................................

Điện thoại: …………………………………………………………………………. Fax: ………................................

Tài khoản số: ………………………………………………….. tại Ngân hàng: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dưới đây gọi là Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

2. Bên B: Ủy Ban Nhân Dân Phường/Xã .……………………………………………

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: ………......

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...............................................

Điện thoại: …………………………………………………………………….. Fax: ………………………..................

Dưới đây gọi là Đại lý.

Sau khi trao đổi, hai bên đã nhất trí ký Hợp đồng đại lý thu Bảo hiểm y tế tự nguyện hộ gia đình với những điều khoản sau:

Điều 1: Cơ quan BHXH ủy quyền cho Đại lý thực hiện việc thu Bảo hiểm y tế tự nguyện đối tượng hộ gia đình tham gia trên địa bàn Xã /Phường:…………………………….thuộc quận, huyện……………………………………

Điều 2: Bên B cử Ông/bà:……………………………………………………………… Số CMND: ……………do......................…… cấp ngày …………………………………làm đại diện để giao dịch với bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng này.

Điều 3: Quyền của Đại lý

Được hưởng tỷ lệ hoa hồng theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Được tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thu BHYT tự nguyện; được hưởng các chế độ về khen thưởng theo quy định của cơ quan BHXH.

Được cơ quan BHXH cung cấp sổ sách, biểu mẫu và các thông tin cần thiết về BHYT tự nguyện và hỗ trợ nghiệp vụ.

Điều 4: Trách nhiệm của Đại lý

Tuyên truyền, vận động đối tượng trên địa bàn Xã/Phường, tham gia BHYT tự nguyện.

Đại lý thu BHYT tự nguyện có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia kê khai đúng, đủ và rõ ràng các thông tin theo biểu mẫu, kiểm tra hồ sơ tham gia BHYT tự nguyện.

Tiếp nhận hồ sơ, thực hiện việc đối chiếu giữa tờ khai với sổ hộ khẩu, giữa hộ khẩu gốc với bản photo, nếu bảo đảm xác thực thì đại lý ký vào tờ khai và bản photo hộ khẩu để xác định trách nhiệm của mình, đồng thời tính toán mức đóng, chốt số tiền phải đóng; thực hiện việc thu tiền và viết biên lai theo mẫu, trả cho người tham gia 01 liên biên lai thu tiền.

Căn cứ vào biên lai thu tiền, đại lý Phường/Xã lập danh sách tham gia BHYT tự nguyện (mẫu C56-BH) kèm hồ sơ tham gia BHYT và nộp tiền thu BHYT vào quỹ BHXH Quận/Huyện trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nộp tiền cuối cùng của từng loại đối tượng tham gia BHYT tự nguyện (gia hạn hoặc tham gia mới).

Nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH để chuyển đến đối tượng tham gia BHYT tự nguyện kịp thời trước khi thẻ có giá trị sử dụng.

Mở sổ theo dõi danh sách người tham gia, tình hình nộp phí bảo hiểm, giao nhận thẻ bảo hiểm và các thông tin về người tham gia BHYT tự nguyện. Cung cấp cho cơ quan BHXH thông tin về người tham gia BHYtự nguyện một cách đầy đủ và trung thực.

Điều 5: Quyền của cơ quan BHXH

Tiến hành đối chiếu, kiểm tra, quyết toán các chứng từ, thẻ BHYT, phí bảo hiểm và các vấn đề liên quan đến đại lý theo định kỳ hay đột xuất.

Yêu cầu đại lý nộp phí, hoá đơn và chuyển thẻ BHYT đến người tham gia đúng kỳ hạn.

Chấm dứt hợp đồng Đại lý khi Đại lý vi phạm các chế độ chính sách về BHYT, quy chế tổ chức hoạt động và quản lý thu BHYT tự nguyện.

Điều 6: Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ theo quy định của BHXH Việt Nam.

Cung cấp cho Đại lý các văn bản, hóa đơn, biểu mẫu cần thiết cho công tác thu BHYT tự nguyện theo quy định.

Phổ biến kịp thời các quy định của Nhà nước, của cơ quan BHXH về BHYT và các quy định liên quan đến hoạt động của Đại lý.

In, phát hành thẻ BHYT, chuyển thẻ kịp thời cho Đại lý sau khi Đại lý đã gửi danh sách và nộp đủ tiền vào quỹ BHYT tự nguyện kịp thời đúng theo quy định.

Thanh toán tiền hoa hồng cho Đại lý theo tỷ lệ được quy định.

Điều 7: Thời hạn hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………/…………/………………… cho đến khi một bên gửi văn bản thông báo cho bên kia thời điểm chấm dứt. Thông báo phải được gửi trước thời điểm chấm dứt 15 ngày.

Sau khi Hợp đồng đại lý chấm dứt, các bên vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phát sinh trong thời gian thực hiện Hợp đồng đại lý.

Điều 8: Bồi thường thiệt hại và giải quyết tranh chấp

Bên nào gây thiệt hại do việc vi phạm Hợp đồng đại lý phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng đại lý mà không giải quyết được bằng thương lượng thì hai bên có thể khởi kiện tại tòa án nơi cư trú của bị đơn.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quy định trong Hợp đồng này.

Hợp đồng này được làm thành 03 bản có giá trị như nhau, cơ quan Bảo hiểm xã hội giữ 02 bản, Đại lý giữ 01 bản làm căn cứ thực hiện.

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG/XÃ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

GIÁM ĐỐC BHXH ……………………

(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
1 3.815
0 Bình luận
Sắp xếp theo