Quyết định 655/QĐ-BGTVT

Quyết định 655/QĐ-BGTVT - Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không

Ngày 03/04/2018, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 655/QĐ-BGTVT năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 10/05/2018.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 655/QĐ-BGTVT

Thuộc tính văn bản: Quyết định 655/QĐ-BGTVT
Thuộc tính văn bản: Quyết định 655/QĐ-BGTVT
Số hiệu655/QĐ-BGTVT
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Nơi ban hànhBộ Giao thông vận tải
Người kýLê Đình Thọ
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018

Nội dung Quyết định 655/QĐ-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 655/QĐ-BGTVTHà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (VPCP);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Các Cảng vụ Hàng không;
- Các doanh nghiệp hàng không;
- Lưu: VT, KSTTHC (03).
Lê Đình Thọ

PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 655/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STTSố hồ sơ TTHCTên thủ tục hành chínhTên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1B-BGT-285233-TTCấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng khôngThông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng khôngHàng khôngCục HKVN
2B-BGT-285244-TTCấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đánh giá trình độ tiếng anh nhân viên hàng khôngHàng khôngCục HKVN
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tảiNgười ký:Lê Đình Thọ
Số hiệu:655/QĐ-BGTVTLĩnh vực:Bộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Ngày ban hành:03/04/2018Ngày hiệu lực:10/05/2018
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
3 48
0 Bình luận
Sắp xếp theo