Mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán

Mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về tổng số thanh toán. Mẫu bảng kê nêu rõ thông tin đợt phát hành, số phiếu thanh toán, thanh toán lãi, tổng số tiền thanh toán... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán như sau:

KBNN: .................................

Mã Kho bạc: .......................

Bàn trái phiếu số: .................

Mẫu số C7-14/KB
(TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính)

Số: ………………….

BẢNG KÊ TỔNG SỐ THANH TOÁN

Ngày .......tháng..............năm...........

Đợt phát hành: ....................................

Loại: ....................................................

Kỳ hạn: ............... Lãi suất: .................

Đơn vị: ……

STT

Số phiếu thanh toán

Số tờ

Thanh toán gốc

Thanh toán lãi

Tổng số tiền thanh toán

Trước hạn

Đúng hạn

Quá hạn

1

2

3

4

5

6

7

8

Lãi suất:

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ: ...............................................................................................

Kế toán bàn trái phiếu

Kế toán tổng hợp

Kế toán trưởng

Giám đốc

Mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán

Mẫu số C7-14/KB bảng kê tổng số thanh toán

Đánh giá bài viết
1 351
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo