Thông tư 13/2021/TT-BKHĐT quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Thông tư 13 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số

Thông tư 13/2021/TT-BKHĐT đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ký ban hành ngày 31/12/2021 về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BKHĐT là Danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định tại Phụ lục I.

Sau đây là nội dung chi tiết Thông tư 13 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số, mời các bạn cùng theo dõi.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Đầu tư được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thông tư 13/2021/TT-BKHĐT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2021/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KINH TẾ SỐ

__________

Căn cứ Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thng kê quốc gia của Luật Thng kê ngày 12 tháng 11 năm 2021;

Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm:

a) Danh mục chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này;

b) Nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế số quy định tại Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp, sản xuất và sử dụng thông tin thống kê kinh tế số.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan:

a) Thu thập, tổng hợp thông tin thống kê đối với các chỉ tiêu thống kê kinh tế số được phân công, bảo đảm cung cấp số liệu thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế;

b) Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tích hợp, lưu trữ, khai thác số liệu thống kê kinh tế số;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số;

d) Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát danh mục và nội dung các chỉ tiêu thống kê theo quy định của Thông tư này để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành có liên quan

a) Căn cứ vào Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số thực hiện lồng ghép, thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để tổng hợp, biên soạn.

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) trong sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số khi có yêu cầu, chủ trương từ các cơ quan quản lý của Đảng, Chính phủ.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và chỉ đạo, điều hành các Sở, ban, ngành ở địa phương thực hiện thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu (hoặc phân tổ chỉ tiêu) thống kê kinh tế số trong phạm vi được phân công.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để kịp thời có hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website của Chính phủ;
- Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ KH&ĐT;
- Lưu: VT, TCTK (6).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC I:

DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ KINH TẾ SỐ
(Ban hành kèm theo Thông số: 13/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Mã số

Mã số CTTKQG tương ứng

Nhóm, tên chỉ tiêu

01. Quy mô kinh tế số

1

0101

0517

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước

2

0102

1321

Chi cho chuyển đổi số

3

0103

Tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển về công nghệ số của doanh nghiệp

4

0104

Số doanh nghiệp công nghệ số

5

0105

1303

Doanh thu dịch vụ viễn thông

6

0106

1311

Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin

7

0107

Doanh thu sản xuất, kinh doanh phần cứng

8

0108

Doanh thu sản xuất, gia công phần mềm

9

0109

Doanh thu sản xuất, kinh doanh thiết bị viễn thông

10

0110

1312

Doanh thu dịch vụ nền tảng số và kinh doanh trực tuyến

02. Hạ tầng số

11

0201

1310

Dung lượng băng thông Internet quốc tế

12

0202

1313

Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính

13

0203

1314

Tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng di động

14

0204

Tỷ lệ dân số được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang

15

0205

1315

Lưu lượng Internet băng rộng

16

0206

Phạm vi phủ sóng mạng di động

17

0207

Số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh áp dụng biện pháp an toàn an ninh mạng

03. Mức độ phổ cập phương tiện số

18

0301

1304

Số lượng thuê bao điện thoại

19

0302

1307

Số lượng thuê bao truy nhập Internet băng rộng

20

0303

Số sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn, an ninh mạng do Việt Nam sản xuất

21

0304

Số ứng dụng di động do Việt Nam sản xuất

22

0305

Số lượng tàu cá khai thác thủy sản biển có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

23

0306

1305

Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động

24

0307

1306

Tỷ lệ người sử dụng Internet

25

0308

Tỷ lệ người dân có danh tính số

26

0309

Tỷ lệ người sử dụng thiết bị Internet vạn vật cá nhân

27

0310

0707

Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác

28

0311

1308

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet

29

0312

Tỷ lệ doanh nghiệp có trang thông tin điện tử

30

0313

Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối Internet cáp quang

31

0314

Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh

32

0315

Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng nền tảng số vào sản xuất kinh doanh

33

0316

Tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai chuyển đổi số

34

0317

Tỷ lệ trường học có Internet dùng cho mục đích giảng dạy, học tập

35

0318

Tỷ lệ trường học có tổ chức học trực tuyến

36

0319

1610

Tỷ lệ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa

04. Mức độ phổ cập dịch vụ trực tuyến

37

0401

1316

Tổng số chứng thư số đang hoạt động

38

0402

1319

Số dịch vụ hành chính công có phát sinh hồ sơ trực tuyến

39

0403

1318

Tỷ lệ người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

40

0404

Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa

41

0405

1320

Tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội

42

0406

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua các kênh thanh toán điện tử

43

0407

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt so với GDP

44

0408

Số hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản có giao dịch thương mại điện tử

45

0409

Tỷ lệ hộ sản xuất kinh doanh cá thể sử dụng thương mại điện tử

46

0410

Tỷ lệ hợp tác xã sử dụng thương mại điện tử

47

0411

1309

Số thương nhân có giao dịch thương mại điện tử

05. Kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ thuật số

48

0501

Số người tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo máy tính và công nghệ thông tin, truyền thông

49

0502

Số lao động kinh tế số

50

0503

1317

Tỷ lệ người dân biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông

.........................................

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Kế hoạch và Đầu tưNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Số hiệu:13/2021/TT-BKHĐTLĩnh vực:Đầu tư
Ngày ban hành:31/12/2021Ngày hiệu lực:15/03/2022
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo