Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc 2020

Điều lệ Giải Bơi học sinh toàn quốc năm 2020

Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020.

Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

Ngày 11/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020.

Theo đó, độ tuổi của học sinh dự thi như sau: Đối với cấp TH từ 6 tuổi đến 10 tuổi; Đối với cấp THCS từ 11 tuổi đến 14 tuổi; Đối với cấp THPT từ 15 tuổi đến 17 tuổi; Học sinh 18 tuổi, sinh 2002 còn đang học ở cấp THPT được phép thi đấu ở cấp THPT. Học sinh ở nhóm tuổi cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó, học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không vượt quá tuổi quy định ở cấp học đó.

Bên cạnh đó, nội dung thi đấu cấp tiểu học nhóm tuổi 6 đến 8 như sau: Cá nhân nam bơi tự do 50m, 100m; Bơi ếch 50m, 100m; Cá nhân nữ bơi tự do 50m, 100m; Bơi ếch 50m, 100m; Tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ 4 x 50m (02 nam, 02 nữ). Nhóm tuổi 9 đến 10: Cá nhân nam bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch 50m, 100m; Bơi ngửa 50m; Cá nhân nữ bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch 50m, 100m;….

Ngoài ra, thời gian diễn ra từ 20/10/2020 đến 25/10/2020 tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ban Tổ chức Giải sẽ loại bỏ những vận động viên vi phạm quy định về nhân sự bị phát hiện trước khi vào thi đấu.

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kết thúc Giải.

Nội dung Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 2595/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định số 1705/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020.

Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến kết thúc Giải.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các vụ: Tổ chức cán bộ, Giáo dục Thể chất, Kế hoạch tài chính, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên Ban Tổ chức, trọng tài và các vận động viên tham dự Giải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Trung ương Đoàn TNCS HCM;

- Tổng cục TDTT, Bộ VHTTDL;

- Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam;

- UBND các tỉnh/Tp trực thuộc TW;

- Các sở GDĐT, sở VHTT&DL;

- Các tỉnh/thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

ĐIỀU LỆ

Giải Bơi học sinh phổ thông quốc toàn quốc năm 2020

(Ban hành theo Quyết định số 2595/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 09 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

________

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ cộng đồng về phòng, chống đuối nước học sinh, trẻ em; tạo sự lan tỏa, hình thành thói quen, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước và phong trào tập luyện, thi đấu môn bơi nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân trước tai nạn đuối nước;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong công tác phòng, chống đuối nước học sinh, trẻ em;

- Tạo điều kiện cho các vận động viên là học sinh (gọi tắt là VĐV), cán bộ, nhà giáo có cơ hội giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về an toàn phòng, chống đuối nước học sinh, trẻ em.

2. Yêu cầu

- Công tác tổ chức Giải phải an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đông đảo các đơn vị, địa phương tham dự Giải;

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao;

- Các đơn vị cử VĐV dự thi đúng độ tuổi, đối tượng theo quy định. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nhân sự tham dự Giải của đơn vị mình;

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức Giải;

- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với các thành viên tham gia Giải Bơi của đơn vị mình và là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với Ban Tổ chức trong quá trình diễn ra Giải.

Điều 2. Đơn vị và đối tượng dự thi

1. Đơn vị dự thi: Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương là một đơn vị dự thi. Đơn vị dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Tỉnh/thành Đoàn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao là đầu mối tổ chức.

Trong trường hợp, Sở Giáo dục và Đào tạo không chủ trì thành lập đoàn VĐV tham dự Giải, Giám đốc Sở GDĐT có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa, Thể thao hoặc Tỉnh/thành Đoàn (nếu có đề nghị phối hợp) để hỗ trợ thủ tục cho việc thành lập đoàn VĐV được tham gia thi đấu tại Giải theo quy định tại Điều lệ này.

2. Đối tượng dự thi và qui định về độ tuổi

2.1. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học tại các loại hình trường phổ thông, bao gồm: Tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), trường phổ thông có nhiều cấp học, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bổ túc Văn hóa trong năm học 2020-2021; học sinh đang sinh hoạt và học tập tại các Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi, Nhà Văn hóa, Trung tâm Văn hóa, các câu lạc bộ thể thao phong trào có kết quả xếp loại học lực từ trung bình trở lên và hạnh kiểm từ khá trở lên (không áp dụng đối với học sinh tiểu học) có đủ sức khoẻ tham gia thi đấu thể thao.

2.2. Đối tượng không được tham gia thi đấu

- Học sinh đang được đào tạo tại các Trung tâm đào tạo VĐV, các Trường năng khiếu Thể dục, thể thao của tỉnh/thành phố, quốc gia; học sinh đạt đẳng cấp VĐV bơi cấp 1 trở lên; học sinh đã đoạt huy chương Vàng, Bạc và Đồng tại các Giải Bơi trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia do Tổng cục Thể dục thể thao và Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tổ chức từ năm 2016 trở lại đây.

- Học sinh có tiền sử bệnh tim mạch, thần kinh.

- Học sinh đã bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

2.3. Quy định độ tuổi của học sinh như sau:

- Đối với cấp TH: Từ 6 tuổi đến 10 tuổi (sinh từ 2010 đến 2014).

- Đối với cấp THCS: Từ 11 tuổi đến 14 tuổi (sinh từ 2006 đến 2009).

- Đối với cấp THPT: Từ 15 tuổi đến 17 tuổi (sinh từ 2003 đến '2005). Học sinh 18 tuổi, sinh 2002 còn đang học ở cấp THPT được phép thi đấu ở cấp THPT.

(Học sinh ở nhóm tuổi cấp học nào chỉ được quyền đăng ký dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó, học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo qui định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liền kề, nhưng không vượt quá tuổi quy định ở cấp học đó).

Điều 3. Nội dung, thể thức, Luật thi đấu và xếp hạng

1. Nội dung thi đấu

1.1. Cấp Tiểu học:

a) Nhóm tuổi 6 đến 8

- Cá nhân nam: Bơi tự do: 50m, 100m; Bơi ếch: 50m, 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do: 50m, 100m; Bơi ếch: 50m, 100m;

- Tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ: 4 x 50m (02 nam; 02 nữ).

b) Nhóm tuổi 9 đến 10

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m;

- Thi tiếp sức tự do phối hợp nam - nữ: 4 x 50m (02 nam; 02 nữ).

1.2. Cấp Trung học cơ sở

a) Nhóm tuổi 11-12

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m;

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

b) Nhóm tuổi 13-14

- Cá nhân nam: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m; Bơi ngửa: 50m; 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m;

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

1.3. Cấp Trung học phổ thông

- Cá nhân nam: Bơi tự do: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m, 200m; Bơi ngửa: 50m, 100m;

- Cá nhân nữ: Bơi tự do: 50m, 100m, 200m; Bơi ếch: 50m, 100m, 200m; Bơi ngửa: 50m, 100m;

- Tiếp sức tự do nam: 4 x 50m;

- Tiếp sức tự do nữ: 4 x 50m.

2. Đăng ký thi đấu

- Mỗi đơn vị được phép đăng ký tối đa là 02 VĐV và 01 đội tiếp sức (đội tiếp sức gồm 04 VĐV chính thức và 01 VĐV dự bị) tham gia thi đấu ở mỗi nội dung thi.

- Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 02 nội dung thi cá nhân và 01 nội dung thi tiếp sức.

3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao ban hành năm 2015.

4. Thể thức: Tổ chức thi đấu các cự ly cá nhân và tiếp sức theo các nhóm tuổi quy định, tính thời gian trực tiếp để xếp thứ hạng VĐV đạt thành tích.

5. xếp hạng: Bao gồm xếp hạng cá nhân và xếp hàng toàn đoàn.

- Xếp hạng cá nhân: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba cho mỗi nội dung thi.

- Xếp hạng toàn đoàn: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì và 02 giải Ba tính theo tổng điểm của các nội dung thi. Nếu bằng điểm nhau sẽ xét theo tổng số huy chương theo thứ tự huy chương vàng, bạc, đồng của đơn vị đạt được.

Cách tính điểm xếp hạng toàn đoàn: Xếp hạng 1 =11 điểm; xếp hạng 2 = 09 điểm; xếp hạng 3= 08 điểm; xếp hạng 4 = 07 điểm; xếp hạng 5 = 06 điểm; xếp hạng 6 = 05 điểm; xếp hạng 7 = 04 điểm; xếp hạng 8 = 03 điểm; xếp hạng 9 = 02 điểm; xếp hạng 10 = 01 điểm.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, chương trình và thủ tục đăng ký

1. Thời gian: Từ 20/10/2020 đến 25/10/2020.

2. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

3. Nội dung chương trình

- Ngày 21/10/2020: 09h00-16h00 đón tiếp các đoàn, kiểm tra hồ sơ nhân sự.

- Ngày 22/10/2020: 14h00-15h00: Họp trưởng đoàn, xếp lịch thi đấu.

- Ngày 23/10/2020: 07h30 Khai mạc Giải.

4. Thời hạn, thủ tục đăng ký và hồ sơ VĐV.

4.1. Thời hạn đăng ký:

- Đăng ký sơ bộ: Trước ngày 30/9/2020 theo mẫu số 01;

- Đăng ký chính thức: Trước ngày 15/10/2020 bản Scan có chữ ký, đóng dấu đỏ theo mẫu số 02.

4.2. Thủ tục đăng ký: Đăng ký sơ bộ và chính thức gửi về hòm thư điện tử: pvtinh@moet. gov.vn; nguyenvandung1188@gmail.com.

- Thông tin liên lạc: Ông Phạm Văn Tịnh, Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0946083535 và ông Nguyễn Văn Dung, Sở GDĐT Quảng Nam, điện thoại: 0977955528.

4.3. Hồ sơ kiểm tra nhân sự VĐV (các đơn vị chuẩn bị đầy đủ, trình Ban Tổ chức để tiến hành kiểm tra đối với từng VĐV trong ngày 21/10/2020), gồm:

- Quyết định cử đoàn kèm theo danh sách đăng ký chi tiết nội dung thi của từng VĐV mẫu số 02; Hồ sơ ảnh mẫu số 03; Phiếu dự thi theo mẫu số 04,

- Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao theo đúng quy định, thời gian sao giấy khai sinh phải trước tháng 8 năm 2020);

- Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước) bản chính đối với VĐV từ 16 tuổi trở lên (sinh trước năm 2005);

- Bản phô tô học bạ trang một có trích ngang: họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, trường của VĐV có xác nhận, đóng dấu của hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp;

- Giấy khám sức khoẻ của từng VĐV theo mẫu hiện hành và được cơ quan y tế đủ thẩm quyền xác nhận về tình trạng sức khỏe bình thường, đủ điều kiện sức khỏe tham gia thi đấu thể thao theo quy định, có thời hạn trong vòng 6 tháng.

Lưu ý: Ban Tổ chức không chấp nhận bất cứ loại giấy khám sức khỏe khác không đúng theo quy định hiện hành. Các VĐV không có giấy khám sức khỏe sẽ không được tham gia thi đấu.

Điều 5. Kinh phí tổ chức

1. Kinh phí tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo và đơn vị đăng cai đảm nhiệm.

2. Các đơn vị tham dự Giải tự túc toàn bộ chi phí bồi dưỡng tập luyện, ăn, ở đi lại trong quá trình tham dự Giải cho các thành viên của đoàn theo quy định hiện hành.

Điều 6. Khiếu nại, khen thưởng và kỷ luật

1. Khiếu nại:

- Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật: Chỉ có lãnh đạo đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại. Khi khiếu nại phải có văn bản nộp cho Ban Trọng tài của Giải khi xảy ra sự cố. Các khiếu nại về chuyên môn, kỹ thuật, luật do Ban Trọng tài của Giải xử lý, giải quyết tại chô. Ban trọng tài của Giải phải giải quyết trước khi buổi thi kết thúc. Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định của Ban Trọng tài về những vấn đề khiếu nại. Nếu thấy chưa thoả đáng có quyền khiếu nại lên Ban Tổ chức Giải, nhưng không được cố tình kéo dài cuộc thi hoặc bỏ cuộc.

- Các khiếu nại về nhân sự: Trưởng đoàn gửi văn bản khiếu nại cho Ban Tổ chức Giải. Ban Tổ chức sẽ giải quyết tại cho, trường hợp chưa có đủ điều kiện xử lý ngay sẽ bảo lưu để thẩm tra và xử lý sau (chậm nhất là 30 ngày sau khi Giải kết thúc) và thông báo lại với đơn vị có đơn khiếu nại bằng văn bản.

2. Khen thưởng

- Giải toàn đoàn: Tặng cờ toàn đoàn cho 01 đoàn Nhất, 01 đoàn Nhì, 02 đoàn Ba và cờ khá cho các đoàn xếp hạng từ thứ 5 đến thứ 10;

- Giải tiếp sức: Tặng huy chương cho các VĐV của 01 đội Nhất, 01 đội Nhì, 02 đội Ba ở moi nội dung thi đấu tiếp sức;

- Giải cá nhân: Tặng huy chương cho 01 VĐV Nhất, 01 VĐV Nhì và 02 VĐV Ba ở từng nội dung thi đấu; cấp giấy chứng nhận thành tích huy chương của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho VĐV đoạt giải.

- Các nội dung thi đấu nếu có dưới 03 VĐV của 03 đơn vị hoặc dưới 03 đội tiếp sức, Ban Tổ chức sẽ xem xét và quyết định hình thức thi đấu và trao giải tại cuộc họp trưởng đoàn sau khi đã thông qua ý kiến của các đoàn.

2. Kỷ luật: Ban Tổ chức Giải sẽ loại bỏ những VĐV vi phạm quy định về nhân sự bị phát hiện trước khi vào thi đấu. Đối với những vi phạm gian lận về tuổi, hồ sơ (giấy khai sinh, học bạ...) và vi phạm các quy định khác của Điều lệ mà Ban Tổ chức Giải phát hiện trong và sau khi Giải đã tiến hành sẽ bị truất quyền thi đấu, huỷ bỏ kết quả thi đấu. Đặc biệt đối với việc thiếu trung thực về tuổi, hồ sơ, học bạ, Ban Tổ chức Giải sẽ truất quyền thi đấu đối với VĐV vi phạm và cảnh cáo đơn vị có người vi phạm; đồng thời có văn bản kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xử lý kỷ luật đối với các cán bộ phụ trách đơn vị có vi phạm theo tinh thần Chỉ thị 15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/7/2002 về chống tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Giải Bơi học sinh phổ thông toàn quốc năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và giao cho Vụ Giáo dục Thể chất phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

Văn bản có các biểu mẫu phụ lục đính kèm. Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem nội dung chi tiết.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Hữu Độ
Số hiệu:2595/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:11/09/2020Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 35
0 Bình luận
Sắp xếp theo