Chỉ thị về việc tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế số 05/CT-TTg

Chỉ thị 05/CT-TTg năm 2015 về tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 02 tháng 04 năm 2015.

Luật bảo hiểm xã hội mới nhất

Tăng cường chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 05/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ BẢO HIỂM Y TẾ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, chỉ đạo thực hiện qua nhiều Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật cũng như khắc phục những hạn chế và triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020; nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu hết năm 2015, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 75% dân số, số người tham gia bảo hiểm xã hội đạt chỉ tiêu theo yêu cầu Nghị quyết số 21-NQ/TW đã đề ra.

2. Bộ Y tế

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, giải pháp về bảo hiểm y tế theo hướng tạo thuận lợi cho người dân trong việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế;

c) Khẩn trương hoàn thiện chính sách và tổ chức đổi mới cơ chế tài chính, xây dựng giá dịch vụ y tế theo lộ trình tính đúng, tính đủ, đổi mới phương thức thanh toán bảo hiểm y tế;

d) Tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, nhất là y tế tuyến cơ sở;

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi và Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn;

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện chính sách và tổ chức đổi mới phương thức tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp với các đối tượng thuộc mọi thành phần kinh tế;

c) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các giải pháp làm tăng thêm nhanh số người tham gia bảo hiểm xã hội;

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, coi chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

c) Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, trước mắt tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; vận động để học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình mua bảo hiểm y tế, góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế;

d) Chỉ đạo Sở Y tế thành lập đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu về bảo hiểm y tế trên địa bàn, xem xét bổ sung 01 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở Y tế chịu trách nhiệm về lĩnh vực bảo hiểm y tế;

5. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng;

b) Chỉ đạo bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;

6. Các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan

a) Bộ Tài chính

  • Chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi;
  • Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí đóng bảo hiểm y tế và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng; phối hợp các Bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc thu, quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội và Quỹ Bảo hiểm y tế.

b) Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng và giành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là các đối tượng thuộc diện tham gia.

c) Bộ Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố tổ chức bộ phận chuyên trách về bảo hiểm y tế thuộc Sở Y tế để tham mưu công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương.

d) Bộ Quốc phòng và Bộ Công an

  • Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Bảo hiểm y tế đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;
  • Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho quân nhân lực lượng vũ trang theo quy định; chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân lực lượng vũ trang, bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

đ) Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí, kế hoạch phát triển bảo hiểm y tế tại mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo và tổ chức thực hiện các giải pháp mở rộng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 100%; phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất nâng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên học tập và tham gia bảo hiểm y tế.

Đánh giá bài viết
1 107
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo