Cách làm phiếu giáo viên tự đánh giá 2024 mới nhất

Đánh giá giáo viên theo chuẩn là công việc các giáo viên phải thực hiện định kỳ hàng năm. Sau đây là hướng dẫn làm phiếu giáo viên tự đánh giá theo quy định tại Thông tư 20 về chuẩn đánh giá giáo viên các cấp.

1. Minh chứng đánh giá giáo viên gồm những gì?

Minh chứng là các bằng chứng như tài liệu, tư liệu, sự việc, hiện tượng hoặc nhân chứng được dẫn ra để xác định một cách khách quan mức độ đạt được của các tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên. Theo đó, tại Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD, có thể kể đến một số minh chứng cụ thể như:

 • Bản đánh giá và phân loại giáo viên;
 • Kết luận của các đợt thanh tra, kiểm tra;
 • Biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận về việc giáo viên thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy định dạy thêm, học thêm...
 • Bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của chi bộ nhà trường/bản nhận xét Đảng viên hai chiều có xác nhận của chi bộ nơi cư trú ghi nhận giáo viên có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt (nếu là Đảng viên)…
 • Biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên nghiêm túc, đối xử đúng mực đối với học sinh;
 • Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo đối với từng cấp học theo quy định; Các văn bằng/chứng chỉ/giấy chứng nhận/giấy xác nhận hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo quy định;
 • Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh lớp được phân công giảng dạy/chủ nhiệm có sự tiến bộ trong năm học…

Trong đó, tùy vào từng mức độ đánh giá chuẩn giáo viên khác nhau gắn với mỗi tiêu chuẩn khác nhau để áp dụng mức độ đánh giá khác nhau của các loại minh chứng nêu trên.

2. Hướng dẫn ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên theo Thông tư 20

Cách ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên theo Thông tư 20
Cách ghi phiếu tự đánh giá của giáo viên theo Thông tư 20

Dưới đây là phiếu tự tự đánh giá của giáo viên - biểu mẫu thiết kế theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT. Đây hiện đang là biểu mẫu chuẩn và mới nhất theo quy định của pháp luật.

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Biểu mẫu thiết kế theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: …………………………

Trường Tiểu học...........................................

Môn dạy: ………….Chủ nhiệm lớp: ………

Hướng dẫn:

Giáo viên nghiên cứu Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT, đọc kĩ nội dung yêu cầu các mức của từng tiêu chí, đối chiếu cẩn thận với các minh chứng và kết quả trong thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong năm học, tự đánh giá (đánh dấu x) các mức chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T).


Các tiêu chuẩn, tiêu chí

Kết quả xếp loại


Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

T

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có kinh nghiệm trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức; cùng nhà trường vượt qua những khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học.

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

T

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có phong cách mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ dạy học, giáo dục;

Kết quả học tập, rèn luyện của học có sự tiến bộ/vượt mục tiêu đề ra; có ý kiến chia sẻ tại buổi họp về kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo dựng phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và quy định của ngành.

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

T

Vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng;

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

T

Có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục

Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

T

Vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học, của nhà trường;

Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

T

Có ý kiến/báo cáo đề xuất, giới thiệu, chia sẻ các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường

Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

T

Phiếu dự giờ tiết dạy chuyên đề được đánh giá tốt trong đó ghi nhận kết quả thực hiện được các biện pháp tư vấn và hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

T

Bản đánh giá và phân loại giáo viên (phiếu đánh giá và phân loại viên chức)/biên bản họp nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường ghi nhận giáo viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp;

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

T

Thực hiện đúng quy định về quyền dân chủ và đạt được hiệu quả trong việc hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

T

Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt, không để xảy ra vụ việc bạo lực học đường.

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

T

Được cha mẹ học sinh và các bên liên quan tin tưởng, tôn trọng

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

T

Giải quyết kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và các bên liên quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học/kế hoạch dạy học

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

T

Chủ động, kịp thời giải quyết thông tin phản hồi từ cha mẹ học sinh và các bên liên quan về tình hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh

;

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

K

Có thể trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày hoặc chủ đề đơn giản, quen thuộc liên quan đến hoạt động dạy học, giáo dục

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

T

Có trao đổi, hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác sử dụng thiết bị công nghệ trong hoạt động dạy học và giáo dục.

1. Nhận xét (ghi rõ):

- Điểm mạnh: Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo. Vận dụng sáng tạo, phù hợp với các hình thức, phương pháp lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng. Vận dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp học, của nhà trường.

- Những vấn đề cần cải thiện: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi ngoại ngữ thứ hai.

2. Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm học tiếp theo

- Mục tiêu:

 • Nắm vững chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • Trau dồi kĩ năng về ngoại ngữ thứ hai.

- Nội dung đăng kí học tập, bồi dưỡng (các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

 • Học tập các mô đun về bồi dưỡng giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 • 15 mô đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

- Thời gian:

 • Từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2023.

- Điều kiện thực hiện:

 • Tự nghiên cứu học tập các tài liệu trên các trang Web của ngành giáo dục.
 • Tham gia các lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

......., ngày ..... tháng.... năm 2022

Người tự đánh giá

3. Mẫu bản đánh giá giáo viên

BIỂU MẪU 01

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1) Họ và tên giáo viên:.....................................................

2) Trường:........................................................................

3) Môn dạy:......................................................................

4) Chủ nhiệm lớp:............................................................

5) Quận/Huyện/TP............................................................

Tiêu chí

Kết quả xếp loại

Minh chứng

Đ

K

T

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáo

Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo

x

Bản đánh giá và phân loại giáo viên, hình ảnh tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua khó khăn

Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo

x

Bản đánh giá phân loại giáo viên, giấy khen, kết quả học tập của lớp dạy, lớp chủ nhiệm

Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ

Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân

x

Bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo, giấy chứng nhận, chứng chỉ kết quả bồi dựng thường xuyên, biên bản dự giờ chuyên đề

Tiêu chí 4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

Bản kế hoạch dạy học được ban giám hiệu thông qua và kết quả học tập của học sinh, biên bản họp chuyên môn

Tiêu chí 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

Bản kế hoạch dạy học , phiếu dự giờ được dánh giá và xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản các cuộc họp chuyên môn, ghi nhận việc giáo viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm

Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

x

Bản kế hoạch dạy học , phiếu dự giờ được dánh giá và xếp loại tốt, kết quả học tập của học sinh, biên bản các cuộc họp chuyên môn, ghi nhận việc giáo viên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm

Tiêu chí 7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh

x

Bản kế hoạch dạy học, thể hiện lồng ghép nội dung phương pháp tư vấn, phiếu dự giờ tiết hoạt động ngoài giờ

Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

x

Bản đánh giá và phân loại giáo viên, biên bản họp nhóm chuyên môn ghi nhận giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh

Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường

x

Biên bản họp nhóm chuyên môn, bản kế hoạch thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường, biên bản họp CMHS

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường

x

Bản kế hoạch dạy học thể hiện nội dung giáo dục trường học an toàn, biên bản họp CMHS ghi nhận, báo cáo chuyên đề

Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội

Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan

x

Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp

Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh

x

Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp, kết quả học tập rèn luyện

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

x

Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường, biên bản họp CMHS, sổ chủ nhiện, ghi nhận giáo viên tôn trọng quyền của CMHS, báo cáo chuyên đề về các biện pháp tăng cường sự phối hợp, kết quả học tập rèn luyện

Tiêu chuẩn 5. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

x

Chứng chỉ Tiếng anh

Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

x

Chứng chỉ Tin học, biên bản họp chuyên môn ghi nhận trình độ kỹ năng xây dựng ứng dụng CNTT, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học

Nhận xét:

Điểm mạnh: Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững, quan hệ tốt với PHHS

Những vấn đề cần cải thiện: Tăng cường bồi dưỡng thêm về ngoại ngữ

Kế hoạch học tập, bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp trong năm tiếp theo:

- Mục tiêu

- Nội dung đăng ký học tập, bồi dưỡng (Các năng lực cần ưu tiên cải thiện):

☐ Phẩm chất nhà giáo

☐ Phát triển chuyên môn bản thân

☐ Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

☐ Tư vấn và hỗ trợ học sinh

☐ Xây dựng môi trường giáo dục

☐ Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

☐ Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc

☐ Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục

☐ Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

☐ Khác

- Thời gian thực hiện:

☐ Đầu năm học

☐ Trong học kỳ 1

☐ Trong học kỳ 2

☐ Trong hè

☐ Khác:

- Điều kiện thực hiện:

☐ Tạo điều kiện về thời gian

☐ Hỗ trợ kinh phí hợp lý

☐ Cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập...

☐ Có cơ chế giám sát, đánh giá công bằng, chính xác

☐ Có chính sách rõ ràng, hợp lý về xét duyệt, xếp loại thi đua các cấp liên quan đến hoạt động bồi dưỡng

☐ Khác:

Xếp loại kết quả đánh giá: Tốt

, ngày tháng năm 2022

Người tự đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là Cách làm phiếu giáo viên tự đánh giá 2024 mới nhất và Phiếu tự đánh giá của giáo viên theo đúng chuẩn. Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 2.588
0 Bình luận
Sắp xếp theo