Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

--------------------

Số: 19/2010/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2010

THÔNG TƯ
Quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định
chất lượng trung tâm dạy nghề

------------------------

Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/08/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về dạy nghề.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề như sau:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.

2. Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn này được áp dụng để kiểm định chất lượng các trung tâm dạy nghề công lập, trung tâm dạy nghề tư thục, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là trung tâm dạy nghề).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiêu chí kiểm định là các nội dung, yêu cầu mà trung tâm dạy nghề phải đáp ứng để hoàn thành mục tiêu dạy nghề của trung tâm dạy nghề. Mỗi tiêu chí kiểm định có các tiêu chuẩn kiểm định.

2. Tiêu chuẩn kiểm định là mức độ yêu cầu và điều kiện cần thực hiện ở một thành phần của tiêu chí kiểm định. Mỗi tiêu chuẩn kiểm định có các chỉ số.

3. Chỉ số là mức độ yêu cầu và điều kiện về một khía cạnh cụ thể của tiêu chuẩn kiểm định.

4. Điểm chuẩn là tổng điểm tối đa quy định cho mỗi tiêu chí kiểm định.

5. Điểm đánh giá là điểm đạt được của từng chỉ số, từng tiêu chuẩn và từng tiêu chí.

Điều 3. Mục tiêu sử dụng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề được sử dụng để:

1. Các trung tâm dạy nghề tự kiểm định, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề của trung tâm dạy nghề.

2. Cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề thực hiện việc kiểm định, công nhận hoặc không công nhận các trung tâm dạy nghề đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo quy định; công bố công khai kết quả kiểm định cho người học nghề và xã hội biết.

Điều 4. Các tiêu chí kiểm định, điểm chuẩn và điểm đánh giá

1. Các tiêu chí kiểm định và điểm chuẩn:

a) Tiêu chí 1 mục tiêu và nhiệm vụ: 06 điểm.

b) Tiêu chí 2 tổ chức và quản lý: 08 điểm.

c) Tiêu chí 3 hoạt động dạy và học: 16 điểm.

d) Tiêu chí 4 giáo viên và cán bộ quản lý: 18 điểm.

đ) Tiêu chí 5 chương trình, giáo trình: 18 điểm.

e) Tiêu chí 6 thư viện: 02 điểm.

g) Tiêu chí 7 cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học: 18 điểm.

h) Tiêu chí 8 quản lý tài chính: 08 điểm.

i) Tiêu chí 9 các dịch vụ cho người học nghề: 06 điểm.

Tổng số điểm chuẩn của tất cả các tiêu chí là 100 điểm.

2. Điểm đánh giá cho mỗi chỉ số đạt yêu cầu là 1 điểm, chỉ số không đạt yêu cầu là 0 điểm.

Điều 5. Các cấp độ của kết quả kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề

1. Cấp độ 1: Tổng số điểm đánh giá đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên nhưng điểm đánh giá của một trong các tiêu chí kiểm định đạt dưới 50% điểm chuẩn của tiêu chí đó.

2. Cấp độ 2: Tổng số điểm đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 80 điểm và điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định phải đạt từ 50% điểm chuẩn trở lên hoặc đạt 80 điểm trở lên và điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định đạt từ 50% điểm chuẩn trở lên nhưng có một trong các tiêu chí 4, 5, 7 quy định tại điểm d, đ và g khoản 1 Điều 4 của Thông tư này đạt dưới 80% điểm chuẩn của tiêu chí đó.

3. Cấp độ 3: Tổng số điểm đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên và điểm đánh giá của từng tiêu chí kiểm định phải đạt từ 50% điểm chuẩn trở lên, trong đó các tiêu chí 4, 5, 7 quy định tại điểm d, đ và g khoản 1 Điều 4 của Thông tư này phải đạt từ 80% điểm chuẩn trở lên.

Đánh giá bài viết
1 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo