Nghị định 77/2018/NĐ-CP

Nghị định 77/2018/NĐ-CP - Chính sách hỗ trợ khi đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước

Miễn tiền thuê đất xây dựng công trình trữ nước. Đây là thông tin từ Nghị định 77/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/05/2018 về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Mời các bạn tham khảo.

Thuộc tính văn bản: Nghị định 77/2018/NĐ-CP

Số hiệu77/2018/NĐ-CP
Loại văn bảnNghị định
Lĩnh vực, ngànhLĩnh vực khác
Nơi ban hànhChính phủ
Người kýNguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành16/05/2018
Ngày hiệu lực01/07/2018
CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 77/2018/NĐ-CP
Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018
NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
TƯỚI TIÊN TIẾN, TIẾT KIỆM NƯỚC
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đầu ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng
ới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến,
tiết kiệm nước, bao gồm: Đầu tư xây dựng mới công trình tích trữ nước, hệ thống tưới
tiên tiến, tiết kiệm nước, trạm bơm điện, cống kiên cố kênh mương đáp ứng yêu cầu
tái cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với tổ chức thủy lợi sở, nhân thành viên của tổ chức
thủy lợi sở (sau đây gọi tổ chức, nhân) liên quan trong đầu xây dựng, quản
lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Thủy lợi nhỏ công trình thủy lợi nhiệm vụ tích trữ nước, cấp nước, tưới, tiêu,
thoát nước có quy nhỏ hơn: 20 ha đối với vùng miền núi cả nước; 50 ha đối với vùng
Trung du, Tây Nguyên; 100 ha đối với vùng đồng bằng; 300 ha đối với vùng đồng bằng
sông Cửu Long.
2. Tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng việc áp dụng quy trình kỹ thuật thiết
bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước
theo nhu cầu của cây trồng cạn hoặc tưới ướt - khô xen kẽ cho cây lúa phù hợp từng giai
đoạn sinh trưởng kết hợp với các biện pháp canh tác tiên tiến trong nông nghiệp.
Chương II
CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
Điều 4. Hỗ trợ đầu xây dựng công trình tích trữ nước
1. Nội dung chính sách hỗ trợ:
a) Tổ chức, nhân đầu xây dựng công trình tích trữ nước được miễn tiền thuê đất khi
nhà nước cho thuê đất xây dựng công trình;
b) Tổ chức thủy lợi cơ sở đầu xây dựng công trình tích tr nước được hỗ trợ tối đa
100% chi phí thiết kế chi phí máy thi công.
2. Điều kiện hỗ trợ:
a) Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng ;
b) Đối với chính sách quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, công trình tích trữ nước đảm
bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối thiểu 03 thành viên của tổ chức
thủy lợi sở; được tất cả các thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí
còn lại; t chức thủy lợi sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư.
Điều 5. Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
1. Nội dung chính sách hỗ trợ:
a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí vật liệu, máy thi công thiết bị để đầu tư xây dựng hệ
thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn, mức hỗ trợ không quá 40 triệu
đồng/ha;
b) H trợ tối đa 50% chi phí để san phẳng đồng ruộng, mức hỗ tr không quá 10 triệu
đồng/ha.
2. Điều kiện hỗ trợ:
Tổ chức, nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Đối với nhân: Quy khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên, riêng khu vực miền núi từ
0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho nhân được thông qua tổ chức thủy lợi sở;
b) Đối với tổ chức thủy lợi sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 ha trở lên, riêng khu
vực miền núi từ 01 ha trở lên phải hợp đồng liên kết với hộ gia đình hoặc nhân
trực tiếp sản xuất;
c) Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước phục vụ các loại cây trồng cây chủ lực của
quốc gia, địa phương, lợi thế, phù hợp với nhu cầu thị trường thích ứng với biến đổi
khí hậu từng vùng, miền.
Điều 6. Hỗ trợ đầu xây dựng trạm bơm điện, cống kiên cố kênh mương
1. Nội dung chính sách hỗ trợ
a) Hỗ trợ đầu xây dựng cống, kiên cố kênh mương: Hỗ trợ tối đa 70%, riêng vùng
trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu xây dựng công trình;
b) Hỗ trợ đầu xây dựng trạm bơm điện vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hỗ trợ tối
đa 40% giá trị mua máy móc, thiết bị đầu xây dựng.
2. Chính sách quy định tại điểm a khoản 1 Điều này không bao gồm chi phí giải phóng
mặt bằng.
Điều 7. Nguồn vốn hỗ trợ
1. Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính ch thông qua chương trình,
dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan.
2. Ngân sách địa phương nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương.
Đánh giá bài viết
1 241

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo