Thông tư 16/2022/TT-BYT Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

Ngày 30/12 năm 2022 Bộ y tế đã ban hành Thông tư 16/2022/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là danh mục 23 loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát như Hoàng tinh hoa trắng; Na rừng; Nam hoàng liên; Sâm Lai châu; Sâm Lang bian; Sâm Ngọc Linh... Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

Thông tư số 16/2022/TT-BYT

BỘ Y TẾ

__________

Số : 16/2022/TT-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N A M

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

THÔNG TƯ
Ban hành danh mụcc loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

_______________

Căn cứ Luật Dược số 105/2016-QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật dược;

Căn cứ Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán cấp các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán cấp các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành danh mục, loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định nguyên tắc xây dựng, tiêu chí lựa chọn, việc quản lý và ban hành Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát (sau đây gọi tắt là Danh mục).

2. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xuất khẩu dược liệu thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm là dược liệu có giá trị đặc biệt về khoa học, y tế, kinh tế, sinh thái, cảnh quan, môi trường hoặc văn hóa - lịch sử mà số lượng còn ít hoặc bị đe dọa tuyệt chủng.

2. Loại, chủng loại dược liệu đặc hữu là dược liệu chỉ tồn tại, phát triển trong phạm vi phân bố hẹp và giới hạn trong một vùng lãnh thổ nhất định của Việt Nam mà không được ghi nhận là có ở nơi khác trên thế giới.

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng và tiêu chí lựa chọn dược liệu vào hoặc rút ra khỏi Danh mục

1. Nguyên tắc xây dựng Danh mục

a) Đảm bảo mục tiêu bảo vệ nguồn dược liệu quý, hiếm và đặc hữu trong tự nhiên;

b) Bảo đảm cơ sở khoa học và phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

c) Phù hợp với thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

2. Tiêu chí lựa chọn dược liệu vào Danh mục

a) Dược liệu được lựa chọn đưa vào Danh mục là dược liệu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán cấp các loại động vật, thực vật hoang da nguy cấp;

b) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước về dược liệu trong giai đoạn hiện này.

3. Tiêu chí đưa dược liệu rút khỏi Danh mục

Dược liệu không đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều này sẽ được xem xét đưa ra khỏi Danh mục.

Điều 4. Quy định về cách ghi tên dược liệu trong Danh mục

Dược liệu trong Danh mục được sắp xếp thứ tự theo bảng chữ cái Tiếng Việt, Danh mục gồm 5 cột như sau:

(1) Cột số 1 ghi số thứ tự;

(2) Cột số 2 ghi tên loại, chủng loại dược liệu; Tên dược liệu được ghi theo tên trong Dược điển Việt Nam hoặc theo tênn thường gọi của dược liệu;

(3) Cột số 3 ghi tên bộ phận dùng làm thuốc;

(4) Cột số 4 ghi tên khoa học của cây/con làm thuốc.

(5) Cột số 5 ghi Mã HS.

Điều 5. Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Việc quản lý đối với dược liệu thuộc Danh mục

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng Danh mục ban hành tại Thông tư này và các văn bản pháp luật về tiếp cận nguồn gen để được cấp phép xuất khẩu theo quy định tai Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; không được xuất khẩu dược liệu khai thác tự nhiên thuộc Danh mục ban hành kèm Thông tư này.

2. Trường hợp xuất khẩu dược liệu thuộc Danh mục ban hành tại Thông tư này không vì mục đích thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận nguồn gen và đa dạng sinh học.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, dược cổ truyền) có trách nhiệm:

1. Hướng dẫn, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Căn cứ vào các nguyên tắc, tiêu chí được quy định tại Thông tư này để cập nhật, điều chỉnh danh mục loại dược liệu quý hiếm và đặc hữu phải kiểm soát.

Điều 8. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tai văn bản mới.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2023.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y Tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) đề nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Ủy ban xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tên các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;

- Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam;

- Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam;

- Tổng Công ty Dược Việt Nam; Các DN SX, KD thuốc trong nước và nước ngoài

- CTTDT BYT, TTTDT Cục QLYDCT;

- Lưu: VT, PC, YDCT (03).

