Biểu mẫu Thông tư 02 2023 BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Thông tư này Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. Ban hành kèm theo Thông tư 02 là 23 biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh. Sau đây là nội dung chi tiết Phụ lục Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

STT

Danh mục

Ký hiệu

I

Mu văn bn quy định cho hộ kinh doanh

1

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III- 1

2

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-2

3

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

Phụ lục III-3

4

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Phụ lục III-4

5

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục III-5

6

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III -6

7

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục III-7

II

Mu văn bn quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

8

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-1

9

Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

10

Thông báo về mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Phụ lục VI-3

11

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

Phụ lục VI-4

12

Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-5

13

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-6

14

Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-7

15

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phụ lục VI-8

16

Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-9

17

Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-10

18

Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-11

19

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-12

20

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử

Phụ lục VI-13

21

Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạin ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Phụ lục VI-14

22

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phụ lục VI-15

23

Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lực

Phụ lục VI-16

Phụ lục III-1

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

, ngày tháng ...... năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………………………Giới tính:…………….

Sinh ngày: ……/……/……Dân tộc:…………Quốc tịch:……………………………………….

Mã số thuế cá nhân (nếu có): ……………………………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

¨ Căn cước công dân ¨ Chứng minh nhân dân

Sổ giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………..

Ngày cấp: …/…/…..Nơi cấp:……………………………………………………………………

Có giá trị đến ngày (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………

Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………………

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………

Quận/huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………………………Email (nểu có): ……….……………………

Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ……………………………… Fax (nếu có): ………………………………

Email (nếu có): …………………………………………… Website (nếu có): ……………………

3. Ngành, nghề kinh doanh 1:

STT

Tên ngành

Mã Ngành 2

Ngành, ngh kinh doanh chính

(Đánh dấu x đ chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

4. Vốn kinh doanh:

Tổng sổ (bằng số, bằng chữ, VND):…………………………………………………………..

5. Thông tin đăng ký thuế: ……………………………………………………………………

5.1. Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phổ/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………………Email(nếu có): …………………………

5.2. Ngày bắt đầu hoạt động 3 (trường hợp hộ kinh doanh dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): …/…/…

5.3. Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………………………

5.4. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh (Chỉ kê khai khi có địa điểm kinh doanh khác trụ sở hộ kinh doanh)

STT

Tên địa điểm

kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh

Ngày bắt dầu hoạt dộng

Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ ấp/thôn

Phường/

Quận/ huyện

Tỉnh/ thành ph ố

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Cá nhân                     Các thành viên hộ gia dinh

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh 4 :

STT

Họ tên

Ngày, tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc tịch

Dân tộc

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ liên lạc

Số, ngày cấp, cơ quan cấp

CCCD/CMND

Chữ ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tôi xin cam kết:

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không dồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại

- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.

CHỦ H KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên) 5

- Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chi được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy dinh tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

2 Ghi tên ngành và mã ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với ngành, nghề kinh doanh chính. Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác, hộ kinh doanh được ghi tự do (free text) và không cần ghi mã ngành cấp bốn.

3 Trường hợp hộ kinh doanh dược cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau ngày bắt dầu hoạt động dã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt dộng là ngày hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4 Chỉ kê khai trong trường hợp chủ thể thành lập hộ kinh doanh là các thành viên hộ gia đình và kê khai cả thông tin của chủ hộ tại Bảng này.

5 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

...........................

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 503
0 Bình luận
Sắp xếp theo