TOP 32 Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án năm 2023-2024

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2023-2024, bao gồm ma trận đề thi, bảng đặc tả và 32 đề thi kèm đáp án để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất cho kì thi cuối kì I. Mời thầy cô và các em tải file về máy để xem đầy đủ nội dung Đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Toán.

I. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT

Nội dung kiến

thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

TG (phút)

Số CH

TG (phút)

Số CH

TG (phút)

Số CH

TG (phút)

Số CH

TG (phút)

TN

TL

1

Chương I

1.1.Tập hợp- ước chung

1

3

1

0

3

15%

1.2.Lũy thừa với số mũ tự nhiên

1

2

1

5

1

1

7

2

Chương II

2.1.Quan hệ chia hết -tính chất- số nguyên tố

2

4

2

0

4

30%

2.2. Ước chung- Bội chung

1

15

1

15

3

Chương III

3.1.Các phép tính cộng- trừ- nhân- chia số nguyên

1

3

4

25

4

28

35%

3.2.Phép chia hết, ước và bội của một số nguyên

1

20

1

20

4

Chương IV

4.1.Một số hình học phẳng ( Hình bình hành)

1

3

1

0

3

20%

4.2.Chu vi và diện tích của một số loại tứ giác

1

10

1

10

Tổng

6

15 P

6

40P

1

15P

1

20P

6

8

90P

Tỉ lệ (%)

30%

40%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung (%)

70%

20%

10%

II. Bảng đặc tả môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT

Nội dung

kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chương I

1.1.Tập hợp- ước chung

Nhận biết: Cách viết một tập hợp, ước chung ( câu 1- TN)

1

1

1.2.Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Nhận biết: Hiểu cách nhân hai lũy thừa cùng cơ số. (câu 2- TN)

Thông hiểu: cách chia hai lũy thừa cùng cơ số ( câu 1- TL ý b)

1

1

2

2

Chương II

2.1.Quan hệ chia hết -tính chất- số nguyên tố

Nhận biết:

- Nhận biết một tổng chia hết cho 5 khi các số hạng đều chia hết cho 5 (câu 3- TN)

- Nhận biết một số là số nguyên tố ( Câu 5-TN)

2

2

2.2. Ước chung- Bội chung

Vận dụng: Vận dụng cách tìm ƯC LN để giải toán ( câu 3-TL)

1

1

3

Chương III

3.1.Các phép tính cộng- trừ- nhân- chia số nguyên

Nhận biết: Tính chất của phé cộng số nguyên ( câu 6 –TN)

Thông hiểu: hiểu được Hiểu được các quy tắc, các tính chất của các phép tính để thực hiện các phép tính.(Câu 1- TL ý a,c; câu 2- TL ý a,b)

1

4

5

3.2.Phép chia hết, bội và ước của một số nguyên

Vận dụng: Phép chia hết, bội và ước của một số nguyên ( câu 5-TL)

1

1

4

Chương IV

4.1.Một số hình học phẳng

Nhận biết: Tính chất Hình bình hành.( câu 4- TN)

1

1

4.2.Chu vi và diện tích của một số loại tứ giác

Hiểu: Công thức tính diện tích hình thang, cách đổi đơn vị ( câu 4- TL)

1

1

Tổng

6

6

1

1

14

III. Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án

1. Đề thi Toán 6 Cuối kì 1 Kết nối tri thức có đáp án số 1

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I NĂM HỌC 20... – 20...

Môn: Toán 6

Thời gian: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm (7 điểm). Chọn đáp án đúng.

Câu 1: Cho tập hợpĐề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức . Cách viết dưới dạng liệt kê là:

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 6

Câu 2: Tìm x, biết: x – 35 = 42. Kết quả x bằng:

A. 7 B. 35 C. 42 D. 77

Câu 3: Số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5 là:

A. 123 B. 132 C. 135 D. 130

Câu 4: Trong các số sau, số nào là số nguyên tố ?

A. 8 B. 9 C. 3 D. 4

Câu 5: ƯCLN (80; 100) là:

A. 20 B. 400 C. 40 D. 32

Câu 6: Cho các số nguyên -10;5;0;-7;6 . Sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

A. -10;5;0;-7;6

B. -10;-7;0;5;6

C. 0;5;6;-7;-10

D. 0;-10;-7;5;6

Câu 7: Bạn An mua 5 quyển vở, 7 cây bút bi. Giá mỗi quyển vở là 10 000 đồng, giá mỗi cây bút bi là 5 000 đồng. Hỏi số tiền bạn An phải trả là bao nhiêu tiền ?

A. 85 000 đồng B. 50 000 đồng C. 70 000 đồng D. 95 000 đồng

Câu 8: Mũi khoan của một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 6m trên mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 11m. Vậy mũi khoan ở độ cao nào (so với mực nước biển) sau khi hạ ?

A. -1 m B. -2 m C. -4 m D. -5 m

Câu 9: Hình dưới đây là hình gì ?

Đề thi Cuối kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

A. Hình vuông B. Tam giác đều C. Lục giác đều D. Hình bình hành

Câu 10: Hình bình hành là hình số mấy ?

Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

A. Hình 1 B. Hình 2 C. Hình 3 D. Hình 4

Câu 11: Một khu vườn hình chữ nhật, có chiều dài bằng 32m, chiều rộng bằng 26m. Chu vi khu vườn bằng:

A. 116 m B. 6 m C. 84 m D. 58 m

Câu 12: Một vườn rau hình vuông, có cạnh bằng 18m. Diện tích vườn rau bằng:

A. 72m2 B. 324 m2 C. 36 m2 D. 18 m2

Câu 13: Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

K

G

Tb

K

G

Tb

K

Tb

K

G

K

Tb

Có bao nhiêu bạn xếp loại trung bình ? (G: Giỏi, K: Khá, Tb: Trung bình).

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 14: Cho biểu đồ cột:

Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức

Số học sinh thích chơi bóng bàn là bao nhiêu học sinh ?

A. 10 B. 5 C. 2 D. 4

II. Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính

a) 32.61 + 32.39

b) 180:[120 – (15.22+ 30)]

Câu 2 (0,5 điểm): Tìm x, biết: 4x – 20 = 36

Câu 3 (1 điểm): Học sinh khối 6 của trường THCS Lương Thế Vinh trong khoảng từ 350 đến 400 học sinh. Nếu xếp thành hàng 10, 20, 45 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6.

Câu 4 (0,5 điểm): Người ta dự định sơn bức tường như hình vẽ, biết AB = 14m, AG = 2m, GE = 6m, ED = 4m. Tính diện tích cần sơn.

Đề thi học kì 1 Toán 6 Sách Kết nối tri thức

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 (HK1 NĂM HOC 2023 – 2024)

I. TRẮC NGHIỆM

1. B

2. D

3. D

4. C

5. A

6. B

7. A

8. D

9. C

10. C

11. A

12. B

13. B

14. D

II. TỰ LUẬN

Câu 1 (1 điểm): Thực hiện phép tính

a) 32.61 + 32.39 = 32. (61 + 39) = 32.100 = 3200 (0,5 điểm)

b) 180:[120 – (15.22+ 30)] = 180:[120 – (15.4 + 30)] = 180:[120 – 90] = 180:30 = 6 (0,5 đ)

Câu 2 (0,5 điểm): Tìm x, biết:

4x – 20 = 36 | 4x = 56 | x = 14 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm):

Bộ đề thi Toán 6 Học kì 1 Kết nối tri thức

Câu 4 (0,5 điểm):

Tách ra 2 hình, tính đúng 1 hình 0,25 điểm

Học sinh làm cách khác đúng vẫn đạt điểm tối đa

2. Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án số 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM. (4 điểm).

Câu 1. Kết quả của phép tính 15.(-4) là:

A. 60. B. 100. C. -60. D. -100.

Câu 2: Kết quả của phép tính 54.55 là:

A. 520 B. 55. C. 52 . D. 59 .

Câu 3. Giá trị của biểu thức 32 –2(-6 + 15):

A. B. 9 . C. -9. D. 5.

Câu 4. Trong các số sau số nào chia hết cho 5?

A. -90. B. 32. C. -38 . D. 102

Câu 5. Trong các hình sau hình nào không có trục đối xứng?

A. Tam giác điều. B. Hình bình hành. C.Hình thoi. D.Hình vuông.

Câu 6. Trong các số sau số nào là số nguyên tố?

A. 1. B. 30. C. 17. D.42.

Câu 7. Trong hình tam giác điều không có tính chất nào sau đây:

A . Có 1 góc bằng 600. B. Có 3 cạnh bằng nhau.