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Xuân Tuyên

PHỤ LỤC
Danh mục loại, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc hữu phải kiểm soát

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022 /TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT

Tên loài, chủng loại dược liệu

Bộ phận dùng

Tên khoa học của cây/con làm thuốc

Mã HS

1.

Bách hợp

Thân củ

Lilium poilanei Gagnep. -

Liliaceae

1211.90.19

2.

Bát giác liên

Thân rễ

Podophyllum tonkinense Gagnep. [P. difforme Hemsl. & E.H.Wilson)] - Berberidaceae

1211.90.19

3.

Bảy lá một hoa

Thân rễ

Paris chinensis Franch. [P. polyphylla var. chinensis (Franch.) H.Hara] - Melanthiaceae

1211.90.19

4.

Bình vôi

Rễ

Stenphania rotunda Lour. - Menispermaceae

1211.90.19

5.

Cẩu tích

Thân rễ

Cibotium barometz (L.)

J.Sm.-

Dicksoniaceae

1211.90.19

6.

Cốt toái bổ

Thân rễ

Drynaria fortunei (Kunze ex Mett.) J.Sm. [D. roosii Nakaikel -Polypodiaceae

1211.90.19

7.

Đẳng sâm

Rễ

Codonopsis javanica

(Blume) Hook.f. &

Thomson - Campanulaceae

1211.90.19

8.

Hoàng đằng

Rễ và thân

Fibraurea recisa Pierre -

Menispermaceae

1211.90.19

9.

Hoàng liên ô rô

Rễ và thân

Mahonia nepalensis DC. ex Dippel [Berberis napaulensis var. napaulensis] -

Berberidaceae

1211.90.19

10.

Hoàng tinh hoa đỏ

Thân rễ

Polygonatum kingianum Collett & Hemsl. - Convallariaceae (Asparagaceae)

1211.90.19

11.

Hoàng tinh hoa trắng

Thân rễ

Disporopsis longifolia

Craib - Convallariaceae (Asparagaceae)

1211.90.19

12.

Na rừng

Thân

Kadsura coccinea (Lem.)

A.C.Sm. - Schisandraceae

1211.90.19

13.

Nam hoàng liên

Thân và rễ

Fibraurea tinctoria

Lour. [F. chloroleuca}

Miers) – Menisperm

aceae

1211.90.19

14.

Sâm Lai Châu

Thân rễ và rễ

Panax vietnamensis var. fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai - Araliaceae

1211.90.19

15.

Sâm Lang bian

Thân rễ và rễ

Panax vietnamensis var. làngbianensis N.V.Duy, V.T.Tran & L.N.Trieu - Araliaceae

1211.90.19

16.

Sâm Ngọc Linh

Thân rễ và rễ

Panax vietnamensis Ha &

Grushv. - Araliaceae

1211.90.19

17.

Tắc kè đá

Thân rễ

Drynaria bonii Christ - Polypodiaceae

1211.90.19

18.

Tế tân

Rễ

Asarum spp. -

Aristolochiaceae

1211.90.19

19.

Thạch tùng răng

cưa

Toàn cây

Huperzia serrata (Thunb.) Trevis. - Lycopodiaceae

1211.90.19

20.

Thổ hàng liên

Rễ và thân

rễ

Thalictrum foliolosum DC.

- Ranunculaceae

1211.90.19

21.

Thông đỏ lá dài

Cành non và lá

Taxus wallichiana Zucc. - Taxaceae

1211.90.19

22.

Thông đỏ lá ngắn

Cành non và lá

Taxus chinensis (Pilg.)

Rehder -Taxaceae

1211.90.19

23.

Vàng đắng

Thân

Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. - Menispermaceae

1211.90.19

Thuộc tính Thông tư 16/2022/TT-BYT

Cơ quan ban hành:Bộ Y tếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2022/TT-BYTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành:30/12/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Lĩnh vực:Y tế-Sức khỏe

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được Hoatieu cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Y tếNgười ký:Đỗ Xuân Tuyên
Số hiệu:16/2022/TT-BYTLĩnh vực:Y tế
Ngày ban hành:30/12/2022Ngày hiệu lực:18/02/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 8
0 Bình luận
Sắp xếp theo