Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng 2020

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng 2020

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 22/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về "Quy hoạch xây dựng", mã số QCVN 01:2019/BXD.

QCVN 01:2019/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

National technical regulation on construction planning

1. Quy định chung ......................................................................................................... 5

1.1. Phạm vi điều chỉnh ................................................................................................. 5

1.2. Đối tượng áp dụng ................................................................................................. 5

1.3. Tài liệu viện dẫn ..................................................................................................... 5

1.4. Giải thích từ ngữ .................................................................................................... 6

1.5. Yêu cầu chung ...................................................................................................... 10

2. Quy định kỹ thuật ..................................................................................................... 14

2.1. Yêu cầu về đất dân dụng .......................................................................................14

2.2. Yêu cầu về đơn vị ở .............................................................................................. 14

2.3. Yêu cầu về dịch vụ công cộng ............................................................................... 15

2.4. Yêu cầu về đất cây xanh ....................................................................................... 17

2.5. Yêu cầu về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao ....................... 17

2.6. Yêu cầu về kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị và bố cục các công trình đối với các khu vực phát triển mới .........................................................…............................................. 18

2.7. Yêu cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị ........... 23

2.8. Yêu cầu về cao độ nền và thoát nước mặt ............................................................ 26

2.9. Yêu cầu về gia………….......................................................................................... 27

2.10. Yêu cầu về cấp nước ........................................................................................... 31

2.11. Yêu cầu về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn (CTR)…..…………....…. 36

2.12. Yêu cầu về nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở hỏa táng ....................................... 38

2.13. Yêu cầu về cấp điện ............................................................................................. 39

2.15. Yêu cầu về bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm ............................................. 41

2.16. Yêu cầu về quy hoạch xây dựng nông thôn ......................................................... 43

3. Quy định về quản lý ................................................................................................... 49

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ............................................................................. 50

5. Tổ chức thực hiện ...................................................................................................... 50

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem chi tiết nội dung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 963
0 Bình luận
Sắp xếp theo