Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 24/2021/TT-BGDĐT được Bộ giáo dục đào tạo ban hành về sửa đổi Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung 6 bậc dùng cho Việt Nam.