Nghị định 03/2021/NĐ-CP bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Nghị định số 03/2021/NĐ-CP

Nghị định 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Mỗi xe chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm

Ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Theo đó, mỗi xe cơ giới chỉ được cấp 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu bị mất thì chủ xe cơ giới phải có văn bản đề nghị doanh nghiệp bảo hiểm cấp lại. Thời hạn bảo hiểm đối với xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có thời hạn tối thiểu là 01 năm và tối đa là 03 năm. Đối với các loại xe cơ giới khác thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 01 năm và thời hạn tối đa tương ứng với thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định mức bồi thường bảo hiểm khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bồi thường như sau: Bồi thường 70% mức bảo hiểm theo quy định/người/vụ nếu tử vong; Bồi thường 50% mức bảo hiểm theo quy định/người/năm nếu tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Trường hợp chưa xác định được vụ tại nạn thuộc phạm vi bồi thường thì các mức bồi thường trên lần lượt là 30% và 10%.

Thời hạn yêu cầu bồi thường là 01 năm, tính từ ngày xảy ra tai nạn. Trong vòng 05 ngày, sau khi xảy ra tai nạn, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải gửi thông báo về tai nạn cho doanh nghiệp bảo hiểm.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/3/2021.

Nội dung Nghị định 03 năm 2021

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH
VỀ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật T chc Chính ph và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000; Luật sa đi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo him ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bo him, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Theo đề nghị của B trưởng Bộ Tài chính;

Chính ph ban hành Nghị định về bo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của ch xe cơ giới.

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về bảo hiểm hắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới:

1. Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cư giới.

2. Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

3. Quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

4. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và các tổ chức có liên quan trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Chủ xe cơ giới tham gia giao thông và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

…………………

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung chi tiết Nghị định 03/2021/NĐ-CP.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 459

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo