Đơn đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Đơn đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Đơn đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ được ban hành kèm theo Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Mẫu đơn ghi đầy đủ thông tin của người đề nghị.

Nội dung của Đơn đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐỀ NGHỊ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Huấn luyện lần đầu: □ Cấp lại: □)

Kính gửi: …………………(1)…………………………….

Tên tôi là: ........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu:……………………………….. Ngày cấp:.................................…

Nơi cấp: ...........................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................

Nơi làm việc/thường trú: .................................................................................................

Số điện thoại: ...................................................................................................................

Tôi xin đăng ký tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ (2) ..................................................

..........................................................................................................................................

Tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về tổ chức của lớp học./.

…….., ngày ….. tháng ….. năm …..
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Ghi tên cơ quan chủ trì tổ chức lớp huấn luyện.

(2) Ghi nội dung đăng ký tham dự huấn luyện nghiệp vụ về: Phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.

Đơn đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Đơn đề nghị huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

Đánh giá bài viết
1 1.106
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo