Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết vướng mắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Công văn 3639/BYT-KCB - Hướng dẫn giải quyết vướng mắc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bộ Y tế ban hành Công văn 3639/BYT-KCB giải quyết vướng mắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Theo đó, khi các trường đại học y mời các bác sĩ của bệnh viện công lập về giảng dạy và có tham gia KCB tại bệnh viện thuộc trường.

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3639/BYT-KCB
V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
  • Y tế các Bộ, ngành;

Ngày 01/07/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2016/NĐ-CP Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Để thực hiện Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Y tế hướng dẫn Sở Y tế thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhkhông đúng các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ:

a) Nội dung vướng mắc: Sở Y tế một số tỉnh, thành phố cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng theo hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh được quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP (trước đây là Nghị định số 87/2011/NĐ-CP) hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động như: Trung tâm nội tiết có giường bệnh, Trung tâm y tế quân - dân y có giường bệnh ...

b) Văn bản hướng dẫn:

- Theo quy định tại khoản 16 Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: “Trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh thì cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức tương đương với bệnh viện đa khoa hoặc phòng khám đa khoa”.

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Quy định đăng ký KCB bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến KCB bảo hiểm y tế, điều kiện của cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu: “Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư này nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh”.

c) Hướng dẫn thực hiện:

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định 109/2016/NĐ-CP có hiệu lực nhưng không phải là hình thức tổ chức được quy định trong Nghị định 109/2016/NĐ-CP (ví dụ: Trung tâm nội tiết có giường bệnh,…) thì đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này. Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thẩm định để cấp lại Giấy phép hoạt động cho các cơ sở này theo đúng quy định tại khoản 16 Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hoàn thành trước ngày 30/8/2017.

2. Về việc đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với các giảng viên tại các bệnh viện thuộc các trường đại học y:

a) Nội dung vướng mắc: Hiện nay, một số trường đại học y có mời các bác sĩ đang công tác tại các bệnh viện công lập về giảng dạy cho sinh viên của trường, trong đó có việc giảng dạy thực hành tại các bệnh viện của trường. Các bác sĩ này đã được sự đồng ý của giám đốc bệnh viện nơi công tác về việc tham gia giảng dạy tại trường đại học y (có văn bản mời của trường, văn bản đồng ý của bệnh viện nơi bác sĩ công tác, không có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn hay chuyển giao kỹ thuật). Hiện tại các bác sĩ này tham gia thực hiện các dịch vụ kỹ thuật (phẫu thuật...) tại bệnh viện của trường nhưng không đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở này là chưa đúng quy định của Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Văn bản hướng dẫn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định 109/2016/NĐ-CP “Đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, nếu có thay đổi về nhân sự thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận văn bản đăng ký hành nghề theo quy định tại khoản 2 Điều 14”.

Khoản 8, Điều 12 Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB: “Người hành nghề đã đăng ký hành nghề ở một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ luân phiên người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo hoặc thực hiện kỹ thuật chuyên môn hợp đồng giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì không phải đăng ký hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh này”.

c) Hướng dẫn thực hiện: đề nghị Bệnh viện thực hiện thủ tục đăng ký hành nghề đối với các giảng viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở bệnh viện của trường theo quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Đối với các trường hợp giảng viên đã có công văn của trường đại học và văn bản đồng ý tiếp nhận giảng viên của bệnh viện, đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các giảng viên này. Bệnh viện của các trường đại học phải hoàn thành việc hiện đăng ký hành nghề đối với người hành nghề là các giảng viên tham gia khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 30/7/2017.

Đánh giá bài viết
1 970
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo