Quyết định 316/QĐ-TTg

Quyết định 316/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 07 tháng 02 năm 2013 về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 316/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2013

-----------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).KN. 175

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc

CHƯƠNG TRÌNHTHỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

Ngày 23 tháng 11 năm 2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII thông qua Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 37/2012/QH13). Để triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc thuộc trách nhiệm của Chính phủ trong Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, trọng tâm là kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; tiếp tục giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 70%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% trên tổng số án khởi tố. Giảm ít nhất 1% số người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm so với năm 2012. Kết hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật với việc xử lý nghiêm vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong năm 2013, tạo đà ngăn chặn, từng bước đẩy lùi vi phạm pháp luật, tội phạm, tham nhũng trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án; xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự xong đạt tỷ lệ trên 88% về việc, trên 77% về tiền trong tổng số án có điều kiện thi hành; ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

II. NHIỆM VỤ

1. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung rà soát các văn bản pháp luật đang có hiệu lực thi hành, nhằm phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong việc hoạch định, thực thi chính sách, pháp luật để kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

2. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; tập trung củng cố, xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cả chiều rộng và chiều sâu, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

3. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực an ninh, trật tự và kinh tế, văn hóa, xã hội. Chủ động phát hiện và khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước là nguyên nhân phát sinh vi phạm pháp luật và tội phạm. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia của Chính phủ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

4. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác và tin báo về tội phạm, bảo đảm mọi tố giác và tin báo về tội phạm của công dân, cơ quan, tổ chức đều được cơ quan điều tra tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Tăng cường các biện pháp bảo vệ người tố giác tội phạm; xử lý nghiêm người lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối an ninh, trật tự.

5. Nâng cao chất lượng công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm, hạn chế tình trạng bỏ lọt tội phạm, tập trung vào tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm về ma túy, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động điều tra với thanh tra, kiểm toán, kiểm sát, giám định tài chính, kế toán, nâng cao tỷ lệ phát hiện và xử lý nghiêm các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng; tạo điều kiện để luật sư và người bào chữa khác tham gia tố tụng theo đúng quy định của pháp luật. Chấp hành nghiêm pháp luật trong công tác bắt, giam giữ; phòng ngừa không để số người bị tạm giữ, tạm giam chết do thiếu trách nhiệm trong quản lý giam giữ; thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu về giảm người tạm giữ hình sự sau đó chuyển xử lý hành chính vì hành vi không cấu thành tội phạm; cơ bản khắc phục tình trạng tạm giữ, tạm giam chung các đối tượng trong cùng vụ án, giữa người chưa thành niên với người thành niên phạm tội.

6. Triển khai, thực hiện các giải pháp chủ động, quyết liệt, mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành, kiên quyết không để xảy ra tình trạng án có điều kiện chuyển sang án chưa có điều kiện thi hành. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thi hành án về việc, về tiền; thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn; chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân. Hoàn chỉnh Đề án miễn thi hành đối với một số khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành.

7. Tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật thi hành án hình sự; phấn đấu giảm mạnh số bị kết án phạt tù trốn ngoài xã hội; hạn chế các trường hợp phạm nhân chết do đánh nhau, tự sát, vi phạm pháp luật trong các trại giam. Chấm dứt tình trạng để lại số phạm nhân tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ không đúng tỷ lệ và mức án theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tăng cường đào tạo, bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết thực hiện tốt công tác thi hành án tử hình. Phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, bảo đảm các trường hợp được giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá đúng mục đích, yêu cầu theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức thi hành nghiêm túc, có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, nhất là xử lý hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, ô nhiễm môi trường, vi phạm trật tự xây dựng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, tai nạn lao động, tệ nạn xã hội...

9. Tập trung khắc phục tình trạng thiếu cán bộ tư pháp, nhất là ở cấp huyện; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản bổ sung đủ cán bộ tư pháp, bảo đảm chất lượng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực; đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tư pháp. Củng cố tổ chức bộ máy cán bộ trong hệ thống thi hành án dân sự, kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ pháp lý đủ về số lượng và bảo đảm chất lượng; bổ nhiệm các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án dân sự đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, số lượng theo cơ cấu. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức cơ quan thi hành án hình sự các cấp, nhất là cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện bảo đảm 100% cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện có cán bộ chuyên trách theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành án hình sự ngoài phạt tù, cải tạo không giam giữ, án treo.

10. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm; thúc đẩy đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm, tương trợ tư pháp và dẫn độ tội phạm; chủ động tham gia tích cực và hiệu quả các diễn đàn đa phương về phòng, chống tội phạm; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Hiệp hội Cảnh sát các nước Đông Nam Á và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế.

III. GIẢI PHÁP

1. Tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án. Chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

2. Tăng cường trách nhiệm và phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, trong công tác thi hành án.

3. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án về cải cách tư pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ. Khẩn trương tổng kết việc thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, các luật về tổ chức cơ quan tư pháp; soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét thông qua theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII; đẩy nhanh tiến độ ban hành và nâng cao chất lượng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật; chủ động đề xuất và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích luật để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho hoạt động điều tra, xử lý tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện thống nhất một số quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, xử lý tội phạm, nhất là đối với tội phạm về kinh tế, chức vụ, tội phạm tham nhũng, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án.

5. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và xây dựng lực lượng nòng cốt, bán chuyên trách tham gia công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án ở cơ sở; tiếp tục thực hiện Đề án bố trí lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm chung:

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, công tác thi hành án trong lĩnh vực thuộc ngành, địa phương quản lý.

2. Trách nhiệm cụ thể:

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, cải cách tư pháp theo quy định; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về phòng, chống tội phạm và thi hành án hình sự; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự.

- Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, triển khai các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục hoàn chỉnh Đề án miễn thi hành đối với một số khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 năm 2013; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu về công tác thi hành án dân sự; theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn cụ thể việc thống kê các chỉ tiêu về công tác thi hành án dân sự, công tác xử lý vi phạm hành chính.

- Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án và thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Chương trình này theo chức năng, nhiệm vụ.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong nhân dân; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu tiếp tục giảm tai nạn giao thông.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, khoáng sản và môi trường; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường.

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý công tác xây dựng, nhất là đối với xây dựng nhà ở; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm vi phạm trật tự xây dựng.

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm các vụ vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quản lý lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội; dạy nghề, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người đã chấp hành xong hình phạt tù, đặc biệt là đối với người chưa thành niên; chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu giảm tai nạn lao động và giảm tệ nạn xã hội.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm quản lý theo đúng quy định của Nhà nước đối với mạng internet để ngăn chặn kịp thời những thông tin xấu, văn hóa phẩm độc hại; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát về cán bộ có chức danh tư pháp, trên cơ sở đó đề xuất bố trí đủ biên chế cho các cơ quan tư pháp, đồng thời bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ tư pháp theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án; chịu trách nhiệm thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Chương trình này ở địa phương, trong đó trọng tâm là mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của vi phạm pháp luật và tội phạm; giảm tai nạn giao thông.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Chương trình này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đã đề ra.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh công tác báo cáo, thống kê việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và điều tra xử lý tội phạm, công tác thi hành án đảm bảo kịp thời, chính xác, phục vụ cho việc đánh giá, hoạch định chính sách, pháp luật về các nội dung công tác này; định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 1 năm, có báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Chương trình này gửi Bộ Công an, Bộ Tư pháp để tập hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thống kê số liệu báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê.

3. Xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội:

- Bộ Công an chủ trì chuẩn bị báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013; chuẩn bị nội dung báo cáo công tác thi hành án hình sự năm 2013 gửi Bộ Tư pháp để tập hợp, xây dựng báo cáo công tác thi hành án năm 2013;

- Bộ Tư pháp chủ trì chuẩn bị báo cáo về công tác thi hành án năm 2013; chuẩn bị nội dung báo cáo, tổng hợp số liệu của các Bộ, ngành, địa phương về công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo đầy đủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, gửi Bộ Công an để tập hợp, xây dựng báo cáo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan liên quan tạo điều kiện về ngân sách để đầu tư xây dựng trụ sở và phương tiện làm việc cho các cơ quan tư pháp, các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội phạm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

5. Kinh phí thực hiện Chương trình này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước quy định hiện hành. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương chủ động bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước được giao đầu năm 2013 để triển khai, thực hiện nhiệm vụ.6. Giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ trì theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình này./.

Đánh giá bài viết
1 140
0 Bình luận
Sắp xếp theo