Quyết định 1666/QĐ-BHXH 2020 ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế

Quyết định 1666/QĐ-BHXH 2020

Quyết định 1666/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

Từ 01/4/2021, sử dụng thống nhất trên cả nước mẫu thẻ BHYT mới

Ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 1666/QĐ-BHXH về việc ban hành Mẫu thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, Quyết định 1666/QĐ-BHXH ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Cụ thể, phôi thẻ BHYT có kích thước, chất liệu và hình thức như sau:

Kích thước: chiều dài 85,60 mm, rộng 53,98 mm, theo khung viền mép ngoài của thẻ;

Chất liệu: sử dụng giấy trắng định lượng 180g/m2, đảm bảo độ bền, độ bóng;

Hình thức: nền màu trắng, ở giữa in mờ logo biểu tượng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam màu xanh cô ban với những vòng tròn xung quanh lan tỏa, màu sắc giảm dần, khoảng cách từ tâm biểu tượng BHXH Việt Nam đến vòng tròn ngoài cùng là 14 mm; bên ngoài có khung viền nét đổi màu xanh cô ban.

Lưu ý: Phôi thẻ BHYT đã in theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 chưa sử dụng hết đến thời điểm Quyết định 1666/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành, được tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT.

Trong thời gian chờ đổi thẻ BHYT theo quy định tại Quyết định 1666/QĐ-BHXH, thẻ BHYT đã cấp cho người tham gia BHYT còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

O IM XẢ HI VIT NAM CỘNG HỎA lll Cll NGHĨA VIT NA IN
»% 'p - T ir do - Hanh phúc
S: 1GG6 /Đ-BI ix n () Ni. ngàyOĨ thá n gil/nă m 2020
QUYT ĐNH
Ban hành mâu thc o hiểm V lc
TNG GIM DC BO HIM X HI VIT NAM
Cân cAiật Bào hiểm V tc ngày 4 tháng I ì năm 200S dtrợc sa dôi, bỏ
sung mt s (tiu theo Lut Bào hiếm V t ngày ỉ 3 tháng 0 năm 2014;
Càn c Ngh (tịnh s I46./20I8/NO-CP ngày /7 thng to năm 20 8 cùa
Chinh phũ quy (tnh chi tiết và hìỉởng dan biựn pháp thi hành mt điêu a
Lut Bào hiếm y t;
Càn c Ngh định s 89/2020/ND-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 cùa
Chinh phũ quv dnh chiccng, nhim vụ. quyn hn và cơ cầu tô crc cùa Bào
hiếm xà hi Việt Nam;
Cn c Công n s 575/BYT-BÌ ngày 10 tháng 02 nam 2020 vù Công
n s 5327/BYT-BH ngày 05 tháng 10m 2020 ca B Y té về vic góp kiến
di với d tho mau thẻ bào hiểm V tể;
Xét d nghị ca Trưng Ban Quan t Thu - So, Th.
QUYT ĐNH:
Diu I. Ban nh mầu thẽ bão hiểm y tế (BI IYT) sứ dng thng nhất trong
phạm vi ớc.
Diều 2. Phôi thẻ BHYT có kích thước, chất liu và.liinh ihc ohư sau:
1. Kích thước: chiều i 85,60 111111, rng 53.98 mm. theo khung viền mép
ngoài của thỏ.
2. Cht liệu: sử dng giy trng dnh ợng 180g/m2, m bảo d bền, dộ
bỏng.
3. ỉ linh thức: nen màu trắng, ỡ giừa in mờ logo biểu tưting o hiểm hi
(BI IX11) Vit Nam màu xanh ban với những vng tròn xung quanh lan tỏa, màu
sác gm dần, khoáng cách từ tâm biều tượng BHXH Vit Nam dcn vòng tn
ngoài cùng 14 min: bên ngoài ckhung vn nét dõi màu xanh cô ban.
1
3.1. Mt trước:
a) Tiếp giáp với lề trải:
Trên cùng in logo bu tượng của Ngành BIXI !. đưng kính 07 mm. có sử
dng chắt liệu phân quang (chng m g).
b ) Tip giáp vi phi:
- Trên cùng có dòng ch "BÁ O HIM X HI V IT N AM và dường
kẽ chân màu xanh c ban, font ch Tahoma, ku chin hoa, dng đậm, cở chừ
07.
- Tiếpới lả dòng ch "TH BO HIM Y T màu dỏ. font ch
Tahoma, ku chừ in hoa, dng đậm, cở ch 09.
- Dâu phn hiu a BHXH Vit Nam dược in sẵn tn phôi thê BHYT,
dưỡng kinh 15 mm màu d, c sử dng ct liu phn quang. V tri t mép trong
khung viển bòn phải a thè den mép ngoài của dấu là 16 mm. từ mcp trong
khung vin bên dưới a thê n p ngoài của dắu 01 mm.
3.2. Mt sau:
-Trên cùng in dòng ch "NHNG ĐIU CN CHÚ Ý" màu den, font
ch Tahoina, ku chừ in hoa. dng dậm, cở chừ 09.
-Tiếp dưới in các dng chừ màu den. Ihm .ch-Tahoma, kiểu chừ in
thường, nghng, c chừ 07. vi ni dung như sau:
7. Khi di khám bệnh, chira bệnh phi xut trinh th B ID T c ủnh. neu
không cónh phi xut trình cùng vi giy tv thân c ành h/p lự. Rng tr
em dưi 6 tui, chi xut trình the BHÌT.
2. M oi ngtri tham gia B/YT đưc cap mt thè vi mà s BHXH duy
nhát. Sứ dng so BHXH v dâng ký giao dch ti đa chì:
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn fiep tc tham gia BHYT, cp lại, cp
dôi thè ĨÌD T. kiếm tra chi p hi km bệnh, chừa bnh BYTđưc hiàmg.
3. Dê biết thõng tin thê BI ) T. truy cp đa chi:
https://baohiemxahoi.gov.vn hoc nhn tin theo cú phá p : BH THE mõ số
B H X Ii gìri 8079.
4. M i vicởtìg mac xin ln hBHXH tinh, huyựn nơi cp thè hoc tng dài
19009068 de dirợc h trợ. giãi đáp.
5. Thè B ID T phái bào quàn cân thn. không cho ngiri khác mưn thẻ.
Trtrờrtg h(,rj} mat, hng thè cn thông báo kp thi cho cơ quan BHXH. "
2
- Dc theo dường viền mcp phái a the BITYT in "s serial" của phôi thê
BHYT mâu đ có sử dng cht liệu phản quang, font chừ Tahoma, chi sỏ co
từ 6 dến 8. gm 10 ký tự (theo số tự nhn từ 0000000001 den 9999999999).
Điu 3. Thông tin in tn phôi thè và yêu cầu qn lý khi cấp cho người sử
dụng gom:
1. Ticu thức quán lý người tham gia BHYT
1.1. Mà sổ: in 10 k tự mà sổ BH XI I cùa người tham gia BHYT.
1.2.1 l vn: in họ và tên của người tham gia BI IY T bng chữ in hoa.
1.3. Ngày sinh: in ny, tng, m sinh a ngưi tham gia BHYT.
1.4. Gii tinh: in nam hoặc nữ theo hồ sơ dăng ký tham gia Bl IYT.
1.5. Mã mức hưởng BHYT: in (01 ký tự: theo số th tự t 1 dến 5) ký hiệu
mức hường của người tham gia BHYT.
1.6. Mài di ng sinh sổng: in (02 ký tự: K I/K 2/K 3) ký hiệu noi
người n tc thiếu số và người thuc h gia dinh ngo tham gia BHYT. dang
sinh sống tại vùng có điu kin kinh tế - xã hi khó khăn. vùnftccLdieuJdçn kinh
tế - hi đặc biệt kh kn vả ký hiệu noi người tham gia BFTYT đang sinh
sống tại xà dão. huyện đảo.
1.7. Nơi đăng ký khám bệnh, chửa býnh ban đu: in n s khám bệnh,
chửa bộnh ban dâu do người tham gia BI IYT dăng ký.
1.8. G tr sử dụng: in giá tr sử dng thê t n g à y
.....
1.9. Thi diem 05 m liên tục: in tir ngày...7...7 tham gia BHYT đii
05 năm ln tục theo quy dnh hiện hành, cthê:
- Nhng người c 05 nủm tham gia BMYT Hên tục tr n tinh đên
ngày 01/01/2015 thi in từ ny 01/01/2015.
- T ny 01/01/2015 trờ di. những người tham gia BH YT chưa hoặc
t dầu 05 năm liên tc thì in từ ngày dầu tn cúa năm thứ 6.
1.10. Nơi cấp, di thé BHYT: in lên địa danh của huyn vả tinh nơi cơ
quan B IX I1 in cap, di thè BI 1YT cho người tham gia.
1.11. Ch ký: in chức danh, chừ ký quét và h tên cùa Trưng Ban uản
lý Thu • Sổ, Thê (hoặc người dứng đẩu đơn v thuc ĐHX1 Vit Nam dược
Tng Gm dc BI 1X11 Vit Nam giao ký thừa lệnh).
3
Đánh giá bài viết
1 193
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo