Cách tính tiền công của các chức danh hoạt động Khoa học và Công nghệ

Cách tính tiền công của các chức danh hoạt động KH&CN

Ông Trần Văn B (TP. Hải Dương) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách tính tiền công lao động của các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Cách tính ngày nghỉ hàng năm khi nghỉ không lương

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

Quy định về thời hạn tăng lương cho người lao động

Tại điểm b, Điều 7 Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN nêu trên có hướng dẫn hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ông B hỏi, tiền công ngày để trả cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã bao gồm các khoản phải trả theo lương chưa? Phần đơn vị phải trả cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và tiền lương phải trả cho người lao động khi nghỉ lễ, tết... tính vào khoản nào, mục nào?

Tại Điều 6 hướng dẫn các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán không đề cập đến. Nếu tính đầy đủ các yếu tố này thì tiền công ngày phải bao gồm các yếu tố trên thì đơn vị mới có nguồn chi trả cho người lao động.

Ông B đề nghị làm rõ định mức chi tiền công ngày đã bao gồm các khoản phải trả theo lương và lương của các ngày nghỉ theo chế độ (lễ, tết). Các khoản phải nộp cho người lao động như BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và tiền lương phải trả cho người lao động khi nghỉ lễ, tết... thì tính vào mục nào?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Điều 1 và Điều 25 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định: Nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phải thực hiện theo hình thức đặt hàng. Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ là việc bên đặt hàng đưa ra yêu cầu về sản phẩm khoa học và công nghệ, cung cấp kinh phí để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ thông qua hợp đồng.

Khoản 1, Điều 6 và khoản 1, Điều 7 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT/BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, quy định cụ thể và chi tiết nội dung và cách tính tiền công lao động của các chức danh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, khi tổ chức và cá nhân trúng tuyển thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sẽ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ ký hợp đồng thực hiện. Tiền công lao động của các chức danh thực hiện nhiệm vụ được chi trả từ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và được hiểu là phần tiền công bên đặt hàng trả để tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tạo ra sản phẩm khoa học và công nghệ theo đúng thuyết minh và hợp đồng đã ký kết.

Tiền công lao động này là tiền công thuần túy, không phải là tiền lương nên sẽ không bao gồm các khoản phải trả theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn).

Đánh giá bài viết
1 190
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo