Quyết định 139/QĐ-TANDTC Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2016

Quyết định 139/QĐ-TANDTC Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự 2016

Quyết định 139/QĐ-TANDTC năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân được ban hành ngày 26/02/2016. Các đơn vị, cá nhân có liên quan xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành trong việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm việc thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Quyết định 325/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tố tụng hành chính

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự

Quyết định 459/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính 2016

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 139/QĐ-TANDTCHà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13;

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 trong Tòa án nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Tòa án nhân dân cấp cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh án Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:CHÁNH ÁN
 • Như Điều 3 (để thực hiện);
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội;
 • Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Bộ Tư pháp;
 • Bộ Tài chính;
 • Các đ/c thành viên HĐTP TANDTC;
 • Lưu: VT (VP, Vụ PC&QLKH).
Trương Hòa Bình


KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRONG TÒA ÁN NHÂN DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 139/QĐ-TANDTC Ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25-11-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng dân sự).

Để triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm việc thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp; công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự và Nghị quyết số 103/2015/QH13 trong Tòa án nhân dân trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung cụ thể công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Tòa án nhân dân;

b) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan; kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả;

c) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01-7-2016, Bộ luật tố tụng dân sự được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

d) Tổ chức phổ biến, quán triệt Bộ luật tố tụng dân sự để các Thẩm phán, Hội thẩm, cán bộ, công chức, viên chức khác của Tòa án nhân dân nắm bắt kịp thời nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự; góp phần tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật tố tụng dân sự trong nhân dân. Công tác phổ biến, quán triệt phải được tiến hành khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm;

đ) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

e) Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trang chỉ đạo của các Tòa án.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng dân sự

1.1. Tổ chức các hội nghị triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

- Thành phần: Các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự Trung ương; đại diện lãnh đạo các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương; đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

1.2. Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

- Thành phần: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và các cán bộ, công chức, viên chức khác trong Tòa án nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao; các Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án quân sự Trung ương và các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.3. Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự

a) Ở Trung ương:

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

b) Ở địa phương:

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin và truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm 2017.

1.4. Biên soạn, chỉnh lý hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy của Học viện Tòa án cho phù hợp với quy định của Bộ luật to tụng dân sự

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tòa án.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao; kiến nghị cơ quan tổ chức có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

2.1. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tối cao.

- Cơ quan phối hợp: Chính phủ. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và năm tiếp theo.

2.2. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, gồm:

- Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25-11-2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (thay thế Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐTP ngày 03-12-2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29-3-2011 của Quốc hội về việc thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật tố tụng dân sự).

Đánh giá bài viết
1 345
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo