Mẫu giấy xác nhận học sinh, sinh viên để hỗ trợ miễn, giảm học phí

Mẫu giấy xác nhận hỗ trợ miễn, giảm học phí

Mẫu giấy xác nhận hỗ trợ miễn, giảm học phí là mẫu giấy được lập ra để xác nhận là học sinh, sinh viên để hỗ trợ miễn giảm học phí. Mẫu nêu rõ thông tin của học sinh, sinh viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy xác nhận tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy xác nhận hỗ trợ miễn, giảm học phí như sau:

GIẤY XÁC NHẬN
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế)

Kính gửi: (1) ........................................................

Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập xác nhận

Trường: ......................................................................................................

Xác nhận em: .............................................................................................

Hiện đang học tại lớp ...................... Học kỳ: .............. Năm học: .............

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế xác nhận

Trường: .....................................................................................................

Xác nhận anh/chị: .....................................................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ……… Học kỳ: ……… Năm học khoa …………… khóa học ……… thời gian khóa học ………. (năm);

Hình thức đào tạo: .......................................... (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông ...).

Kỷ luật: ...................................................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ........................ đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).

Đề nghị phòng giáo dục đào tạo/sở giáo dục và đào tạo/phòng lao động-thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho theo quy định và chế độ hiện hành.

.............., ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở: gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông: gửi sở GD và ĐT; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng lao động-thương binh và xã hội.

Mẫu giấy xác nhận hỗ trợ miễn, giảm học phí

Mẫu giấy xác nhận hỗ trợ miễn, giảm học phí

Đánh giá bài viết
1 1.671
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo