Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất

HoaTieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Danh mục mã ngạch lương công chức viên chức mới nhất để giúp các bạn có thể tra cứu mã ngạch, mã số công việc của mình một cách chính xác và chi tiết. Nội dung chi tiết mời các bạn tải về và sử dụng.

Dưới đây là tập hợp các bảng thống kê danh mục các ngạch công chức, viên chức nhà nước mới nhất để giúp tra cứu xác định ngạch, mã số công việc đang làm của công chức, viên chức; làm căn cứ để xây dựng, quản lý đội ngũ công chức, viên chức và tính lương đối với các đối tượng này.

1. Mã ngạch viên chức là gì

Ngạch viên chức là sự phân chia viên chức theo từng nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc phù hợp của họ. Các chuyên ngành viên chức có thể kể đến một và ngành như y tế, giáo dục, giải trí, khí tượng,.. các nhân viên trong cơ quan nhà nước khác

Ngạch viên chức được quy định thành các mã ngạch, và người ta căn cứ vào đó để làm căn cứ xây dựng, quản lý đội ngũ viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước, cũng như để tính lương cho các đối tượng này.

Ở từng ngành nghề, viên chức sẽ được chia thành những ngạch khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ chia thành các bảng, đối với viên chức mã ngạch sẽ được chia thành 06 bảng, cụ thể như bên dưới.

Đối với viên chức có 6 bảng gồm:

1. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp

2. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính

3. Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên:

4. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự:

5. Ngạch nhân viên

6. Mã ngạch giáo viên giáo dục nghề nghiệp

2. Mã ngạch công chức là gì

Ngạch công chức chính là một chức danh trong công chức được phân chia theo từng chuyên ngành và đây chính là thể hiện trình độ chuyên môn cấp bậc. Các chuyên ngành viên chức phải kể đến như: Giáo dục, y tế, khí tượng và giải trí,…các công nhân viên chức sẽ làm trong cơ quan bộ máy trực thuộc nhà nước.

Ngạch công chức sẽ được quy định theo đúng mã ngạch và căn cứ vào mã ngạch để xây dựng và quản lý công nhân viên chức trong cơ quan nhà nước để tính mức lương phù hợp cho từng đối tượng.

Đối với công chức có 5 bảng gồm:

1. Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương

2. Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương

3. Ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương

4. Ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

5. Ngạch nhân viên

3. Danh mục mã ngạch công chức

1. Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

TT

Ngạch

Mã số

1.

Chuyên viên cao cấp

01.001

2.

Thanh tra viên cao cấp

04.023

3.

Kế toán viên cao cấp

06.029

4.

Kiểm tra viên cao cấp thuế

06.036

5.

Kiểm toán viên cao cấp

06.041

6.

Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng

07.044

7.

Kiểm tra viên cao cấp hải quan

08.049

8.

Thẩm kế viên cao cấp

12.084

9.

Kiểm soát viên cao cấp thị trường

21.187

10.

Chấp hành viên cao cấp

03.299

11.

Thẩm tra viên cao cấp

03.230

2. Đối với ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

TT

Ngạch

Mã số

1.

Chuyên viên chính

01.002

2.

Chấp hành viên trung cấp

03.300

3.

Thanh tra viên chính

04.024

4.

Kế toán viên chính

06.030

5.

Kiểm tra viên chính thuế

06.037

6.

Kiểm toán viên chính

06.042

7.

Kiểm soát viên chính ngân hàng

07.045

8.

Kiểm tra viên chính hải quan

08.050

9.

Kiểm dịch viên chính động vật

09.315

10.

Kiểm dịch viên chính thực vật

09.318

11.

Kiểm soát viên chính đê điều

11.081

12.

Thẩm kế viên chính

12.085

13.

Kiểm soát viên chính thị trường

21.188

14.

Thẩm tra viên chính

03.231

15.

Văn thư chính

02.006

3. Đối với ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

TT

Ngạch

Mã số

1.

Chuyên viên

01.003

2.

Chấp hành viên sơ cấp

03.301

3.

Công chứng viên

03.019

4.

Thanh tra viên

04.025

5.

Kế toán viên

06.031

6.

Kiểm tra viên thuế

06.038

7.

Kiểm toán viên

06.043

8.

Kiểm soát viên ngân hàng

07.046

9.

Kiểm tra viên hải quan

08.051

10.

Kiểm dịch viên động vật

09.316

11.

Kiểm dịch viên thực vật

09.319

12.

