Hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư

Ngày 23/3/2021 Ban tổ chức TW đã ban hành hướng dẫn 01 2021 về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng lần thứ tư. Sau đây là một số nội dung chính về hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên mới nhất.

1. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm kiểm tra tính pháp lý để xác nhận giá trị sử dụng của thẻ đảng viên và việc bảo quản, sử dụng thẻ của đảng viên. Đồng thời, thực hiện đối khớp để phát hiện, xử lý số lượng đảng viên chênh lệch (nếu có).

- Tại thời điểm kiểm tra, các đảng viên chính thức (có đảng số) và đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời (đảng số ở nơi chi bộ giới thiệu đi) ở chi bộ nào, thì chi bộ đó kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

- Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác từ chi bộ.

- Chỉ đóng dấu kiểm tra kỹ thuật đối với thẻ đảng của đảng viên được chi bộ, Đảng bộ Trường kiểm tra, xác nhận là đảng viên; đảng viên đã ra khỏi Đảng không được đóng dấu kiểm tra (thay cho việc thu lại thẻ đảng viên).

- Đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư được thực hiện từ 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021. Từ ngày 16/5/2021 trở đi, thẻ đảng viên chưa được kiểm tra kỹ thuật và đóng dấu kiểm tra thì không có giá trị sử dụng.

- Đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức từ sau thời điểm chi bộ lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (ngày 01/4/2021) trở đi, sau khi Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường ra quyết định phát thẻ đảng viên, Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào ô số 4 trên thẻ đảng viên trước khi trao cho đảng viên.

- Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên.

2. Nội dung và phương pháp tiến hành

2.1. Các chi bộ

- Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên cho đảng viên.

- Thu và kiểm tra thẻ của đảng viên, lập biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (theo mẫu 1-KTTĐV); lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (theo mẫu 2-KTTĐV).

- Lập danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên hỏng (theo mẫu 3-KTTĐV), danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (theo mẫu 4-KTTĐV), danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên (theo mẫu 5-KTTĐV).

- Gửi biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (kèm theo thẻ đảng của đảng viên); danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (kèm theo bản trình bày về việc mất thẻ và ảnh của đảng viên); danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (kèm theo thẻ đảng hỏng và ảnh của đảng viên); danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên lên đảng uỷ cơ sở.

2.2. Ban Tổ chức Đảng ủy Trường

- Hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ và đảng viên thực hiện mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

- Kiểm tra, thu nhận thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên, biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên, danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất, danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên của các chi bộ; thẩm định kỹ các danh sách đề nghị của chi bộ và lập biểu báo cáo tổng hợp (theo mẫu 7 và mẫu 8-KTTĐV), các danh sách đề nghị gửi kèm thẻ đảng viên và ảnh của đảng viên lên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường trước ngày 23/4/2021.

- Nhận lại thẻ đảng viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật, giao lại cho các chi bộ để trao lại cho đảng viên.

2.3. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Trường kiểm tra, thu nhận thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên, biểu báo cáo và các loại danh sách đề nghị của các chi bộ; tổ chức thẩm định và tổng hợp, lập biểu báo cáo và các loại danh sách trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường xem xét, quyết định. Cụ thể:

+ Danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên để Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phê duyệt.

+ Danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, kèm theo dự thảo quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

+ Danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất, kèm theo dự thảo quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường.

- Sau khi được Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phê duyệt và ban hành quyết định, Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường tiến hành các công việc sau:

+ Đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào thẻ đảng viên theo quy định (chú ý: đối với thẻ ép nhựa bảo vệ chưa đạt yêu cầu cần được ép lại trước khi đóng dấu kiểm tra).

+ Đổi lại hoặc cấp lại thẻ đảng viên bị hỏng, bị mất; đóng dấu kiểm tra kỹ thuật vào ô số 3 và ô số 4; hoặc ô số 2, ô số 3 và ô số 4; hoặc ô số 1, ô số 2, ô số 3 và ô số 4 trên thẻ đảng viên.

+ Giao lại thẻ đảng viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật cho các chi bộ.

+ Lập biểu báo cáo tổng hợp kết quả đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên và tình hình sử dụng, bảo quản thẻ đảng viên (theo mẫu 6-KTTĐV) gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trước ngày 10/5/2021.

3. Sử dụng, quản lý thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

- Dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên là dấu nổi, bên trong vành tròn có chữ “KT” kèm theo “số hiệu” đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương, được đóng vào ô kiểm tra kỹ thuật đã in trên thẻ đảng viên. Dấu kiểm tra lần thứ tư được đóng vào ô số 4.

- Thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên do đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trường trực tiếp quản lý theo chế độ mật. Cán bộ được giao sử dụng thiết bị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên phải thực hiện theo nội dung hướng dẫn đã gửi kèm theo thiết bị; đóng xong dấu kiểm tra vào thẻ đảng viên, cán bộ phải giao thiết bị đó cho đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường quản lý.

Trên đây là chi tiết hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 của đại học Vinh. Chi tiết hướng dẫn của ban tổ chức TW, mời các bạn xem trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 187
0 Bình luận
Sắp xếp theo