Quyết định số 1583/QĐ-TTG

Quyết định số 1583/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

--------------------

Số: 1583/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội
trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 121/2007/QĐ - TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường Đại học, Cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 487/TTr - BGDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2010 về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Trụ sở chính của Trường: số 41A, đường Phú Diễn, Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ sở giáo dục Đại học công lập; trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ - TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 07/2009/QĐ - TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường Đại học.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; ng báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân

Đánh giá bài viết
1 37
0 Bình luận
Sắp xếp theo