Kiểm lâm viên chính

10.225

13

Kiểm soát viên đê điều

11.082

14

Kiểm ngư viên chính

25.309

15.

Thuyền viên kiểm ngư chính

25.312

16.

Thẩm kế viên

12.086

17.

Kiểm soát viên thị trường

21.189

18.

Thẩm tra viên

03.232

19.

Thư ký thi hành án

03.302

20.

Văn thư

02.007

4. Đối với ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:

TT

Ngạch

Mã số

1.

Cán sự

01.004

2.

Kế toán viên trung cấp

06.032

3.

Kiểm tra viên trung cấp thuế

06.039

4.

Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng)

07.048

5.

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

08.052

6.

Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật

09.317

7.

Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật

09.320

8.

Kiểm lâm viên

10.226

9.

Kiểm soát viên trung cấp đê điều

11.083

10.

Kiểm ngư viên

25.310

11.

Thuyền viên kiểm ngư

25.313

12.

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản

19.183

13.

Kiểm soát viên trung cấp thị trường

21.190

14.

Thư ký trung cấp thi hành án

03.303

15.

Văn thư trung cấp

02.008

5: Ngạch nhân viên

TT

Ngạch

Mã số

1.

Nhân viên (bao gồm các công việc photo, nhân bản các văn bản, tài liệu, tiếp nhận, đăng ký chuyển giao văn bản đi, đến, kiểm tra thể thức văn bản và báo cáo lại lãnh đạo trực tiếp về các văn bản sai thể thức, bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác…)

01.005

2.

Kế toán viên sơ cấp

06.033

3.

Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng

06.034

4.

Thủ quỹ cơ quan, đơn vị

06.035

5.

Nhân viên thuế

06.040

6.

Kiểm ngân viên

07.047

7.

Nhân viên hải quan

08.053

8.

Kiểm lâm viên trung cấp

10.228

9.

Kiểm ngư viên trung cấp

25.311

10.

Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

25.314

11.

Thủ kho bảo quản nhóm I

19.184

12.

Thủ kho bảo quản nhóm II

19.185

13.

Bảo vệ, tuần tra canh gác

19.186

4. Danh mục mã ngạch viên chức

Bảng 1: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp

TT

Ngạch

Mã số

1.

Chẩn đoán viên cao cấp bệnh động vật

09.054

2.

Giám định viên cao cấp thuộc bảo vệ thực vật - thú y

09.062

3.

Kiến trúc sư cao cấp

12.087

4.

Nghiên cứu viên cao cấp

13.090

5.

Kỹ sư cao cấp

13.093

6.

Định chuẩn viên cao cấp

13.097

7.

Giám định viên cao cấp

13.100

8.

Dự báo viên cao cấp

14.103

9.

Giảng viên cao cấp

V.07.01.01

10.

Bác sĩ cao cấp

V.08.01.01

11.

Dược sĩ cao cấp

V.08.08.20

12.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên cao cấp

17.139

13.

Phóng viên - Bình luận viên cao cấp

17.142

14.

Phát thanh viên cao cấp

17.145

15.

Quay phim viên cao cấp

17.148

16.

Đạo diễn nghệ thuật hạng I

V.10.03.08

17.

Diễn viên hạng I

V.10.04.12

18.

Họa sĩ cao cấp

17.160

19.

Phương pháp viên cao cấp

17.172

20.

Huấn luyện viên cao cấp

V.10.01.01

21.

Âm thanh viên cao cấp

17a.191

22.

Thư mục viên cao cấp

17a.194

Bảng 2: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính

TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên chính

V.01.02.01

2.

Chẩn đoán viên chính bệnh động vật

09.055

3.

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II

V.03.01.01

4.

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II

V.03.02.04

5.

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II

V.03.03.07

6.

Kiến trúc sư chính

12.088

7.

Nghiên cứu viên chính

13.091

8.

Kỹ sư chính

13.094

9.

Định chuẩn viên chính

13.098

10.

Giám định viên chính

13.101

11.

Dự báo viên chính

14.104

12.

Giảng viên chính

V.07.01.02

13.

Giáo viên trung học cao cấp

15.112

14.

Bác sĩ chính

V.08.01.02

15.

Dược sĩ chính

V.08.08.21

16.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên chính

17.140

17.

Phóng viên - Bình luận viên chính

17.143

18.

Phát thanh viên chính

17.146

19.

Quay phim chính

17.149

20.

Dựng phim viên cao cấp

17.151

21.

Đạo diễn nghệ thuật hạng II

V.10.03.09

22.

Diễn viên hạng II

V.10.04.13

23.

Họa sĩ chính

17.161

24.

Di sản viên hạng II

V.10.05.16

25.

Thư viện viên hạng II

V.10.02.05

26.

Phương pháp viên chính

17.173

27.

Huấn luyện viên chính

V.10.01.02

28.

Âm thanh viên chính

17a.192

29.

Thư mục viên chính

17a.195

Bảng 3: Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên

TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên

V.01.02.02

2.

Chẩn đoán viên bệnh động vật

09.056

3.

Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III

V.03.01.02

4.

Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III

V.03.02.05

5.

Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III

V.03.03.08

6.

Kiến trúc sư

12.089

7.

Nghiên cứu viên

13.092

8.

Kỹ sư

13.095

9.

Định chuẩn viên

13.099

10.

Giám định viên

13.102

11.

Dự báo viên

14.105

12.

Quan trắc viên chính

14.106

13.

Giảng viên

V.07.01.03

14.

Giáo viên trung học cơ sở hạng I

V.07.04.10

15.

Giáo viên trung học cơ sở hạng II

V.07.04.11

16.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.12

17.

Giáo viên trung học phổ thông hạng I

V.07.05.13

18.

Giáo viên trung học phổ thông hạng II

V.07.05.14

19.

Giáo viên trung học phổ thông hạng III

V.07.05.15

20.

Bác sĩ

V.08.01.03

21.

Y tá cao cấp

16.120

22.

Hộ sinh hạng II

V.08.06.14

23.

Kỹ thuật y hạng II

V.08.07.17

24.

Dược sĩ

V.08.08.22

25.

Biên tập - Biên kịch - Biên dịch viên

17.141

26.

Phóng viên - Bình luận viên

17.144

27.

Phát thanh viên

17.147

28.

Quay phim viên

17.150

29.

Dựng phim viên chính

17.152

30.

Đạo diễn nghệ thuật hạng III

V.10.03.10

31.

Họa sĩ

17.162

32.

Di sản viên hạng III

V.10.05.17

33.

Thư viện viên hạng III

V.10.02.06

34.

Phương pháp viên

17.174

35.

Hướng dẫn viên chính

17.175

36.

Tuyên truyền viên chính

17.177

37.

Huấn luyện viên

V.10.01.03

38.

Âm thanh viên

17a.193

39.

Thư mục viên

17a.196

Bảng 4: Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự

TT

Ngạch

Mã số

1.

Lưu trữ viên trung cấp

V.01.02.03

2.

Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật

09.057

3.

Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV

V.03.01.03

4.

Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV

V.03.02.06

5.

Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV

V.03.03.09

6.

Kỹ thuật viên

13.096

7.

Quan trắc viên

14.107

8.

Giáo viên tiểu học hạng II

V.07.03.07

9.

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.08

10.

Giáo viên tiểu học hạng IV

V.07.03.09

11.

Giáo viên mầm non hạng II

V.07.02.04

12.

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.05

13.

Giáo viên mầm non hạng IV

V.07.02.06

14.

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

15.

Y tá chính

16.121

16.

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

17.

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

18.

Dược hạng IV

V.08.08.23

19.

Kỹ thuật viên chính dược

16.137

20.

Dựng phim viên

17.153

21.

Diễn viên hạng III

V.10.04.14

22.

Họa sỹ trung cấp

17.163

23.

Di sản viên hạng IV

V.10.05.18

24.

Thư viện viên hạng IV

V.10.02.07

25.

Hướng dẫn viên

V.10.01.04

26.

Tuyên truyền viên

17.178

Bảng 5: Ngạch nhân viên

TT

Ngạch

Mã số

1.

Quan trắc viên sơ cấp

14.108

2.

Y tá

16.122

3.

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

4.

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

5.

Y công

16.129

6.

Hộ lý

16.130

7.

Nhân viên nhà xác

16.131

8.

Dược tá

16.136

9.

Kỹ thuật viên dược

16.138

5. Quy định mã ngạch viên chức giáo dục nghề nghiệp

Mã số chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) - Mã số: V.09.02.01;

2. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.09.02.02;

3. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) - Mã số: V.09.02.03;

4. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) - Mã số: V.09.02.04.

Mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên giáo dục nghề nghiệp

1. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I - Mã số: V.09.02.05;

2. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II - Mã số: V.09.02.06;

3. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III - Mã số: V.09.02.07;

4. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III - Mã số: V.09.02.08;

5. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV - Mã số: V.09.02.09.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
7 35.521
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo