Phân tích những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp. 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

1. Phân tích những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam số 1

Trước tình hình cách mạng Việt Nam, cũng như nhằm thực hiện một nhiệm vụ mới do Đảng cộng sản Đông Dương giao phó, sự ra đời của một tổ chức Đảng thống nhất là một tất yếu. Mặt khác tình hình trong nước, sự ra đời 3 Đảng cộng sản ở Việt Nam hoạt động riêng rẽ, có những mâu thuẫn về đường lối cách mạng. Ngày 3-2-1930 Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ra triệu tập và chủ trì hội nghị hợp nhất 3 Đảng thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam, thống nhất về đường lối cách mạng. Đó là quá trình chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức không những về lượng mà còn về chất cho sự ra đời của Đảng.

Trong những năm đầu thành lập, Đảng ta đã thể hiện những bản chất tốt đẹp của giai cấp lãnh đạo trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân Việt Nam. Và sự ra đời đó đánh dấu bước chuyển biến của cách mạng Việt Nam sang một giai đoạn mới. Một cuộc cách mạng mang tính dân tộc, phù hợp với thời đại mới, thời đại của cách mạng vô sản bùng nỗ trên thới giới. Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam liên tiếp đi từ những thắng lợi này đến thắng lợi khác như: Cách mạng Tháng 1945 thành công, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ thành công…

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt nam, Đảng ta không ngừng tôi luyện, trưởng thành, đã xây dựng nên truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng. Những truyền thống quý báu như: bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng; tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo; kiên định với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với cách mạng của giai cấp, lợi ích dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân; kiên định trong nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế…

Đối với truyền thống bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Đây là một trong những truyền thống mang tính quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kì. Một người làm cách mạng hơn nữa là một Đảng làm cách mạng thì phải hết sức kiên định mục tiêu của cách mạng tới cuối cùng, trong bất kì tình huống nào cũng không dao động, không thoái chí. Phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư tưởng của người làm cách mạng, phải được trao dồi thường xuyên về tư tưởng, lập trường vững chắc luôn đứng trên quan điểm của Đảng, của giai cấp công nhân, tránh bị sự lôi kéo, mua chuộc từ các thế lực thù địch làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, làm xâm hại đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.

Điều này, buộc người Đảng Viên không ngừng phân đấu học tập, trưởng thành trong nhận thức, tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ các mạng được giao. Sau khi đã xây dựng tốt về mặt bản lĩnh chính trị, để làm tốt nhiệm vụ cách mạng ấy thì người làm cách mạng phải có tinh thần dân tộc, tự chủ và sáng tạo nhằm nuôi dưỡng ý chí cách mạng, bình tĩnh, sáng suốt phân tích đánh giá đúng tình hình, kịp thời đưa ra những quyết định đúng đắn, chủ trương, giải pháp hiệu quả vượt qua những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ. Truyền thống quý báu này được thể hiện rõ trong các giai cách mạng như cuộc kháng chiến chống Mỹ, Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam- đội tiên phong, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam.

Từ khi được thành lập, Đảng đã có sự chuẩn bị vể mặt tư tốt về mặt tư tưởng, đã nhận định cách mạng Việt Nam phải được tiến hành theo con đường cách mạng vô sản. Đường lối cách mạng lấy chủ nghĩa Mac-Lenin làm kim chỉ nam, tư tưởng Hồ Chi Minh làm nồng cốt cho mọi hành động cách mạng.

Thực tiễn đã minh chứng tính đúng đắn của đường lối qua các cuộc kháng chiến chống đế quốc của dân tộc, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và đường lối được vận dụng, sáng tạo, đúng đắn từ học thuyết Mác-Lenin tạo nên những thành công to lớn cho cách mạng. Điều này, như Lê-nin đã chỉ rõ: chỉ có giai cấp nào, Đảng nào đi theo con đường của mình mà không do dự, không chán nản và không sa vào tuyệt vọng trong những bước ngoặt khi khó khăn nhất, gay go và nguy hiểm nhất thì mới có thể lãnh đạo được quần chúng, đưa phong trào cách mạng tiến lên.

Nên người Đảng viên cần phải nắm vững học thuyết chủ nghĩa Mac-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó làm lớn mạnh vai trò của Đảng lãnh đạo giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, tiến lên chế độ Cộng sản nguyên thuỷ, một chế độ hoàn toàn tiến bộ, giàu đẹp nhất.

Trong quá trình xây dựng Đảng về mặt tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ, Hồ Chí Minh đã nhận thấy và khẳng định sức mạnh của tổ chức Đảng được hình thành từ tổ chức, một tổ chức tiên phong chiến đấu của giai cấp công nhân. Hệ thống của tổ chức Đảng phải được tổ chức thống nhất, chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và cần có tính kỉ luật nghiêm minh để thực hiện tốt chức năng của mỗi cấp trên nguyên tắc xây dựng Đảng.

Trong các nguyên tắc xây dựng Đảng, nguyên tắc tập trung là một công tác tập trung dân chủ được đề cập và đánh giá cáo. Giữa nguyên tắc “ tập trung” và “ dân chủ” có mối quan hệ khăng khít hữu cơ với nhau đó là hai vế của một nguyên tắc. Hồ Chí Minh viết vế mối quan hệ đó: Tập trung trên nền tảng dân chủ; dân chủ dưới sự chỉ đạo tập trung.

Đối với mọi vấn đề mọi người được, mọi người được bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi cũng như một nghĩa vụ của mỗi người. Và trong quá trình phát triển, Đảng luôn luôn kiên trì từng bước cụ thể hoá nguyên tắc cho phù hợp với tình hình cách mạng Việt Nam.

Một vấn đề quan trọng không kém, đoàn kết nội bộ luôn được Đảng ta quan tâm nhằm một Đảng trong sạch, vững mạnh, là người lãnh đạo chân chính của cách mạng Việt. Đòi hỏi người Đảng viên ra sức gắn kết với nhau, đoàn kết chăm lo cho các vấn đề, công việc của Đảng phụ vụ tốt cho lợi ích của nhân dân. Cần xoá bỏ tư tưởng cá nhân, tư tưởng chia rẽ nội bộ, vì các tư tưởng này làm mất đi sức mạnh vốn có của Đảng, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước nhà. Chính vì vậy trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc và dân tộc có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng.

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

Thành công, thành công, đại thành công!”

2. Phân tích những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam số 2

Từ những bài học quý báu…

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm lớn.

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. Xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ chặt chẽ với nhau.

Hai là, sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết: Đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Đó là truyền thống quý báu và là nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ, nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, kết hợp yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan. Phải phòng và chống những nguy cơ lớn: Sai lầm về đường lối, bệnh quan liêu và sự thoái hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên.

… Và những truyền thống vẻ vang

Với những bài học kinh nghiệm lớn và quý báu, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống vẻ vang, thể hiện bản chất tốt đẹp. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ đã lựa chọn thì cách mạng Việt Nam mới giành được thắng lợi trọn vẹn, đất nước ta mới thật sự được độc lập; dân tộc ta mới thật sự được tự do; nhân dân ta mới có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đó là truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng. Trong mỗi giai đoạn, Đảng ta luôn thấm nhuần quan điểm chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam để xác định phương hướng, nhiệm vụ, phương pháp của cách mạng Việt Nam.

Đó là truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu. Nhân dân ta đã nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng từ những ngày còn trứng nước, hết lòng tin yêu Đảng, ủng hộ và ra sức phấn đấu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Sức mạnh vô tận của nhân dân làm nên sức mạnh vô địch của Đảng; nguồn gốc sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Đó là truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí. Trải qua những thử thách khắc nghiệt trong nhà tù đế quốc, trước lưỡi lê, họng súng của kẻ thù hay trên chiến trường lửa đạn, những người cộng sản Việt Nam đã nêu những tấm gương sáng ngời về tinh thần đoàn kết gắn bó, thương yêu nhau; về tình đồng chí, đồng đội. Chính tình nghĩa cộng sản đó đã gắn kết những người cách mạng Việt Nam thành một đội tiên phong gang thép được nhân dân tin yêu, bạn bè ngưỡng mộ, kẻ thù khiếp sợ; tạo thành sức mạnh để Đảng ta vượt qua mọi thử thách, hy sinh, giữ vững niềm tin và giương cao ngọn cờ lãnh đạo.

Đó là truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Đây là cơ sở vững chắc để Đảng ta hình thành và thực hiện thành công đường lối đối ngoại đúng đắn qua các thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển.

Những truyền thống quý báu của Đảng ta là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân quốc tế trên một tầm cao mới của thời đại; là sức mạnh bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng; là kết quả của quá trình vun trồng, xây đắp bền bỉ, là sự hy sinh xương máu, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Những truyền thống ấy của Đảng có ý nghĩa dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc, thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã nắm bắt đúng xu thế phát triển của thời đại, gắn phong trào cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới, giải quyết đúng đắn vấn đề độc lập dân tộc với CNXH. Trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã không ngừng đưa ra những quyết sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu lịch sử, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa nước nhà đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
11 31.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo