Công văn 8186/2012/BGDĐT-GDCN

Công văn 8186/2012/BGDĐT-GDCN báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2012 và kế hoạch tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
---------------
Số: 8186/BGDĐT-GDCN
V/v báo cáo kết quả TS năm 2012
và kế hoạch TS TCCN năm 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo có đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.

Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2012 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ GDĐT có đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo về Bộ GDĐT kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2012 (theo mẫu 1b, 2b, 3b). Trong báo cáo, đề nghị các trường nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học. Đồng thời, đề nghị các trường phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tuyển sinh TCCN và đề xuất, kiến nghị với Bộ GDĐT về Quy chế tuyển sinh cũng như các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh TCCN.

2. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2013 (theo mẫu 4b), trong đó đề nghị các trường chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2013 đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

Nhận được văn bản này, đề nghị các trường triển khai thực hiện, đồng thời gửi báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2012 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2013 về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) - số 49 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 15/12/2012, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ email: ddduc@moet.edu.vn. Bộ GDĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2013” và website của Bộ GDĐT đối với những trường không báo cáo về Bộ GDĐT theo các quy định trên (để thuận tiện cho việc thống kê số liệu tuyển sinh năm 2012 và biên tập tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2013”, đề nghị các trường không sửa đổi, không bổ sung cấu trúc file biểu mẫu, trong đó các biểu mẫu 1b, 2b, 3b được thực hiện trên Office Excel, biểu mẫu 4b được thực hiện trên Office Word, các biểu mẫu này được đăng tải trên website: www.moet.gov.vn, mục tin tức GDCN).

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Đàm Duy Đức - Chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GDĐT, điện thoại/fax: (04) 3623 0745; 0988 949 959.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Văn Ga (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ GDCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)
Phạm Như Nghệ

Đánh giá bài viết
1 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo