Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Cảm ơn bạn đã tải Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 2,5 MB 27/08/2021 8:24:12 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/07/2016. Bộ luật hình sự 2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;…
Xem thêm các thông tin về Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13