Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 68/2022/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 58/2016/TT-BTC.