Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Thông tư số 08/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng đã HẾT HIỆU LỰC và được thay bằng Thông tư 08/2016/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG
________________

Số: 08/2011/TT-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng
____________________

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; tư vấn thiết kế xây dựng công trình (sau đây gọi là tư vấn xây dựng) của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình của các dự án sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hợp đồng tư vấn xây dựng của các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn Nhà nước áp dụng Thông tư này.

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng

1. Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành kèm theo Thông tư này bao gồm:

Phần I: các căn cứ ký kết hợp đồng.

Phần II: các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

2. Hướng dẫn áp dụng:

Thông tư này hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu; Trường hợp bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì các bên vận dụng mẫu hợp đồng này để thực hiện.

Khi áp dụng mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này, các bên căn cứ quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, quy định khác của Nhà nước có liên quan và hướng dẫn dưới đây để thỏa thuận trong hợp đồng:

2.1. Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào công việc tư vấn cụ thể của từng gói thầu để áp dụng mẫu hợp đồng, thực hiện công việc tư vấn nào thì các bên quy định nội dung công việc, khối lượng công việc, yêu cầu về chất lượng, số lượng, nghiệm thu sản phẩm tư vấn và hồ sơ thanh toán tương ứng.

2.2. Mức tạm ứng, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán, mức bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có), thời gian quyết toán hợp đồng, thời gian hiệu lực của hợp đồng, tỷ lệ % giá hợp đồng (đối với giá hợp đồng theo tỷ lệ %), thời gian chấm dứt hợp đồng... các bên phải thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng.

2.3. Trong một hợp đồng có thể áp dụng một hoặc nhiều loại giá hợp đồng tương ứng với nội dung công việc tư vấn như quy định tại khoản 15.1 của mẫu hợp đồng kèm theo Thông tư này. Với loại giá hợp đồng khác nhau, các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng, phù hợp.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 / 8 /2011. Hợp đồng đã ký trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc thực hiện theo các hướng dẫn của Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website BXD;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc BXD;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ KTXD (S).
Trần Văn Sơn

MẪU HỢP ĐỒNG MỘT SỐ CÔNG VIỆC TƯ VẤN XÂY DỰNG

(Kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------

(Địa danh), ngày……tháng……..năm.......

HỢP ĐỒNG 
TƯ VẤN KHẢO SÁT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: ……/(Năm) /...(Ký hiệu hợp đồng)

Dự án hoặc công trình hoặc gói thầu (tên công trình hoặc gói thầu)

Số ..............

thuộc dự án (tên dự án) ...........

giữa

(Tên giao dịch của chủ đầu tư)

(Tên giao dịch của Nhà thầu)

MỤC LỤC

Phần 1 – Các căn cứ ký kết hợp đồng . 6

Phần 2 - Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng . 6

Điều 1. Các định nghĩa và diễn giải 7

Điều 2. Hồ sơ Hợp đồng và thứ tự ưu tiên . 8

Điều 3. Trao đổi thông tin . 9

Điều 4. Luật và ngôn ngữ sử dụng trong Hợp đồng . 9

Điều 5. Nội dung và khối lượng công việc khảo sát xây dựng công trình . 9

Điều 6. Nội dung và khối lượng công việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình) 10

Điều 7. Nội dung và khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình . 10

Điều 8. Giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng (hoặc tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật) 11

Điều 9. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn khảo sát xây dựng . 11

Điều 10. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình . 12

Điều 11. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình . 14

Điều 12. Yêu cầu về chất lượng, số lượng sản phẩm tư vấn lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật 14

Điều 13. Nghiệm thu sản phẩm .. 15

Điều 14. Thời gian và tiến độ thực hiện Hợp đồng . 16

Điều 15. Giá hợp đồng, tạm ứng và thanh toán . 16

Điều 16. Điều chỉnh giá hợp đồng . 19

Điều 17. Bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu có) và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng (đối với trường hợp các bên thỏa thuận phải có bảo lãnh tiền tạm ứng) 20

Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu . 20

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư . 23

Điều 20. Nhà thầu phụ (nếu có) 23

Điều 21. Nhân lực của nhà thầu . 24

Điều 22. Bản quyền và quyền sử dụng tài liệu . 25

Điều 23. Bảo hiểm .. 25

Điều 24. Rủi ro và bất khả kháng . 25

Điều 25. Tạm ngừng công việc trong hợp đồng . 26

Điều 26. Chấm dứt hợp đồng . 26

Điều 27. Thưởng, phạt và trách nhiệm do vi phạm Hợp đồng . 28

Điều 28. Khiếu nại và giải quyết tranh chấp . 28

Điều 29. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng . 29

Điều 30. Điều khoản chung . 30

Thông tư 08/2011/TT-BXDvăn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng - Đô thị.

Nội dung chi tiết Thông tư 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng và mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng doc và pdf xin mời các bạn tải về để xem chi tiết nội dung.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngNgười ký:Trần Văn Sơn
Số hiệu:08/2011/TT-BXDLĩnh vực:Xây dựng - Đô thị
Ngày ban hành:28/06/2011Ngày hiệu lực:15/08/2011
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:01/05/2016
Tình trạng hiệu lực:Hết hiệu lựcVăn bản thay thếThông tư 08/2016/TT-BXD
Đánh giá bài viết
1 733
0 Bình luận
Sắp xếp theo