Công văn 838/KTKĐCLGD

Công văn 838/KTKĐCLGD năm 2013 hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 838/KTKĐCLGD
V/v: hướng dẫn việc nhận hồ sơ bổ sung để hưởng ưu tiên trong tuyển sinh

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 28/2013/ TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) và các sở giáo dục và đào tạo như sau:

1. Đối với thí sinh

Từ ngày 26/7/2013 đến hết ngày 09/8/2013, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nộp cho trường đăng ký dự thi (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường) bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trách nhiệm của các trường

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh được nộp hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định.

b) Kiểm tra và bổ sung vào hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, đồng thời cập nhật vào chương trình máy tính tuyển sinh.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh này theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thông báo tới các thí sinh nội dung của công văn này.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ttr. Bùi Văn Ga (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra (để phối hợp);
- Website Bộ;
- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Nghĩa

Đánh giá bài viết
1 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo