26/05/2024 Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 mới nhất

Đề khảo sát Toán 12 Hà Nội 2024 - Sáng 5/4, khoảng hơn 100.000 học sinh lớp 12 tại các trường phổ thông ở Hà Nội tham gia làm bài khảo sát các môn thi tốt nghiệp THPT. Sau đây là nội dung chi tiết đề khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán sở Hà Nội 2024 chính thức có đáp án, mời các em cùng tham khảo.

Ngoài ra, các thí sinh có thể tham khảo thêm đề khảo sát môn Văn Sở hà Nội 2024 theo đường link bên dưới:

1. Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THTP 2024 Hà Nội

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 101

1.D

2.A

3.A

4.B

5.D

6.B

7.D

8.C

9.B

10.C

11.C

12.D

13.A

14.C

15.B

16.C

17.B

18.D

19.A

20.D

21.A

22.A

23.B

24.B

25.A

26.A

27.C

28.D

29.A

30.D

31.D

32.A

33.A

34.B

35.C

36.C

37.C

38.B

39.A

40.A

41.D

42.A

43.C

44.A

45.B

46.B

47.B

48.A

49.B

50.D

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 104

1.D

2.B

3.B

4.C

5.C

6.B

7.D

8.C

9.B

10.A

11.B

12.A

13.C

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.C

20.A

21.D

22.D

23.C

24.A

25.D

26.A

27.D

28.D

29.D

30.C

31.A

32.C

33.A

34.C

35.C

36.A

37.D

38.A

39.B

40.B

41.A

42.A

43.B

44.C

45.D

46.B

47.D

48.C

49.B

50.D

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 111

1.D

2.D

3.A

4.A

5.B

6.D

7.A

8.D

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.A

15.A

16.C

17.B

18.A

19.D

20.A

21.C

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.D

28.B

29.B

30.A

31.D

32.D

33.A

34.B

35.A

36.B

37.D

38.A

39.C

40.B

41.A

42.C

43.C

44.B

45.C

46.C

47.C

48.D

49.A

50.D

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 114

1.A

2.B

3.C

4.B

5.D

6.A

7.C

8.D

9.B

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.A

19.D

20.B

21.A

22.D

23.C

24.B

25.D

26.C

27.D

28.D

29.A

30.D

31.D

32.D

33.A

34.C

35.D

36.A

37.A

38.C

39.D

40.A

41.B

42.C

43.B

44.A

45.B

46.D

47.A

48.A

49.A

50.D

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 117

1.B

2.B

3.C

4.A

5.A

6.B

7.B

8.D

9.A

10.B

11.C

12.D

13.C

14.B

15.D

16.C

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.A

23.D

24.D

25.A

26.C

27.A

28.D

29.D

30.D

31.B

32.D

33.B

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.D

40.B

41.A

42.B

43.A

44.C

45.A

46.A

47.B

48.B

49.C

50.D

Đáp án đề Toán sở Hà Nội 2024 - mã đề 118

1.B

2.A

3.C

4.A

5.A

6.B

7.D

8.C

9.B

10.B

11.C

12.D

13.B

14.D

15.B

16.A

17.D

18.A

19.B

20.C

21.D

22.D

23.C

24.B

25.C

26.A

27.D

28.C

29.A

30.D

31.B

32.A

33.D

34.B

35.D

36.C

37.B

38.D

39.D

40.C

41.A

42.C

43.A

44.C

45.A

46.A

47.A

48.B

49.A

50.A

Đáp án đề thi thử Toán Hà Nội 2024 mã đề 122

1.A

2.B

3.C

4.D

5.B

6.B

7.A

8.C

9.B

10.A

11.D

12.D

13.A

14.A

15.B

16.C

17.C

18.D

19.D

20.B

21.C

22.C

23.C

24.D

25.A

26.D

27.A

28.A

29.C

30.D

31.D

32.C

33.A

34.C

35.B

36.D

37.C

38.A

39.B

40.A

41.A

42.A

43.C

44.A

45.D

46.A

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án đề thi thử Toán Hà Nội 2024 mã đề 124

1.D

2.D

3.A

4.C

5.B

6.D

7.B

8.A

9.B

10.D

11.C

12.C

13.D

14.A

15.B

16.C

17.D

18.C

19.D

20.A

21.B

22.B

23.A

24.A

25.B

26.D

27.C

28.C

29.A

30.B

31.A

32.D

33.C

34.D

35.A

36.D

37.B

38.B

39.C

40.B

41.D

42.A

43.B

44.A

45.A

46.C

47.A

48.D

49.C

50.C

2. Đề khảo sát Toán 12 sở Hà Nội 2024

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 104

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 118

Xem trong file tải về.

Đề thi thử Toán Hà Nội 2024 lớp 12 - mã đề 114

Xem trong file tải về.

3. Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024 (4 mã đề)

Mời các bạn sử dụng file tải về để xem chi tiết đầy đủ đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024 mã đề 101, 102, 103, 104.

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024

4. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán Hà Nội 2024

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101 đến 105

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 106-110

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 111-115

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 116-120

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 121-124

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề Toán sở Hà Nội 2023 - mã đề 110

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 109

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 116

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đề thi khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội 2023 - mã đề 101

Đáp án đề khảo sát lớp 12 môn Toán Hà Nội

Gợi ý đáp án môn Toán mã đề 001 trong Kỳ kiểm tra khảo sát tốt nghiệp THPT 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán - mã đề 001

 Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán  Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán

Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán - mã đề 023

Đề thi thử Sở giáo dục Hà Nội 2022 môn Toán - mã đề 020

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trong nhóm Lớp 12 thuộc chuyên mục Học tập của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
22 44.910
0 Bình luận
Sắp xếp theo