C. Có 1 góc bằng 900. D. Có 3 góc bằng nhau.

Câu 8. Chu vi hình vuông có cạnh là 4 cm là:

A. 4. B. 16. C.12. C. 7.

PHẦN II. TỰ LUẬN. (6 điểm)

Câu 1.(1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau 1 cách hợp lý nếu có thể.

a) (-15) + (-24).

b) 19.43 + (-20).43 – (-40).

Câu 2.(2,0 điểm)

A. Tìm BCNN của 18 và 12.

B. Tìm x là BC(18,12) biết 50 < x < 100

Câu 3.(2,0 điểm)

Bác Dục định kì 2 tháng 1 lần thay nhớt, 12 tháng 1 lần thay lốp xe máy của mình. Biết tháng 4 năm 2021 bác làm việc đó 1 lúc, thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm 2 việc vào tháng nào?

Câu 4.(1,0 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 15m.Người ta làm 1 lối đi xung quanh vườn có bề rộng đường đi là 2m. Phần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g bắp giống gieo được 100m2 đất. Hỏi Phải mua bao nhiêu gam bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên.

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI KỲ I – TOÁN 6:

Phần I. Trắc nghiệm. (4 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

B

D

C

A

B

C

C

B

(Mỗi ý đúng được 0,5 điểm)

Phần II. Tự luận. (6 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1.(1,0 điểm) Tính giá trị của biểu thức sau 1 cách hợp lý nếu có thể.

a) (-15) + (-24). b) 19.43 + (-20).43 – (-40).

1

(1,0 điểm)

a) (-15) + (-24) = -(15 + 24) = -39

0,5

b) 19.43 + (-20).43 – (-40) = 43[19 + (-20)] + 40 =43(-1) + 40

= -43 + 40 = - ( 43 -40) = -3.

0,5

Câu 2.(2,0 điểm)

Tìm BCNN của 18 và 12.

Tìm x là BC(18,12) biết 50 < x < 100

2

(2,0 điểm)

18 = 32.2.

12 = 22.3.

BCLN (18,12) = 22.32 = 36.

0,5

0,5

BC(18,12) =BC(36) = { 0,36,72,108...}.

Vì 50 < x < 100 nên ta chọn x = 72.

0,5

0,5

Câu 3.(2,0 điểm)

Bác Dục định kì 2 tháng 1 lần thay nhớt, 12 tháng 1 lần thay lốp xe máy của mình. Biết tháng 4 năm 2021 bác làm việc đó 1 lúc, thì lần gần nhất tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm 2 việc vào tháng nào?

3

(2,0điểm)

Thời điểm thay nhớt của xe bác Dục là bội của 2.

Thời điểm thay lốp của xe bác Dục là bội của 12.

Vậy thời điểm thay 1 lúc 2 việc đó gần nhất là BCNN(2,12) = 12.

Vậy sau 12 tháng nữa thì bác Dục thay 1 lúc 2 việc đó lần gần nhất tức là tháng 4 năm 2022.

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 4.(1,0 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 50m, chiều rộng là 15m.Người ta làm 1 lối đi xung quanh vườn có bề rộng đường đi là 2m. Phần còn lại để trồng tỉa bắp. Biết 1g bắp giống gieo được 100m2 đất. Hỏi Phải mua bao nhiêu gam bắp giống để gieo hết mảnh vườn trên.

4

(1,0 điểm)

Chiều dài còn lại mảnh vườn là 46m.

Chiều rộng còn lại mảnh vườn là 11m.

Diện tích gieo bắp là: 46.11 =506m2.

Số hạt giống phải mua là: 506: 100 = 5,06 (gam).

Vậy phải mua 5 gam hạt giống.

0,5

0,5

IV. Bộ Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 KNTT mới nhất năm 2023-2024

1. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống số 1

I. Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Câu 1. Cách viết nào sau đây là đúng. Tập hợp các ƯC (24; 16) là: A = {1; 2; 4; 8}.

A.

B. {2; 4 }

C. 8

D.

Câu 2. Phép nhân 2.2.2.2.2.2 được viết thành

A. 2

B. 26

C. 62

D. 23

Câu 3. Không thực hiện phép tính, tổng nào sau đây chia hết cho 5

A. 15+ 2021

B. 2020 + 2022

C. 2020 + 2025 + 2030

D. . 2020 + 2025 + 2029

Câu 4.Trong hình bình hành nhận xét nào sau đây là sai?

A. Các cạnh đối bằng nhau

B. Các góc đối bằng nhau

C. Hai đường chéo vuông góc

D. Các cạnh đối song song với nhau

Câu 5. Cho các số: 6; 13 ; 26; 35 trong đó số nguyên tố là:

A. 6

B. 13

C. 26

D. 35

Câu 6. Chọn câu đúng nhất: Phép cộng số nguyên có các tính chất:

A. Giao hoán và kết hợp

B. Giao hoán

C. Kết hợp

D. Một đáp án khác

II. Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1 : ( 1,5 điểm) Tính

a) 79 - (79 - 2021) b) 45: 43 – 8 c) `17. (- 85) + 17. 85

Câu 2: ( 1,0 điểm) Tìm x, biết

a) x – 74 = 118 b) x = –20:10

Câu 3: (2,0 điểm)

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 28 quả bơ. Mẹ bảo Lan chia đều mỗi loại quả đó vào các túi quà sao cho mỗi túi đều có cả cam, xoài và bơ.Hỏi lan có thể chia được nhiều nhất mấy túi quà?

Câu 4: (1,5 điểm)

Bản thiết kế một hiên nhà được biểu thị bởi hình sau. Cần phải mua bao nhiêu mét vuông đá hoa để lát phần hiên nhà đó?

Câu 5: (1,0 điểm): Tìm số nguyên n biết rằng n – 4 chia hết cho n -1

2. Đề thi cuối học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2023-2024 số 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 KNTT

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2023-2024 số 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 KNTT

4. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2023-2024 số 4

Đề thi Toán 6 Cuối kì 1 Kết nối tri thức

.....................

Do nội dung đề ôn thi khá dài, mời bạn đọc tham khảo và tải file Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức về máy để xem đầy đủ và sử dụng thuận tiện hơn.

5. Đề kiểm tra HK1 môn Toán 6 KNTT số 5

Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án

6. Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 6 KNTT số 6

Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

7. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán 6 KNTT số 7

Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án

8. Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức số 8

 Đề thi cuối kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

9. Đề thi HK1 Toán 6 Kết nối tri thức số 9

 Đề thi HK1 Toán 6 Kết nối tri thức

10. Đề thi Toán 6 Kết nối tri thức Cuối kì 1 số 10

Đề thi Toán 6 Kết nối tri thức Cuối kì 1

Tải Bộ Đề thi học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức Có đáp án năm 2023-2024 để xem bản đầy đủ.

V. Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức (2 bộ)

Đề cương ôn tập học kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN LỚP 6. NĂM HỌC 2023 - 2024

A/ LÝ THUYẾT :

Chương I. Tập hợp các số tự nhiên

- Tập hợp, mô tả một tập hợp

- Ghi số tự nhiên và thứ tự trong tập N.

- Cộng, trừ nhân, chia, lũy thừa trong tập N.

- Thực hiện phép tính, tính giá trị biểu thức số.

Chương II. Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên

- Quan hệ chia hết và tính chất.

- Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9; số nguyên tố.

- Ước chung, ước chung lớn nhất; Bội chung, bội chung nhỏ nhất.

Chương III. Số nguyên

- Tập hợp các số nguyên; Cộng, trừ, nhân số nguyên.

- Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên.

- Qui tắc dấu ngoặc.

Chương IV. Một số hình phẳng trong thực tiễn

- Các hình phẳng: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân.

- Chu vi và diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình thang, hình bình hành, hình thoi.

B/ BÀI TẬP:

Chương I. Tập hợp các số tự nhiên

Bài 1:

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 3 và không vượt quá 9 bằng hai cách.

b) Tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 11 bằng hai cách.

c) Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 15 và không vượt quá 50 bằng hai cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

a) 2021

b) 296351

c) 90000

....................

Tải file về máy để xem tiếp đầy đủ nội dung Bộ Đề Thi HK1 Toán 6 Kết Nối Tri Thức 2023-2024

Ngoài ra các em học sinh truy cập group Bạn Đã Học Bài Chưa? để đặt câu hỏi và chia sẻ những kiến thức học tập chất lượng nhé. Group là cơ hội để các bạn học sinh trên mọi miền đất nước cùng giao lưu, trao đổi học tập, kết bạn, hướng dẫn nhau kinh nghiệm học,...

Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập, đề thi, đề kiểm tra mới nhất trên chuyên mục Lớp 6 góc Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
53 17.641
0 Bình luận
Sắp xếp theo