Công văn 1845/BGDĐT-KHTC

Công văn 1845/BGDĐT-KHTC về hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 1845/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện công văn số 2321/BTC-QLCS ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường và đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

1. Việc mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2013 theo đúng dự toán được cấp có thẩm quyền giao. Không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thu ngân sách để mua xe ô tô, phương tiện vận tải;

- Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành;

- Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tài sản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

2. Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải triệt để tiết kiệm việc mua sắm tài sản nhà nước (nhất là khoản mua sắm xe ô tô công) theo tinh thần Nghị quyết số 32/2012/QH13 ngày 10/1/2012 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Mạnh Hùng

Đánh giá bài viết
1 113
0 Bình luận
Sắp xếp theo