Mẫu đơn xin vay tiền công đoàn

Mẫu đơn xin vay tiền công đoàn là mẫu đơn xin được cá nhân lập ra và gửi tới công đoàn để xin được vay tiền của công đoàn. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, số tiền cần vay, lý do vay... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin vay tiền công đoàn tại đây.

1. Mẫu đơn xin vay tiền công đoàn số 1

Mẫu đơn xin vay tiền công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn Công ty ....................

Tên tôi là:..............................................................................

Hiện đang công tác tại:...........................................................

Nay tôi viết giấy này kính trình lên Ban chấp hành công đoàn Công ty cho tôi vay một số tiền từ nguồn quỹ của đoàn viên công đoàn đóng góp.

Số tiền xin vay là:...................................................................

(Bằng chữ:)............................................................................

Lí do vay:................................................................................

Thời gian trả:..........................................................................

Nếu được sự đồng ý của ban chấp hành công đoàn, tôi xin hứa sẽ trả cả gốc và lãi theo đúng thời hạn đã ghi ở trên.

......., ngày..............tháng.............năm ........

BCH CÔNG ĐOÀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu đơn xin vay tiền công đoàn số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

ĐƠN XIN VAY TIỀN

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn trường .........................

Tôi tên là: .................................................................................................................

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn trường cho tôi vay tiền tham quan của cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Số tiền: .....................................................................................................................

Lý do: ........................................................................................................................

Tôi sẽ trả đúng theo quy định của Công đoàn.

Trong lúc chờ đợi sự chấp thuận của Ban Chấp hành Công đoàn trường tôi xin chân thành cảm ơn!

...., ngày...tháng...năm...
BCH CÔNG ĐOÀN DUYỆTNGƯỜI VAY TIỀN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 12.969
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.