Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV

Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV - Đẩy mạnh công tác phòng tránh HSSV đánh bạc qua mạng

Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV về việc phòng tránh học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng. Theo đó, hành vi cá độ, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế công tác HSSV và thời gian gần đây, tình trạng này có xu hướng gia tăng dẫn đến nhiều hệ lụy.

Nội dung Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1779/BGDĐT-GDCTHSSV
V/v phòng, tránh học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học;
- Các trường cao đẳng sư phạm, tr
ung cấp sư phạm.

Thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng một số học sinh, sinh viên tham gia cá độ, đánh bạc qua mạng có xu hướng gia tăng dẫn đến nhiều hệ lụy cho bản thân và gia đình và xã hội. Hành vi cá độ, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Quy chế công tác học sinh, sinh viên. Đ khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau đây:

1. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 ban hành Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”.

2. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong việc phòng, tránh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về cá độ, đánh bạc qua mạng thông qua việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên hàng năm, các sinh hoạt chuyên đề liên quan.

3. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, nắm bắt thông tin về các đối tượng học sinh, sinh viên có biểu hiện bất thường đphối hợp với gia đình, các tổ chức đoàn thể và các cơ quan chức năng của địa phương có giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

4. Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên tăng cường tuyên truyền các nội dung về phòng, tránh tham gia các hoạt động đánh bạc, cá độ trong các buổi sinh hoạt tập th.

5. Các đại học, học viện, các trường đại học; các trường cao đng sư phạm, trung cấp sư phạm báo cáo đột xuất khi có các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp xảy ra.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 0912.140.358. Email: patuan@moet.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Thị Nghĩa (đ
b/c);
- C42 Bộ Công an (để biết);
- Các sở GDDT (để biết);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Bùi Văn Linh

Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV Đẩy mạnh công tác phòng tránh HSSV đánh bạc qua mạng là Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Giáo dục. Mời các bạn Tải Công văn 1779/BGDĐT-GDCTHSSV để xem chi tiết nội dung

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Bùi Văn Linh
Số hiệu:1779/BGDĐT-GDCTHSSVLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:07/05/2018Ngày hiệu lực:07/05/2018
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 107
0 Bình luận
Sắp xếp theo