Tải Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư file Doc, Pdf

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Tải Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư - Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng ra Thông tư 21/2019/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Theo đó, diện tích sử dụng tối thiểu nhà chung cư được quy định như sau: Diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25 m2 và một số yêu cầu cụ thể như phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh; Đối với dự án nhà ở thương mại, đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án...

Lưu ý:  Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng ra Thông tư số 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành QCVN 04:2019/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Nội dung Thông tư 21/2019/TT-BXD

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2019/TT-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ

Căn cứ  Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cNghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phsửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng han hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, mã s QCVN 04:2019/BXD.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư, mã số QCVN 04:2019/BXD.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW:
- Tổng Cục TCĐLCL - Bộ KHCN (để đăng ký);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc TP. Hà Nội, TP. HCM;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng;
- Công báo, Website của Chính phr;
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, KHCN&MT (10).
- Công báo, Website của Chính phủ,
- Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP. PC. KHCN&MT (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

.....................................................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng nhà ở được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Xây dựngNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Số hiệu:21/2019/TT-BXDLĩnh vực:Xây dựng
Ngày ban hành:31/12/2019Ngày hiệu lực:01/07/2020
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 543
0 Bình luận
Sắp xếp theo