Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT 2021 Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên Tổng phụ trách đội

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2021 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông.

Theo đó Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT được áp dụng đối với giáo viên được cử làm Tổng phụ trách đội trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt có cấp tiểu học và trung học cơ sở, các giáo viên có nguyện vọng tham gia bồi dưỡng.

Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4649/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI CHO GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội đồng Đội TƯ (để p/h);
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên (để t/h);
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo (để t/h);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Lưu: VT, NGCBQLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Ngọc Thưởng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐỘI CHO GIÁO VIÊN ĐƯỢC CỬ LÀM TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4649/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về công tác Đội trong trường phổ thông;

Chương trình này thực hiện bồi dưỡng một lần cho giáo viên khi được cử làm Tổng phụ trách Đội.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội (sau đây viết tắt là giáo viên TPT Đội) trong các trường tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường chuyên biệt có cấp tiểu học và trung học cơ sở (sau đây gọi chung là trường phổ thông) và các giáo viên có nguyện vọng tham gia bồi dưỡng.

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Giúp cho giáo viên TPT Đội trong trường phổ thông hiếu về vị trí, vai trò, nhiệm vụ, phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội, tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Đội TNTP Hồ Chí Minh); vận dụng được các kiến thức, kỹ năng vào tổ chức, hướng dẫn, triển khai các hoạt động Đội trong trường phổ thông.

2. Mục tiêu cụ thể

Giúp giáo viên TPT Đội trong trường phổ thông:

2.1. Trình bày được những kiến thức cơ bản về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh;

2.2. Phân tích được vị trí, vai trò, nhiệm vụ, phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội; nội dung, hình thức, phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2.3. Thiết kế, chỉ đạo được các nội dung, hoạt động trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi:

- Lập kế hoạch và thiết kế được các hoạt động Đội;

- Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để tổ chức, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Mô tả chương trình

1.1. Nội dung chương trình:

- Chương trình gồm: 3 mô đun.

- Nội dung gồm: (1) Kiến thức chung về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, (2) Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và (3) Kiến thức về giáo viên làm TPT Đội.

1.2. Thời lượng thực hiện chương trình: 40 tiết (tương đương 1 tuần học trên lớp).

1.3. Cấu trúc chương trình:

TT

Nội dung

Phân bố thời gian (tiết)

Lí thuyết

Thực hành, thảo luận

Tổng số tiết

1

Mô đun 1: Những vấn đề chung về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

5

5

10

2

Mô đun 2: Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

5

10

15

3

Mô đun 3: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng, phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội

5

10

15

Tổng cộng

15

25

40

2. Mô tả nội dung các mô đun

2.1. Mô đun 1. Vấn đề chung về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

2.1.1. Mục tiêu

- Trình bày và phân tích được Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; mục tiêu, tính chất, nguyên tắc, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; chương trình rèn luyện đội viên; các phương pháp công tác và nội dung, hình thức giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vào tổ chức, triển khai các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

2.1.2. Nội dung, hình thức tổ chức, phân bố thời gian

Nội dung

Số tiết dạy trên lp

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

Tổng số tiết

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

1

2

2. Tính chất, nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

1

2

3. Chương trình rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

1

2

4. Các phương pháp công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

1

2

5. Nội dung, hình thức giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

1

2

Tổng cộng

5

5

10

2.2. Mô đun 2. Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh

2.2.1. Mục tiêu

- Phân tích được những quy định về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đội hình, đội ngũ, Nghi lễ Đội; quy trình sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng.

- Hướng dẫn được đội viên thực hiện 7 yêu cầu đối với đội viên, chỉ huy đội; đội hình, đội ngũ; Nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

2.2.2. Nội dung, hình thức tổ chức, phân bố thời gian

Nội dung

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

Tổng số tiết

1. Quy định về Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

2

3

2. Yêu cầu đối với Đội viên, chỉ huy Đội

1

2

3

3. Đội hình, đội ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

2

3

4. Nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh

1

2

3

5. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng

1

2

3

Tổng cộng

5

10

15

2.3. Mô đun 3. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng, phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội

2.3.1. Mục tiêu

- Phân tích được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giáo viên TPT Đội.

- Mô tả được các phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội; các bước cơ bản về lập kế hoạch, thiết kế hoạt động Đội, tham mưu, hợp tác, tập hợp và quản trò.

- Vận dụng các kỹ năng, phương pháp công tác đã học để phát huy được vai trò của thiếu nhi trong hoạt động Đội và tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường.

2.3.2. Nội dung, hình thức tổ chức, phân bố thời gian

Nội dung

Số tiết dạy trên lớp

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận

Tổng số tiết

1. Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của giáo viên TPT Đội

1

2

3

2. Phương pháp công tác của giáo viên TPT Đội

2

4

6

3. Các kỹ năng: Lập kế hoạch; thiết kế hoạt động Đội; tham mưu, hợp tác; tập hợp, quản trò

2

4

6

Tổng cộng

5

10

15

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Tổ chức bồi dưỡng

1.1. Yêu cầu về tài liệu

- Trên cơ sở Chương trình bồi dưỡng quy định tại văn bản này, các cơ sở tổ chức bồi dưỡng biên soạn tài liệu bồi dưỡng bám sát mục tiêu và nội dung của từng mô đun, phù hợp cho việc giảng dạy của báo cáo viên cũng như việc nghiên cứu, học tập của học viên.

- Tài liệu bồi dưỡng được biên soạn theo nhiều dạng khác nhau để học viên dễ dàng tiếp cận và học tập như: Tài liệu bản mềm, powerpoint, video, bài tập thực hành....

- Yêu cầu với việc biên soạn tài liệu: Tập hợp những chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên có kiến thức chuyên môn về công tác Đội.

1.2. Yêu cầu đối với học viên

- Là giáo viên TPT Đội và những giáo viên trong các trường phổ thông có nguyện vọng tham gia bồi dưỡng.

- Tham gia đủ thời lượng thời gian, số tiết của lớp tập huấn theo quy định.

- Nghiên cứu tài liệu trước khi tham gia học tập trên lớp, tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập theo yêu cầu của báo cáo viên.

- Chủ động vận dụng các nội dung kiến thức, kỹ năng đã được học để vận dụng vào quá trình tổ chức các hoạt động Đội ở đơn vị công tác.

- Có trách nhiệm thường xuyên tự bồi dưỡng để củng cố các kiến thức, kỹ năng đã được học tập; tiếp tục cập nhật các kiến thức, kỹ năng, các văn bản hướng dẫn, quy định mới, các chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm để vận dụng vào thực tiễn.

1.3. Yêu cầu đối với báo cáo viên

- Là nhà giáo thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, chuyên gia (Huấn luyện viên về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cấp II Trung ương, giảng viên ngành công tác thanh thiếu nhi) có trình độ đào tạo theo quy định; có phẩm chất, năng lực nghề nghiệp tốt; có kiến thức chuyên môn về công tác Đội và kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, tập huấn.

- Báo cáo viên tham gia giảng dạy cần đầu tư nghiên cứu tài liệu, thường xuyên cập nhật văn bản mới, kiến thức mới, các bài tập tình huống điển hình trong thực tiễn để trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản, thiết thực, sát với hoạt động giáo dục của giáo viên TPT Đội trong trường phổ thông.

- Báo cáo viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan chủ quản, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên theo chế độ thỉnh giảng hoặc hợp đồng lao động.

1.4. Yêu cầu về nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng

- Chương trình bồi dưỡng công tác Đội cho giáo viên TPT Đội có nhiều nội dung kết hợp lý thuyết với thực hành, do vậy, hoạt động dạy và học phải đảm bảo kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; giữa kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành.

- Đa dạng hóa hình thức dạy học nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học viên tham gia khóa bồi dưỡng (học trực tiếp, học online trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến,...).

- Vận dụng các phương pháp sư phạm tích cực, hiện đại nhằm giúp học viên hứng thú, tiếp thu được tối đa kiến thức, kỹ năng cần thiết để vận dụng vào thực tiễn.

- Đảm bảo có đủ tài liệu học tập để học viên được nghiên cứu trước khi tham gia học tập, bồi dưỡng.

1.5. Yêu cầu đối với cơ sở tổ chức bồi dưỡng

Các cơ sở tổ chức bồi dưỡng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, có đủ giảng viên có trình độ chuyên môn theo quy định của ngành giáo dục.

- Có kinh nghiệm tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên TPT Đội.

- Có đủ các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị (phòng học, sân thực hành, âm thanh, trang thiết bị theo quy định của tổ chức Đội, ...) để thực hiện Chương trình bồi dưỡng này theo nhiều cách thức khác nhau như: học trực tiếp; học trực tuyến,...

- Có tài liệu bồi dưỡng đáp ứng theo yêu cầu tại điểm 1.1 khoản 1 Mục V của Chương trình này.

2. Đánh giá kết quả bồi dưỡng

2.1. Đánh giá từng mô đun

- Kết thúc mỗi mô đun học viên được đánh giá thông qua bài kiểm tra (vấn đáp/viết) hoặc thảo luận, thực hành nhóm nhằm xác định mức độ đạt các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng, thái độ ở từng mô đun của học viên. Điểm của mỗi mô đun được chấm theo thang Điểm 10.

- Học viên thực hiện trên 80% số tiết trên lớp và hoàn thành các nhiệm vụ học tập thì được tham dự đánh giá.

- Học viên không đạt điểm 05 trở lên thì được xem là không đạt yêu cầu và phải đánh giá lại.

2.2. Đánh giá cuối khóa tập huấn

Sử dụng kết quả bài kiểm tra ở các mô đun để đánh giá cuối khóa tập huấn. Học viên phải tích lũy đủ điểm đánh giá đạt yêu cầu ở tất cả các mô đun được xem là hoàn thành khóa bồi dưỡng.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên TPT Đội trên phạm vi toàn quốc.

3.2. Trách nhiệm của cơ sở tổ chức bồi dưỡng

- Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để tổ chức bồi dưỡng theo quy định.

- Đảm bảo người học có đủ kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đội sau khi được bồi dưỡng.

- Quyết định danh sách, quản lý quá trình học tập của học viên; đánh giá, công nhận kết quả học tập cho học viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng bằng hình thức phù hợp.

- Phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các khóa bồi dưỡng đạt kết quả. Trong trường hợp đặc biệt, để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng có thể liên kết với Hội đồng Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cấp Trung ương, cơ sở đào tạo ngành công tác thanh thiếu nhi.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng và các điều kiện đảm bảo thực hiện theo quy định của Quyết định này.

- Báo cáo bằng văn bản việc thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường kỳ (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào tháng 7 hằng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Nội dung báo cáo gồm: cơ sở pháp lý thực hiện nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng; tài liệu bồi dưỡng; đội ngũ báo cáo viên; kết quả bồi dưỡng; công tác tuyển sinh, quản lý quá trình dạy và học, kiểm tra đánh giá; khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng; đề xuất và kiến nghị.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Phạm Ngọc Thưởng
Số hiệu:4649/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:13/12/2021Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo