Công văn 2821/BHXH-CSYT về tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

Công văn 2821/BHXH-CSYT - Tham gia bảo hiểm y tế của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 2821/BHXH-CSYT về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP. Theo đó: Trong thời gian chờ sửa đổi Quyết định 1315/QĐ-BHXH về mã số ghi trên thẻ BHYT thì thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng không có chế độ BHYT được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2821/BHXH-CSYT
V/v tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2017

Kính gửi:

 • Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố Trung ương;
 • Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
 • Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
 • Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.
  (sau đây viết tắt là BHXH các tỉnh)

Ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Theo đó quy định thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội nếu không có chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) thì được hưởng chế độ BHYT như đối với thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ. Để thực hiện BHYT cho các đối tượng nêu trên, BHXH Việt Nam tạm thời hướng dẫn như sau:

1. Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT như sau:

- Mã đối tượng được ký hiệu là “TV”;

- Mã quyền lợi hưởng được ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

2. Về việc thu và cấp thẻ BHYT: Giao BHXH Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thu và cấp thẻ BHYT cho nhóm đối tượng này như đối với đối tượng thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ.

3. Về việc tổng hợp, thống kê chi phí KCB BHYT: được thực hiện như đối tượng thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ.

Đề nghị BHXH các tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn giải quyết./.


Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Tổng Giám đốc (để b/c);
 • Các Phó Tổng Giám đốc;
 • Các đơn vị: CNTT, ST, BT;
 • Lưu: VT, CSYT(4b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

Thuộc tính văn bản: Công văn 2821/BHXH-CSYT

Số hiệu: 2821/BHXH-CSYT

Loại văn bản: Công văn

Lĩnh vực, ngành: Bảo hiểm, Thể thao - Y tế

Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Người ký: Nguyễn Minh Thảo

Ngày ban hành: 07/07/2017

Ngày hiệu lực: 07/07/2017

Đánh giá bài viết
1 144
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo