Đáp án thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI

Đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huế 2021

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh TT-Huế lần thứ XVI đã chính thức được phát động đến đông đảo công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các thành phần khác trong xã hội đều có thể tham gia cuộc thi. Sau đây là chi tiết đáp án thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, mời các bạn cùng tham khảo.

Cuộc thi được tiến hành hàng tuần bắt đầu từ 20/9 và kết thúc vào ngày 13/12 (12 tuần). Để tham gia, người dự thi truy cập vào địa chỉ: Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (htpp://tinhuytthue.vn); http://hoithi.thuathienhue.gov.vn.

Đáp án Tìm hiểu nghị quyết Đảng bộ Huế và Nghị quyết đại hội Đảng XIII

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức của cuộc thi.

Đáp án Tìm hiểu nghị quyết Đảng bộ Huế Tuần 03

Kỳ thi: Cuộc thi Tuần 03

Ngày thi: 05/10/2021 - Số lượng: 9 câu hỏi

Câu hỏi 1:Phát triển kinh tế số là một điểm mới trong giai đoạn tới của nước ta theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chỉ tiêu kinh tế số đến năm 2025 chiếm tỷ lệ so với GDP cả nước là:

 1. 15%.
 2. 20%.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. 25%.

Câu hỏi 2: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến năm 2025 còn bao nhiêu %?

 1. 2%.
 2. 2 - 2,2%.
 3. 2 - 2,5%.

Câu hỏi 3: Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, năm 2020, tỉ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt:

 1. 54%.
 2. 55%.
 3. 56%.

Câu hỏi 4:Có bao nhiêu bài học kinh nghiệm được rút ra qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng?

 1. 4.
 2. 5.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. 6.

Câu hỏi 5: Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột để bảo đảm an sinh xã hội. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở nước ta đạt bao nhiêu %?

 1. 90% dân số.
 2. 95% dân số.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. 100% dân số.

Câu hỏi 6:Phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới ở tỉnh ta đạt:

 1. 85%.
 2. 86%.
 3. 87%.

Câu hỏi 7: Sự gắn kết giữa phát triển văn hóa với du lịch của tỉnh ta trong giai đoạn 2015 - 2020 được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI khẳng định là:

 1. Ngày càng chặt chẽ.
 2. Ngày càng hiệu quả.
 3. Ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Câu hỏi 8: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra bao nhiêu nhóm giải pháp đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

 1. 02 nhóm.
 2. 03 nhóm.
 3. 04 nhóm.

Câu hỏi 9:Trong Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành, nội dung trọng tâm của nhiệm vụ xây dựng và tổ chức tốt các chương trình bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại gắn với phát triển kinh tế là gì?

 1. Thực hiện các chiến lược quân sự, quốc phòng bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.
 2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.
 3. Cả a và b.

Đáp án Tìm hiểu nghị quyết Đảng bộ Huế Tuần 02

Ngày thi: 27/09/2021 - Số lượng: 9 câu hỏi

Câu hỏi 1: Nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng là:

 1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
 2. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.
 3. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Câu hỏi 2: Có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 8.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. 9.
 3. 10.

Câu hỏi 3:Về cải cách hành chính, Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu đến năm 2025 là:

 1. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 20 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.
 3. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 30 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính.

Câu hỏi 4: Đại hội XIII đã xác định chủ trương về giáo dục và đào tạo là:

 1. Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu.
 3. Giáo dục và đào tạo là động lực để phát triển đất nước.

Câu hỏi 5: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đánh giá như thế nào về hoạt động của các cơ quan dân cử?

 1. Được nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.
 2. Được đổi mới.
 3. Cả a và b.

Câu hỏi 6: Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được đề ra để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 3.
 2. 4.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 3. 5.

Câu hỏi 7: Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của cả nước đạt bao nhiêu USD?

 1. 2.779 USD.
 2. 2.780 USD.
 3. 2.781 USD.

Câu hỏi 8: Nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là:

 1. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Sự quản lý, điều hành của Chính phủ.
 3. Sự đoàn kết, thống nhất của các tầng lớp nhân dân.

Câu hỏi 9: Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các loại hình nghệ thuật cung đình, dân gian, truyền thống của tỉnh đã được nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục và phát huy giá trị bao gồm:

 1. Nhã nhạc cung đình, nghệ thuật dân gian, lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Huế được bảo tồn và phát huy.
 2. Văn hóa ẩm thực Huế, kiến trúc Huế, y phục cổ truyền Huế và nhiều làng nghề truyền thống được bảo tồn, khôi phục và phát triển.
 3. Cả a và b.

Đáp án Tìm hiểu nghị quyết Đảng bộ Huế Tuần 01

Ngày thi: 24/09/2021 - Số lượng: 9 câu hỏi

Câu hỏi 1:Phương châm của Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là:

 1. Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.
 3. Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển.

Câu hỏi 2: Định hướng phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2025 là:

 1. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.
 2. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương với đặc trưng sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.
 3. Trở thành đô thị trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 3: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là?

 1. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững bền.
 2. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững chắc.
 3. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 4: "Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" nằm trong quan điểm thứ mấy của Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng?

 1. Quan điểm 2.
 2. Quan điểm 3.
 3. Quan điểm 4.

Câu hỏi 5: Chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là gì?

 1. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 2. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.
 3. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 6: Đến năm 2020, quy mô nền kinh tế của tỉnh so với năm 2015 gấp bao nhiêu lần?

 1. 1,6 lần.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
 2. 1,5 lần.
 3. 1,7 lần.

Câu hỏi 7: Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội XIII khẳng định:

 1. Kinh tế vĩ mô ổn định, vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp tạo môi trường và động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
 2. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.
 3. Cả a và b.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 8: Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được đề ra để xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030?

 1. 5.
 2. 3.
 3. 4.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu hỏi 9: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra định hướng phát triển Đại học Huế là:

 1. Trở thành Đại học Vùng.
 2. Trở thành Đại học Quốc tế.
 3. Trở thành Đại học Quốc gia.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 4.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo