Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép chuẩn năm 2020 là mẫu đơn thường xuyên được sử dụng trong doanh nghiệp khi cá nhân nào đó có việc riêng, việc gia đình cần giải quyết cần nghỉ một hai ngày như xin nghỉ phép cưới, xin nghỉ phép đi du lịch, nghỉ phép đi khám sức khỏe... Mẫu đơn xin nghỉ phép 2020 được soạn thảo và gửi lên bộ phận hành chính nhân sự và ban hãnh đạo công ty. Mời bạn đọc tải về mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất để tham khảo thêm.

Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất được hoatieu.vn biên soạn và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết dưới đây của hoatieu.vn gồm có 2 mẫu:

  • Giấy nghỉ phép theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT
  • Đơn xin nghỉ phép

1. Mẫu giấy nghỉ phép theo Quyết định 2001/QĐ-BGTVT

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/GNP-….(3)….

…(4)…., ngày tháng năm 20…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn xin nghỉ phép ngày ……. tháng …… năm …. của ông (bà)…….(2)…………… cấp cho:

Ông (bà): ……………………………(5)……………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………...

Nghỉ phép năm…… trong thời gian: … kể từ ngày …..đến hết ngày….. tại…. (6) …………

Nơi nhận:
- ….(7)….;
- ….(8)….;
- Lưu: VT, …..(9)…..

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Xác nhận của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương nơi nghỉ phép

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức cấp giấy nghỉ phép.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên của người được cấp giấy phép.

(6) Nơi nghỉ phép.

(7) Người được cấp giấy nghỉ phép.

(8) Tên đơn vị quản lý trực tiếp.

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép 2020

Đơn xin nghỉ phép
Đơn xin nghỉ phép mới nhất 2020

Nội dung chi tiết mẫu đơn xin nghỉ phép như sau:

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty...........................................

Phòng Hành Chính Nhân sự

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Vị trí: ............................................ Phòng ban:.............................................................

Lý do xin nghỉ: .............................................................................................................

...................................................................................................................................

Thời gian xin nghỉ: .......................................................................................................

O Xin nghỉ tính phép O Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày.....tháng....năm....
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phòng hành chính nhân sự
(Ký, họ tên)
Cán bộ phụ trách
(Ký, họ tên)
Người làm đơn
(Ký, họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
41 202.759