Thông tư 110/2021/TT-BCA về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng BCA ban hành

Thông tư số 110 2021 BCA

Thông tư 110/2021/TT-BCA vừa được Bộ công an ban hành ngày 15/11/2021 về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ công an ban hành, liên tịch ban hành.

Theo đó Thông tư 110/2021/TT-BCA bãi bỏ toàn bộ 12 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an liên tịch ban hành và 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Ngoài ra Thông tư bãi bỏ 1 phần nội dung của Thông tư số 41/2011/TT-BCA.

Thông tư 110/2021/TT-BCA

BỘ CÔNG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 110/2021/TT-BCA

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

THÔNG TƯ

BÃI BỎ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an liên tịch ban hành

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an liên tịch ban hành sau đây:

1. Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-BCA-TCĐC ngày 19 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 566/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất an ninh do Bộ Công an quản lý trên địa bàn 61 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Thông tư liên tịch số 16/2004/TTLT-BCA-BQP ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giao thông đường bộ về tổ chức đăng ký, cấp biển số cho xe ô tô làm nhiệm vụ kinh tế của các doanh nghiệp quốc phòng, xe quân đội có nhu cầu cấp biển số xe dân sự và việc kiểm tra, xử lý xe quân đội vi phạm hành chính về giao thông đường bộ.

4. Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

5. Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng.

6. Thông tư liên tịch số 32/2007/TTLT-BCA-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về việc đăng ký, quản lý và lưu hành phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dùng cho thương binh và người tàn tật.

7. Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BCA-BQP-BYT-BGTVT-BKH&CN ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tiêu chuẩn và lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên.

8. Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

9. Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

10. Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

11. Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BCA-BNG ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh.

12. Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BCA-BNG ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2009/TTLT-BCA-BNG ngày 06 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc cấp giấy hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành sau đây:

1. Quyết định số 511/1999/QĐ-BCA(V26) ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy chế về phòng, chống HIV/AIDS trong trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Thông tư số 01/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

3. Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

4. Thông tư số 48/2010/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm định công nghệ các dự án đầu tư trong Công an nhân dân.

5. Thông tư số 50/2010/TT-BCA ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa mua sắm, nhập khẩu trong Công an nhân dân.

6. Thông tư số 03/2011/TT-BCA ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân công, phân cấp và quan hệ phối hợp trong công tác hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân.

7. Thông tư số 42/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Cămpuchia cho cán bộ, viên chức, công dân Việt Nam sang Cămpuchia.

8. Thông tư số 67/2013/TT-BCA ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

9. Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

10. Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.

Điều 3. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Bãi bỏ Khoản 1 Điều 2; khoản 1 Điều 3; Điều 4; Mẫu TK7 của Thông tư số 41/2011/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

2. Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Công an các đơn vị, địa phương;
- Lưu: VT, V03(P4).

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Tô Lâm

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực An ninh trật tự được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Công AnNgười ký:Tô Lâm
Số hiệu:110/2021/TT-BCALĩnh vực:An ninh trật tự
Ngày ban hành:15/11/2021Ngày hiệu lực:15/11/2021
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo