Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 2023

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã chính thức được phát động đến đông đảo người dân, học sinh, cán bộ công chức viên chức trên toàn địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người dân. Để tham gia dự thi, các bạn truy cập vào địa chỉ http://thads.moj.gov.vn/bacgiang để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi. Sau đây là chi tiết thể lệ Tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang cùng với đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang 2023. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 1. Phương thức bảo quản tài sản thi hành án nào dưới đây không được quy định trong Luật Thi hành án dân sự?

A. Bảo quản tại Kho bạc nhà nước.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023
B. Giao cho người được thi hành án, người thân thích của người được thi hành án bảo quản.
C. Cá nhân, tổ chức có điều kiện bảo quản.
D. Bảo quản tại kho của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Câu 2. Cơ quan nào có thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan thi hành án dân sự, chấp hành viên, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án dân sự?

A. Toà án nhân dân.

B. Tổng cục thi hành án dân sự.

C. Cơ quan công an.

D. Viện kiểm sát nhân dân.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 3. Kể từ ngày nhận được yêu cầu của người mua được tài sản bán đấu giá hoặc của người phải thi hành án thì thời hạn để Chấp hành viên tổ chức thỏa thuận về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản là?

A. Trong thời hạn 20 ngày làm việc.

B. Trong thời hạn 40 ngày làm việc.

C. Trong thời hạn 60 ngày làm việc.

D. Trong thời hạn 10 ngày.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 4. Người được thi hành án chết mà không có người thừa kế, kết quả xác minh được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn nào dưới đây?

A. 03 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

B. 02 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

C. 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

D. 04 tháng, kể từ ngày thông báo công khai hợp lệ.

Câu 5. Tại buổi kê biên nhà đất, người phải thi hành án vắng mặt không có lý do mặc dù đã được thông báo hợp lệ về thời gian, địa điểm kê biên. Chấp hành viên giải quyết theo phương án nào dưới đây?

A. Chấp hành viên chủ động dừng việc kê biên.

B. Chấp hành viên dừng việc kê biên sau khi trao đổi với người được thi hành án.

C. Vẫn thực hiện việc kê biên nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 6. Thời hạn tự nguyện thi hành án là bao nhiêu ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án?

A. 10 ngày.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

B. 20 ngày làm việc.

C. 15 ngày làm việc.

D. 30 ngày làm việc.

Câu 7. Trường hợp một người phải thực hiện công việc nhất định theo bản án của Tòa án mà cố tình không thực hiện thì bị xử lý như thế nào?

A. Chỉ bị phạt tiền.

B. Chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

C. Bị phạt tiền hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 8. Theo pháp luật hiện hành về thi hành án dân sự, kể từ ngày ra quyết định phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, trong thời hạn nào dưới đây Chấp hành viên phải áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc ra quyết định chấm dứt việc phong tỏa?

A. 05 ngày làm việc.

B. 10 ngày.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

C. 30 ngày ngày làm việc.

Câu 9. Người phải thi hành án chỉ có tài sản là nhà ở duy nhất. Cơ quan thi hành án sẽ giải quyết theo phương án nào dưới đây?

A. Kê biên nhà ở duy nhất.

B. Không kê biên nhà ở duy nhất.

C. Chỉ kê biên nhà ở duy nhất khi người phải thi hành án đồng ý.

D. Chỉ kê biên nhà ở duy nhất khi có thỏa thuận của đương sự.

Câu 10. Theo pháp luật về thi hành án dân sự, thời hiệu khiếu nại đối với quyết định, hành vi về áp dụng biện pháp cưỡng chế là bao nhiêu ngày?

A. 05 ngày.

B. 10 ngày.

C. 15 ngày.

D. 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hoặc biết được hành vi đó.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 11. Chấp hành viên thi hành án dân sự đang thi hành công vụ có quyền gì dưới đây?

A. Trục xuất.

B. Tước quyền sử dụng giấy phép.

C. Đình chỉ hoạt động.

D. Phạt cảnh cáo.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 12. Công ty Winteck phải thi hành nghĩa vụ trả nợ trong bản án dân sự của Toà án nhân dân tỉnh H. Trong quá trình thi hành án, công ty Winteck vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền xử phạt có thể xử phạt công ty Winteck tối đa đến bao nhiêu?

A. Có thể xử phạt đến 80.000.000 đồng và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

B. Chỉ bị xử phạt cảnh cáo.

C. Chỉ bị buộc khắc phục hậu quả khôi phục lại tình trạng ban đầu.

Câu 13. Trường hợp bên có quyền đã chỉ định một trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người đó thì những người còn lại có được miễn thực hiện nghĩa vụ hay không?

A. Những người còn lại cũng được miễn thực hiện nghĩa vụ.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

B. Những người còn lại không được miễn thực hiện nghĩa vụ.

C. Một trong số những người còn lại vẫn phải liên đới thực hiện phần nghĩa vụ của họ.

Câu 14. Theo Bộ luật Dân sự 2015, biện pháp nào sau đây là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

A. Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ.

B. Kê biên tài sản đang tranh chấp.

C. Thế chấp tài sản.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 15. Người phải thi hành án hành chính có quyền nào sau đây?

A. Được thông báo về thi hành án.

B. Yêu cầu Tòa án đã ra bản án, quyết định giải thích những điểm chưa rõ, đính chính sai sót trong bản án, quyết định để thi hành.

C. Khiếu nại, tố cáo về thi hành án hành chính.

D. Tất cả các phương án trên.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 16. Các hình thức xử lý vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án hành chính cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định buộc thi hành án hành chính của Tòa án?

A. Xử lý kỷ luật.

B. Xử phạt vi phạm hành chính.

C. Truy cứu trách nhiệm hình sự.

D. Tất cả các phương án trên.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

Câu 17. Nhận định nào sau đây đúng với quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự?

A. Có thể bị kháng cáo, kháng nghị.

B. Không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

C. Chỉ có thể bị kháng nghị.

Câu 18. Khi ly hôn, nếu các bên không thoả thuận được về mức cấp dưỡng thì có quyền yêu cầu cơ quan nào giải quyết?

A. Toà án nhân dân.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

B. Ủy ban nhân dân.

C. Cơ quan thi hành án dân sự.

D. Tổ hòa giải ở cơ sở.

Câu 19. Thoả thuận về việc vợ, chồng đưa tài sản chung vào kinh doanh có phải lập thành văn bản hay không?

Chọn một đáp án đúng

A. Không cần lập thành văn bản.

B. Nên lập thành văn bản.

C. Phải lập thành văn bản.Đáp án Tìm hiểu quy định của pháp luật về thi hành án dân sự 2023

2. Thể lệ Tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự Bắc Giang

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Nội dung thi tập trung vào: Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy định pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự của Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đất đai năm 2013; Luật Xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Nghị định 82 ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Nghị định số 71 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án....

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang. Người dự thi truy cập vào Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang (địa chỉ truy cập: http://thads.moj.gov.vn/bacgiang).

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đang công tác, lao động, học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đối tượng không được dự thi là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ ra đề thi, Tổ thẩm định đề thi, lãnh đạo cơ quan và cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm.

Cuộc thi được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 1/9/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 30/9/2023.

* Xem chi tiết Thể lệ Cuộc thi trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
8 4.309
0 Bình luận
Sắp xếp theo