Công văn 735/TANDTC-TCCB về đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Công văn 735/TANDTC-TCCB - Đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp

TANDTC vừa ban hành Công văn 735/TANDTC-TCCB về việc đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp năm 2016. Theo đó: Đối tượng dự thi là Chánh án TAND cấp huyện, hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn theo Luật tổ chức TAND, không đang trong thời gian xem xét kỷ luật, khiếu nại, tố cáo.

Quyết định 345/2016/QĐ-CA về tổ chức, nhiệm vụ bộ máy giúp việc Tòa án nhân dân tỉnh, huyện

Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 735/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi Thẩm phán trung cấp
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-HĐTTCTP ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán về việc tổ chức thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

1. Đối tượng dự thi

Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Về tiêu chuẩn, điều kiện

- Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 12 tháng trở lên (tính từ tháng 1 năm 2017).

3. Địa điểm, thời gian thi

a) Địa điểm thi: tại trụ sở Học viện Tòa án, địa chỉ số 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

b) Thời gian ôn tập và thi:

- Thời gian ôn tập là 4 ngày (từ ngày 19 đến ngày 22/12/2016);

- Thời gian thi: ngày 23 và 24/12/2016.

4. Hình thức và Nội dung thi

a) Hình thức: Thí sinh tham gia dự thi phải thực hiện 02 bài thi, gồm: bài thi viết và bài thi trắc nghiệm.

- Bài thi viết có thời gian làm bài 180 phút;

- Bài thi trắc nghiệm có thời gian làm bài 90 phút.

b) Nội dung thi: Học viện Tòa án sẽ có hướng dẫn ôn thi cụ thể.

(Thí sinh chủ động tìm và nghiên cứu tài liệu ôn thi gồm: Các bộ luật, luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn áp dụng; các nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, các thông tư liên ngành hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật; các giáo trình, tài liệu về kỹ năng xét xử của Học viện Tòa án và các loại tài liệu tham khảo khác liên quan đến kỹ năng giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại,...).

5. Hồ sơ đăng ký dự thi

Hồ sơ tham dự kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x 5 mm) theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, lập danh sách trích ngang theo mẫu kèm theo hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (Vụ Tổ chức-Cán bộ) và Email: daotaotoaan@gmail.com, trước ngày 08/12/2016 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
  • Như trên;
  • Chánh án TANDTC (để báo cáo);
  • Các Phó CA TANDTC (để báo cáo);
  • Cổng thông tin điện tử TANDTC;
  • Lưu: Vụ TCCB (P5).
Trần Anh Tuấn
Đánh giá bài viết
1 193
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo