Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Cảm ơn bạn đã tải Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ được Chính phủ ban hành ngày 29/8/2018; trong đó quy định rõ về các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng sản xuất sản phẩm hữu cơ.