Công văn 3991/BHXH-TCKT về sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 3991/BHXH-TCKT - Sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 3991/BHXH-TCKT năm 2017 sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 11/09/2017. Mời các bạn tham khảo và tải về.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3991/BHXH-TCKT

V/v sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí KCB BHYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được nhiều phản ánh của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) đối với việc các cơ sở y tế ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan BHXH sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT và cung cấp cho người bệnh để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT. Căn cứ quy định hiện hành và ý kiến của Tổng cục Thuế tại Công văn số 3878/TCT-DNL ngày 28/8/2017 về việc tham gia ý kiến về sử dụng hóa đơn điện tử (bản chụp gửi kèm), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho cơ quan BHXH hoặc cho người bệnh có thẻ BHYT theo quy định của Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn chuyển đến phải đảm bảo có chữ ký của người thực hiện chuyển đổi và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp Cục Thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ).

2. Trường hợp thanh toán trực tiếp nhưng người bệnh chưa được cơ sở KCB cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi

Cơ quan BHXH tiếp nhận hình ảnh của hóa đơn điện tử do người bệnh cung cấp, khi thực hiện giám định cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho người bệnh.

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sẽ được chuyển và lưu tại nơi phát sinh thanh toán trực tiếp để thanh toán theo quy định.

3. Việc truyền, nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử, thỏa thuận giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế (có ký hợp đồng KCB BHYT) về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT và cung cấp cho người bệnh để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT đảm bảo đầy đủ các nội dung về yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử: BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) sẽ có hướng dẫn riêng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (Vụ Tài chính - Kế toán) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • Các Phó Tổng Giám đốc;
  • Bộ Y tế;
  • Tổng cục Thuế;
  • BHXH Bộ Quốc phòng;
  • BHXH Công an nhân dân;
  • Các đơn vị: CSYT, GĐB, GĐN, DVT; CNTT; TTKT; KTNB;
  • Lưu: VT, TCKT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

Thuộc tính văn bản: Công văn 3991/BHXH-TCKT

Số hiệu3991/BHXH-TCKT
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhBảo hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Thể thao - Y tế
Nơi ban hành
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người kýNguyễn Đình Khương
Ngày ban hành11/09/2017
Ngày hiệu lực11/09/2017
Đánh giá bài viết
1 139
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo