Đáp án câu hỏi cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Sau đây là Bộ câu hỏi trắc nghiệm thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến năm 2019. Mời các bạn cùng tham khảo.

1. Câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

(Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi)

Câu hỏi 1: Khái niệm nào sau đây là đúng?

a) Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

b) Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

c) Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức.

d) Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

Câu hỏi 2: Khái niệm nào sau đây là đúng?

a) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.

b) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

c) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức trên môi trường mạng.

d) Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Câu hỏi 3: Dịch vụ công trực tuyến có những mức độ nào dưới đây?

a) Có 3 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3

b) Có 4 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4

c) Có 2 mức độ: Mức độ 1, mức độ 2

d) Có 1 mức độ

Câu hỏi 4: Khái niệm nào sau đây là đúng?

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) Các phương án đưa ra đều đúng

Câu hỏi 5: Khái niệm “Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4” nào sau đây là đúng?

a) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

b) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

c) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

d) Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Câu hỏi 6: Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan thành phố Hà Nội, công dân cần truy cập vào địa chỉ nào dưới đây?

a) http://egov.hanoi.gov.vn .

b) http://dichvucongtructuyen.hanoi.gov.vn.

c) https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

d) Zalo.com, facebook.com, youtube.com.

Câu hỏi 7: Khi truy cập vào trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn để thực hiện thủ tục dịch vụ hành chính, công dân có thể sử dụng bằng thiết bị nào dưới đây?

a) Sử dụng điện thoại di động thông minh có kết nối internet.

b) Sử dụng Ipad có kết nối internet.

c) Sử dụng máy tính có kết nối internet.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 8: Khi thực hiện một thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân có thể thực hiện vào thời gian nào dưới đây?

a) Bất cứ lúc nào khi kết nối được môi trường mạng.

b) Chỉ thực hiện được trong giờ hành chính.

c) Chỉ thực hiện được trong ngày làm việc.

d) Chỉ thực hiện được trong ngày thứ bảy, chủ nhật

Câu hỏi 9. Để thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân cần thực hiện những thao tác nào sau đây?

a) Từ Trang chủ https://dichvucong.hanoi.gov.vn công dân chọn Đăng ký trực tuyến để bắt đầu, chọn loại dịch vụ cần sử dụng rồi ấn nút Thực hiện.

b) Điền thông tin theo mẫu tờ khai trực tuyến (những trường thông tin có dấu * là bắt buộc nhập). Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấn vào nút Tiếp tục để xem lại thông tin đã điền.Sau khi đã kiểm tra thông tin và chính xác, công dân nhập Mã xác nhận và nhấn vào nút Tiếp tục.

c) Thông tin đăng ký thành công sẽ đi đến trang hướng dẫn các bước tiếp theo để hoàn tất hồ sơ. Công dân có thể lưu lại Mã hồ sơ để Tra cứu tình trạng hồ sơ. Thông tin đăng ký sẽ được gửi đến hộp thư điện tử mà công dân đã điền trong biểu mẫu.Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có yêu cầu khác, công dân sẽ được hướng dẫn chi tiết để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

d) Tất cả các thao tác trên.

Câu hỏi 10. Sau khi thực hiện thành công thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, công dân sẽ nhận được xác nhận về hồ sơ qua cách nào dưới đây ?

a) Qua tin nhắn trên điện thoại di động.

b) Thư điện tử.

c) Cả a và b.

d) Không nhận được trả lời.

Câu hỏi 11. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn, việc trả kết quả cho công dân có thể được thực hiện bằng cách nào sau đây?

a) Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của cơ quan thực hiện dịch vụ công.

b) Tại địa chỉ yêu cầu qua đường bưu điện.

c) Không trả kết quả.

d) Phương án a hoặc b.

Câu hỏi 12. Khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn để chọn cơ quan có thẩm quyền xử lý, công dân phải thực hiện các thao tác nào sau đây?

a) Truy cập vào trang web đăng ký dịch vụ công trực tuyến theo đường dẫn: https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

b) Chọn "Đăng ký trực tuyến" và chọn cấp thẩm quyền để tìm kiếm thủ tục theo:

NỘP HỒ SƠ TẠI PHƯỜNG/XÃ/THỊ TRẤN; NỘP HỒ SƠ TẠI QUẬN/HUYỆN/THỊ XÃ; NỘP HỒ SƠ TẠI SỞ/NGÀNH.

c) Tìm kiếm thủ tục và nhấn thực hiện đăng ký. Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong màn hình đăng ký hồ sơ trực tuyến.

d) Tất cả các thao tác trên.

Câu hỏi 13: Trường hợp công dân đã đăng ký thành công thực hiện một thủ tục hành chính qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn và có mã hồ sơ, hiện công dân muốn biết tình trạng giải quyết hồ sơ của mình thì công dân thực hiện cách nào sau đây?

a) Truy cập vào đường link sau: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/tim-kiem và nhập đầy đủ mã hồ sơ và mã xác nhận (mã captcha) để có thể tra cứu được hồ sơ.

b) Truy cập vào trang Web https://dichvucong.hanoi.gov.vn vào mục “Tra cứu hồ sơ”, nhập mã hồ sơ, mã xác nhận và ấn “Tra cứu”.

c) Liên hệ trực tiếp tới cơ quan công dân đã đăng ký hồ sơ.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 14. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn , công dân muốn nhận kết quả tại địa chỉ công dân yêu cầu thì công dân cần phải nộp phí hoặc lệ phí nào sau đây?

a) Phí hoặc lệ phí thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định.

b) Phí dịch vụ bưu chính (nếu có) theo quy định.

c) Không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào.

d) Phương án a và b.

Câu hỏi 15. Số điện thoại tổng đài trực tuyến tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Hà Nội là số điện thoại nào?

a) 024 35 123 123

b) 1900545481

c) 024 33 120 451

d) 19008095

Câu hỏi 16. Những thủ tục hành chính nào dưới đây đã được Thành phố Hà Nội áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội?

a) Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử.

b) Đăng ký kết hôn.

c) Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 17. Khi công dân thực hiện thủ tục: "Cấp bản sao trích lục hộ tịch" (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: Https://dichvucong.hanoi.gov.vn, ai sẽ là người liên hệ với công dân yêu cầu để trả kết quả tại địa chỉ yêu cầu?

a) Nhân viên bưu điện.

b) Cảnh sát giao thông.

c) Cảnh sát khu vực.

d) Tổ trưởng dân phố.

Câu hỏi 18. Lệ phí khi công dân thực hiện thủ tục: "Cấp bản sao trích lục hộ tịch" (khai sinh, khai tử, kết hôn) thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện/xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 3.000đ/bản

b)5.000đ/bản

c) 8.000đ/bản

d) 10.000đ/bản

Câu hỏi 19. Thời gian giải quyết thủ tục: "Đăng ký khai tử" thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 1 ngày làm việc

b) 2 ngày làm việc

c) 5 ngày làm việc

d) 7 ngày làm việc

Câu hỏi 20. Lệ phí thực hiện thủ tục: "Đăng ký khai sinh", " Đăng ký khai tử", "Đăng ký kết hôn" thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 3.000đ

b) Miễn phí

c) 8.000đ

d) 10.000đ

Câu hỏi 21. Thời gian giải quyết khi thực hiện thủ tục: "Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 2 ngày làm việc

b) 3 ngày làm việc

c) 4 ngày làm việc

d) 5 ngày làm việc

Câu hỏi 22. Muốn thực hiện thủ tục: "Cấp phiếu lý lịch tư pháp" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến, công dân cần truy cập vào trang Web nào dưới đây để thực hiện?

a) https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi

b) https://dichvucong.hanoi.gov.vn

c) www.sotuphaphanoi.gov.vn

d) http://www.egov.hanoi.gov.vn

Câu hỏi 23. Muốn thực hiện thủ tục: "Cấp phiếu lý lịch tư pháp" thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp Hà Nội, công dân thực hiện theo cách nào dưới đây ?

a) Nộp qua dịch vụ trực tuyến: Công dân kê khai hồ sơ tại trang web https://lltptructuyen.moj.gov.vn/thanhphohanoi và chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định, sau đó liên hệ với số điện thoại hotline của Viettel post: 19008095 hoặc số điện thoại hotline của Vietnampost:1900545481 để nhân viên bưu điện đến tận nơi thu hồ sơ và lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Nộp qua bưu chính: Công dân mang hồ sơ theo quy định và lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp đến các điểm Bưu cục của Viettel post hoặc Vietnampost để nộp hồ sơ nộp trực tiếp cho Bưu cục thu hộ.

c) Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Sở Tư pháp Hà Nội.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 24. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

a) Miễn phí

b) 100.000 đồng

c) 200.000 đồng

d) 500.000 đồng

Câu hỏi 25. Thời gian giải quyết thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

a) 1 ngày làm việc.

b) 2 ngày làm việc.

c) 3 ngày làm việc.

d) 5 ngày làm việc.

Câu hỏi 26. Khi đăng ký thủ tục: “Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cấp THPT” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nếu không đính kèm “Đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp có chữ ký công dân” và “Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp bằng tốt nghiệp”thì hệ thống có chấp nhận không?

a) Chấp nhận.

b) Không chấp nhận.

c) Chấp nhận và yêu cầu mang theo khi nhận kết quả.

d) Các phương án đưa ra đều sai.

Câu hỏi 27. Việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến đầu cấp qua trang Web: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn được thực hiện ở cấp học nào trên địa bàn thành phố Hà Nội?

a) Mầm nom.

b) Mầm non, tiểu học.

c) Mầm non, tiểu học, THCS.

d) Mầm non, tiểu học, THCS, THPT.

Câu hỏi 28. Thời gian giải quyết đối với thủ tục: “Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

a) 01 ngày làm việc.

b) 02 ngày làm việc.

c) 03 ngày làm việc.

d) 05 ngày làm việc.

Câu hỏi 29. Lệ phí thực hiện thủ tục: “Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web : https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là?

a) Miễn phí

b) 100.000 đồng

c) 200.000 đồng

d) 500.000 đồng

Câu hỏi 30. Thời gian giải quyết thủ tục: “Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã là?

a) 5 ngày làm việc.

b) 6 ngày làm việc.

c) 3 ngày làm việc.

d) 4 ngày làm việc.

Câu hỏi 31. Thời gian giải quyết thủ tục: “Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 5 ngày làm việc.

b) 6 ngày làm việc.

c) 3 ngày làm việc.

d) 4 ngày làm việc.

Câu hỏi 32. Thời gian giải quyết thủ tục “Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 5 ngày làm việc.

b) 6 ngày làm việc.

c) 3 ngày làm việc.

d) 4 ngày làm việc.

Câu hỏi 33. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

a) Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng; Giải quyết chế độ người hoạt đông kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

b) Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 34. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

a) Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

b) Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

c) Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần; Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 35. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần” thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 20 ngày làm việc.

b) 25 ngày làm việc.

c) 30 ngày làm việc.

d) 35 ngày làm việc.

Câu hỏi 36. Thời gian giải quyết thủ tục “Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ” bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của cấp xã qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn là?

a) 20 ngày làm việc.

b) 25 ngày làm việc.

c) 30 ngày làm việc.

d) 35 ngày làm việc

Câu hỏi 37. Để thực hiện thủ tục: “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật” thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì công dân có các hình thức nộp hồ sơ nào?

a) Trực tiếp nộp tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp xã.

b) Gửi hồ sơ qua Bưu điện đến UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết.

c) Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web:

https://dichvucong.hanoi.gov.vn.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 38. Những thủ tục nào sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn?

a) Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng.

b) Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

c) Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em.

d) Các phương án đưa ra đều đúng.

Câu 39: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu cùng địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu?

a) Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

b) Mức thu 29.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

c) Mức thu 29.350 đ, cho khối lượng đến 100 g.

d) Mức thu 30.700 đ, cho khối lượng đến 100 g.

Câu 40: Mức giá bưu chính tối đa dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ công dân yêu cầu khác địa bàn quận, huyện, thị xã trực thuộc thành phố Hà Nội là bao nhiêu?

a) Mức thu 26.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

b) Mức thu 30.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

c) Mức thu 31.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

d) Mức thu 32.000 đ, cho khối lượng đến 100 g.

2. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

1.A

2.B

3.B

4.D

5.B

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.D

12.D

13.D

14.D

15.A

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.B

22.A

23.D

24.A

25.A

26.B

27.C

28.D

29.A

30.A

31.C

32.A

33.D

34.D

35.B

36.C

37.D

38.D

39.A

40.B

3. Câu hỏi tự luận Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Hãy nêu và phân tích các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố Hà Nội qua trang Web: https://dichvucong.hanoi.gov.vn. Theo bạn, giải pháp nào là quan trọng nhất?

Vì sao? Bạn có sáng kiến gì nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội?

Lưu ý:

- Bài viết không quá 1500 từ bằng hình thức tự soạn thảo trên phần mềm thi (Times New Roman 14pt) hoặc file đính kèm định dạng Word, pdf, ảnh,...

- Phần thi tự luận có thể nộp bài ngay hoặc nộp trước 17h ngày 16/09/2019.

4. Đáp án câu hỏi tự luận Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019

Sau đây là mẫu bài dự thi câu hỏi tự luận cuộc thi Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến 2019 hoatieu.vn xin chia sẻ để các bạn cùng tham khảo.

Bài làm

Ngày nay, các cơ quan và đơn vị nhà nước đang đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý các thủ tục hành chính. Mục tiêu đến năm 2020 tất cả các văn bản, tài liệu và các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử mọi lúc, mọi nơi dựa trên các ứng dụng của công nghệ thông tin. Vì thế dịch vụ công trực tuyến đang được các cơ quan hành chính nhà nước triển khai nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế, phục vụ được người dân và các doanh nghiệp mọi lúc, mọi.

I. KHÁI NIỆM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Dịch vụ hành chính công trực tuyến là những dịch vụ có liên quan đến các hoạt động thực thi của pháp luật không có mục đích lợi nhuận. Được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân dưới hình thức là các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong những lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
Mỗi một dịch vụ hành chính công trực tuyến được gắn liền với một tủ tục hành chính để giải quyết một công việc hoàn chỉnh có liên quan đến tổ chức, các nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công trực tuyến là bao gồm dịch vụ công hành chính trực tuyến và những dịch vụ khác của các cơ quan nhà nước cung cấp cho các tổ chức, cá nhân dựa trên mạng internet.
Dịch vụ công trực tuyến có mấy cấp độ? Dịch vụ công trực tuyến có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

a. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cho sự cung cấp đầy đủ các thông tin về những thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan đến những quy định về thủ tục hành chính đó

b. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cho phép người dân tải các mẫu văn bản về để khai báo và hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Các hồ sơ đó sau khi hoàn thiện sẽ được gửi trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước cung cấp dịch vụ.

c. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cho phép người dân điền và gửi các mẫu văn bản trực tuyến đến các cơ quan, tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ. Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ, các giao dịch sẽ được thực hiện trên môi trường mạng internet. Người dân sẽ nhận kết quả và thanh toán lệ phí nếu có trực tiếp tại cơ quan và tổ chức nhà nước cung cấp dịch vụ.

d. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là bao gồm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, cho phép người dân thanh toán trực tuyến lệ phí nếu có. Việc trả kết quả cho người dân sẽ được trả trực tuyến hoặc gửi trực tiếp qua đường bưu điện cho người dân.

Qua đó, với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ.

II. ƯU ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ giúp các đơn vị, cơ quan nhà nước giảm thiểu được các áp lực công việc, giải quyết được các công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Qua đó, người dân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính. Đặc biệt việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ tránh được những tệ nạn tham nhũng, quan liêu từ những cán bộ công quyền.

III. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Để tập trung đẩy mạnh được các cải cách hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo việc rút ngắn được các quy trình xử lý, thời gian và chi phí thực hiện các thủ tục hành chính thì cần phải triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng của dịch vụ công trực tuyến:
- Các đơn vị, cơ quan nhà nước phải tập trung đẩy mạnh, đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, nhất là trong công việc giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực có liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Từng bước triển khai các hệ thống thông tin quốc gia về việc quản lý dân cư, đất đai, doanh nghiệp và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các chứng từ, hồ sơ điện tử.

- Triển khai việc thuê các doanh nghiệp về công nghệ thông tin để thực hiện các dịch vụ về phần cứng, phần mềm, giải pháp...để tất cả các cơ quan nhà nước có thể cung cấp được các dịch vụ công trực tuyến.

- Nâng cấp, bổ sung và tích hợp các dịch vụ hành chính công trực tuyến của các bộ, ngành địa phương cùng các đơn vị trực thuộc lên cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành địa phương. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của bộ, ngành địa phương lên cổng thông tin quốc gia.

- Xây dựng một môi trường pháp lý được nhiều người quan tâm. Các quy định về việc cung cấp dịch vụ công trên môi trường internet cùng với việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực phục vụ cho các hoạt động của cơ quan nhà nước. Các hoạt động, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước với cá nhân, tổ chức hoạt động phục vụ vì lợi ích cho cộng đồng sẽ được ghi nhận trong các văn bản pháp luật.

- Tăng cường sự đảm bảo về an toàn và bí mật thông tin của các cá nhân khi sử dụng dịch vụ hành chính công điện tử. Với các dịch vụ điện tử thì sự thuận tiện, dễ sử dụng sẽ đối ngược với vấn đề bảo mật an ninh. Việc cung cấp nhiều dịch vụ với quy trình đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng thì độ an toàn sẽ thấp. Còn hệ thống cần nhiều cấp độ khi đăng nhập thì lại không thân thiện với người dụng. Vì vậy các công ty xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cần phải có một phương pháp để cân bằng cả hai yếu tố bảo mật và dễ sử dụng.
* Giải pháp dịch vụ công ở mức độ 3 và 4 là quan trọng nhất vì :

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

< DVC Mức độ 3: Khai báo và nộp hồ sơ qua mạng bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu; chỉ đến 01 lần duy nhất để nhận kết quả;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

< DVC Mức độ 4: Nộp hồ sơ qua mạng (Tương tự như DVC mức độ 3) + Trả kết quả tại nhà theo đăng ký; Không phải đến cơ quan nhà nước;

Khi thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cần lưu ý những vấn đề gì?

- Có số điện thoại di động (để hệ thống gửi các thông tin qua tin nhắn – SMS)

- Có địa chỉ thư điện tử (Email) để tiếp nhận và phản hồi các thông tin yêu cầu từ cơ quan chính quyền;

- Cung cấp, khai báo đầy đủ các thông tin nhằm thuận lợi hơn cho việc thụ lý, giải quyết hồ sơ theo yêu cầu của quý khách, tránh tình trạng phải bổ sung thông tin, kéo dài thêm thời gian giải quyết…

II. Danh mục các TTHC cung cấp dịch vụ công mức 3, mức

a) TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND Phường:

TT

Danh mục: Tên lĩnh vực/ Nhóm Thủ tục hành chính

Mức độ cung cấp DV

Mức độ 3

Nộp HS qua mạng

Mức độ 4

Nhận kết quả tại nhà

Lĩnh vực Tư pháp

1

Đăng ký khai sinh

P

2

Đăng ký khai tử

P

3

Đăng ký kết hôn

P

4

Trích lục hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn)

P

P

5

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

P

6

Đăng ký giám hộ

P

III. Hướng dẫn cách thực thực hiện đăng ký dịch vụ công mức 3, mức 4

Bước 1:

- Truy cập đường dẫn: http://egov.hanoi.gov.vn

Bước 2:

- Lựa chọn nhóm thủ tục hành chính/ tên TTHC tương ứng (ví dụ Khai sinh, kết hôn, trích lục hộ tịch…)

- Khai báo đầy đủ thông tin theo hướng dẫn (Lưu ý: các mục có dấu * là các mục bắt buộc phải có thông tin)

- Đính kèm các file ảnh/ Scan liên quan

- Nhập mã xác nhận để hoàn tất thủ tục đăng ký

Bước 3:

- Hệ thống sẽ tự động gửi thông tin đến quý khách, qua tin nhắn (SMS) và Email theo đăng ký, gồm:

+ Thông tin xác nhận việc đăng ký hoàn tất

+ Xác nhận hồ sơ đã được tiếp nhận, hẹn trả

+ Trạng thái có kết quả hoặc các yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc phát sinh khác (nếu có)

Bước 4:

- Sau khi có kết quả; Tổ chức/ công dân thực hiện việc nhận kết quả như sau:

+ Đối với DVC mức 3: Mang các giấy tờ bản chính, bản sao…(theo yêu cầu) đến Bộ phận 1 cửa (nơi đăng ký) để đối chiếu hoặc thu nộp;

+ Đối với DVC mức 4: Chuẩn bị sẵn sàng các giấy tờ thu nộp theo yêu cầu; chuyển cho nhân viên bưu điện khi đến trả kết quả để nộp về cơ quan thụ lý theo quy định.

- Nộp phí/lệ phí (nếu có)

- Ký xác nhận (nếu được yêu cầu)

* Sáng kiến tốt nhất để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến của thánh phố Hà Nội là :

Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT; tập trung vào giải pháp đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các nhân viên ở các ban ngành .Vì có giỏi về CNTT thì mới sử dụng tốt dịch vụ công trực tuyến nhanh nhất , hiệu quả nhất.

------------------------------------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
177 224.244
0 Bình luận
Sắp xếp theo