Thông tư 05/2022/TT-BYT về quản lý trang thiết bị y tế

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 05/2022/TT-BYT về quản lý trang thiết bị y tế

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 05/2022/TT-BYT được Chính phủ ban hành về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP.