Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT

Cảm ơn bạn đã tải Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên mới cấp THPT. Đây là nội dung mới được Bộ giáo dục đào tạo ban hành tại Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT.