Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
150 KB 07/01/2016 7:09:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế tài nguyên.
Xem thêm các thông tin về Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12